82

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o državnim službenicima

 

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07-ispravka, 67/07, 116/08, 104/09)

S A D R Ž A J:

Glava prva
UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 4.)
Glava druga
NAČELA DELOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 5. do čl. 11.)
Glava treća
PRAVA I DUŽNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 12. do čl. 31.)
Glava četvrta
VRSTE RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 32. do čl. 44.)
Glava peta
POPUNJAVANJE SLOBODNIH RADNIH MESTA (čl. 45. do čl. 81.)
Glava šesta
OCENJIVANJE I NAPREDOVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 82. do čl. 89.)
Glava sedma
PREMEŠTAJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZBOG POTREBE RADA (čl. 90. do čl. 95.)
Glava osma
STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE (čl. 96. do čl. 106a)
Glava deveta
ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 107. do čl. 125.)
Glava deseta
PRESTANAK RADNOG ODNOSA (čl. 126. do čl. 132.)
Glava jedanaesta
PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PRI PROMENI UREĐENJA DRŽAVNIH ORGANA (čl. 133. do čl. 139.)
Glava dvanaesta
ODLUČIVANJE O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 140. do čl. 153.)
Glava trinaesta
UREĐENJE KADROVSKOG SISTEMA (čl. 154. do čl. 169.)
Glava četrnaesta
POSEBNE ODREDBE O NAMEŠTENICIMA (čl. 170. do čl. 172.)
Glava petnaesta
NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA (čl. 173. do čl. 175.)
Glava šesnaesta
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 176. do čl. 191.)
  • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama…(„Sl. glasnik RS“, br. 116/08) koje nisu ušle u prečišćen tekst
  • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… („Sl. glasnik RS“, br. 104/09) koje nisu ušle u prečišćen tekst