Zakon o državnim službenicima, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o državnim službenicima, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika, Zakon o platama u državnim organima i javnim službama

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“).

SADRŽAJ:


ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
(„Sl. glasnik RS“ br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14)


Glava prva
UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 4.)

Glava druga
NAČELA DELOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 5. do čl. 11.) .

Glava treća
PRAVA I DUŽNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 12. do čl. 31.)

 • Prava državnih službenika (čl. 12. do čl. 17.)
 • Dužnosti državnih službenika (čl. 18. do čl. 24.)
 • Sprečavanje sukoba interesa (čl. 25. do čl. 31.)

Glava četvrta
VRSTE RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 32. do čl. 44.)

 • Položaji i izvršilačka radna mesta (član 32.)
 • Položaji (čl. 33. i čl. 34.)
 • Izvršilačka radna mesta (čl. 35. do čl. 43.)
 • Razvrstavanje radnih mesta i poslova podzakonskim aktima (član 44.)

Glava peta
POPUNJAVANJE SLOBODNIH RADNIH MESTA (čl. 45. do čl. 81.)

 • Zajedničke odredbe (čl. 45. do čl. 48.)
 • Popunjavanje izvršilačkih radnih mesta (čl. 49. do čl. 65.)
 • Popunjavanje položaja (čl. 66. do čl. 81.)

Glava šesta
OCENJIVANJE I NAPREDOVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 82. do čl. 89.)

 • Ocenjivanje (čl. 82. do čl. 86.)
 • Napredovanje (čl. 87. do čl. 89.)

Glava sedma
PREMEŠTAJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZBOG POTREBE RADA (čl. 90. do čl. 95.)

Glava osma
STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE (čl. 96. do čl. 106a)

 • Stručno usavršavanje i dodatno obrazovanje (čl. 96. do čl. 99.)
 • Stručni ispit (čl. 100. do čl. 102a) 31
 • Stručno osposobljavanje – pripravništvo (čl. 103. do čl. 106a)

Glava deveta
ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 107. do čl. 125.)

 • Disciplinska odgovornost (čl. 107. do čl. 120.)
 • Odgovornost za štetu (čl. 121. do čl. 125.)

Glava deseta
PRESTANAK RADNOG ODNOSA (čl. 126. do čl. 132.)

Glava jedanaesta
PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PRI PROMENI UREĐENJA DRŽAVNIH ORGANA (čl. 133. do čl. 139.)

Glava dvanaesta
ODLUČIVANJE O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 140. do čl. 153.)

 • Ovlašćenje za odlučivanje (čl. 140. i čl. 141.)
 • Žalbene komisije (čl. 142. do čl. 153.)

Glava trinaesta
UREĐENJE KADROVSKOG SISTEMA (čl. 154. do čl. 169.)

 • Kadrovski plan (čl. 154. do čl. 157.)
 • Služba za upravljanje kadrovima. Kadrovske evidencije (čl. 158. do čl. 163.)
 • Visoki službenički savet (čl. 164. do čl. 169.)

Glava četrnaesta
POSEBNE ODREDBE O NAMEŠTENICIMA (čl. 170. do čl. 172.)

Glava petnaesta
NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA (čl. 173. do čl. 175.)

Glava šesnaesta
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 176. do čl. 191.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • „Sl. glasnik RS“, br. 116/08
 • „Sl. glasnik RS“, br. 104/09
 • „Sl. glasnik RS“, br. 99/14

 


ZAKON O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA
(„Sl. glasnik RS“ br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14)


 • Osnovne odredbe (čl. 1. do čl. 7.)
 • Plate državnih službenika (čl. 7. do čl. 31.)
  • Osnovna plata (čl. 7. do čl. 15.)
  • Napredovanje državnog službenika u viši platni razred (član 16.)
  • Određivanje koeficijenta državnom službeniku na izvršilačkom radnom mestu (čl. 17. do čl. 22.)
  • Dodaci na osnovnu platu državnog službenika (čl. 23. do čl. 31.)
 • Pravo državnih službenika na naknadu plate (čl. 32. do čl. 36.)
 • Pravo državnih službenika na naknadu troškova i na druga primanja (čl. 37. do čl. 39.)
 • Plate nameštenika (čl. 40. do čl. 49.)
  • Osnovna plata (čl. 40. do čl. 46.)
  • Dodaci na osnovnu platu nameštenika (čl. 47. i čl. 48.)
  • Naknada plate, naknada troškova i druga primanja nameštenika (član 49.)
 • Prelazne i završne odredbe (čl. 50. do čl. 59.)

Odredbe Zakona o izmeni Zakona… („Sl. glasnik RS“, br. 108/13) koje nisu ušle u prečišćen tekst

 


ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA
(„Sl. glasnik RS“ br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11, 99/11 – dr. zakon, 10/13, 55/13, 99/14)


 • (čl. 1. do čl. 16.)
 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… („Sl. glasnik RS“, br. 92/11) koje nisu ušle u prečišćen tekst