Zakon o izvršenju i obezbeđenju 2019

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (prečišćen tekst, avgust 2019.)

SADRŽAJ:

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 106/15, 106/16 – aut. tumačenje, 113/17 – aut. tumačenje, 54/19)

DEO PRVI: OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 39.)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Značenje pojedinih izraza (član 2.)
 • Pokretanje i vođenje izvršnog postupka i postupka obezbeđenja (član 3.)
 • Nadležnost za sprovođenje izvršenja (član 4.)
 • Formalni legalitet (član 5.)
 • Stvarna nadležnost sudova za odlučivanje o predlogu za izvršenje ili obezbeđenje (član 6.)
 • Opšta mesna nadležnost za odlučivanje o predlogu za izvršenje ili obezbeđenje (član 7.)
 • Mesna nadležnost ako je u predlogu za izvršenje ili obezbeđenje naznačeno više sredstava ili predmeta izvršenja ili obezbeđenja (član 8.)
 • Mesna nadležnost suda za donošenje rešenja u toku sprovođenja izvršenja (član 9.)
 • Mesna nadležnost javnog izvršitelja (član 10.)
 • Zabrana predloga stranke za delegaciju mesne nadležnosti suda (član 11.)
 • Sastav suda (član 12.)
 • Izuzeće sudija (član 13.)
 • Načelo pismenosti i usmenosti (član 14.)
 • Načelo hitnosti i rokova (član 15.)
 • Disciplinska povreda (član 16.)
 • Staranje da se ne povredi pravo na suđenje u razumnom roku (član 17.)
 • Redosled postupanja i namirenja (član 18.)
 • Zabrana raspolaganja predmetom izvršenja ili obezbeđenja (član 19.)
 • Namirenje istog poverioca primenom različitih zakona na nepokretnosti opterećenoj hipotekom (član 20.)
 • Namirenje više poverilaca primenom različitih zakona na nepokretnosti opterećenoj hipotekom (član 21.)
 • Izvršenje na imovini strane države (član 22.)
 • Odluke u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja (član 23.)
 • Pravni lekovi u izvršnom postupku (član 24.)
 • Rok za žalbu i prigovor i odsustvo odložnog dejstva žalbe i prigovora (član 25.)
 • Zabrana ukidanja prvostepenog rešenja i upućivanja predmeta na ponovno rešavanje (brisano)
 • Nedozvoljenost vanrednih pravnih lekova (član 27.)
 • Vraćanje u pređašnje stanje (član 28.)
 • Prekid postupka (član 29.)
 • Identifikacioni podaci o izvršnom dužniku i izvršnom poveriocu (član 30.)
 • Dužnost davanja podataka (član 31.)
 • Ograničenja dužnosti davanja podataka (član 32.)
 • Troškovi postupka (član 33.) 12 – Odlučivanje o troškovima postupka (član 34.)
 • Polaganje jemstva (član 35.)
 • Dostavljanje izvršnom dužniku (član 36.)
 • Nadležnost za dostavljanje i direktno dostavljanje javnom izvršitelju (član 37.)
 • Novčana kazna za nepoštovanje suda, javnog izvršitelja i drugog učesnika (član 38.)
 • Shodna primena zakona kojim se uređuje parnični postupak (član 39.)

DEO DRUGI: OPŠTA PRAVILA IZVRŠNOG POSTUPKA (čl. 40. do čl. 149.)

Glava prva: IZVRŠNA I VERODOSTOJNA ISPRAVA (čl. 40. do čl. 53.)

 • Osnovi za donošenje rešenja o izvršenju (član 40.)
 • Izvršna isprava (čl. 41. do čl. 51.)
 • Verodostojna isprava (čl. 52. i čl. 53.)

Glava druga: SREDSTVA I PREDMET IZVRŠENJA (čl. 54. do čl. 58.)

 • Sredstva izvršenja (član 54.)
 • Predmeti izvršenja (član 55.)
 • Načelo srazmere (član 56.)
 • Više sredstava i predmeta izvršenja (član 57.)
 • Promena i dodavanje sredstva i predmeta izvršenja (član 58.)

Glava treća: PREDLOG ZA IZVRŠENJE I REŠENJE O IZVRŠENJU (čl. 59. do čl. 72.)

 • Predlog za izvršenje (čl. 59. do čl. 65.)
 • Rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave (čl. 66. do čl. 71.)
 • Rešenje koje ima dejstvo rešenja o izvršenju (član 72.)

Glava četvrta: ŽALBA (čl. 73. do čl. 112.)

 • Žalba protiv rešenja donetog o predlogu za izvršenje na osnovu izvršne isprave (član 73.)
 • Žalba izvršnog dužnika protiv rešenja o izvršenju (čl. 74. do čl. 81.)
 • Žalba protiv ostalih rešenja suda i rešenja javnog izvršitelja (čl. 82. do čl. 84.)
 • Prigovor u postupku odlučivanja o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave (čl. 85. do čl. 90.)
 • Prigovor trećeg lica (čl. 108. do čl. 112.)

Glava peta: PROTIVIZVRŠENJE (čl. 113. do čl. 119.)

 • Predlog za protivizvršenje (član 113.)
 • Nadležni sud (član 114.)
 • Razlozi za protivizvršenje (član 115.)
 • Postupak po predlogu za protivizvršenje (član 116.)
 • Sadržina rešenja o usvajanju predloga za protivizvršenje i žalba (član 117.)
 • Nemogućnost protivizvršenja (član 118.)
 • Shodna primena na treće lice (član 119.)

Glava šesta: ODLAGANJE IZVRŠENJA (čl. 120. do čl. 127.)

 • Odlaganje na predlog izvršnog poverioca (član 120.)
 • Sporazum stranaka o odlaganju (član 121.)
 • Odlaganje izvršenja na predlog izvršnog dužnika (član 122.)
 • Odlaganje na predlog trećeg lica (član 123.)
 • Rok za odlučivanje i prigovor (član 124.)
 • Dejstvo odlaganja izvršenja (član 125.)
 • Vreme na koje se odlaže izvršenje (član 126.)
 • Nastavljanje odloženog izvršenja (član 127.)

Glava sedma: OKONČANJE IZVRŠNOG POSTUPKA (čl. 128. do čl. 130.)

 • Načini okončanja izvršnog postupka (član 128.)
 • Obustava izvršnog postupka (član 129.)
 • Zaključenje izvršnog postupka (član 130.)

Glava osma: NOVČANA KAZNA (čl. 131. i čl. 132.)

 • Izricanje novčane kazne (član 131.)
 • Zamena novčane kazne u meru zatvora (član 132.)

Glava deveta: SPROVOĐENJE IZVRŠENJA (čl. 133. do čl. 149.)

 • Početak sprovođenja izvršenja (član 133.)
 • Granice izvršenja (član 134.)
 • Namirenje izvršnog poverioca pre pravnosnažnosti rešenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave (član 135.)
 • Sprovođenje izvršenja od javnog izvršitelja i suda (član 136.)
 • Dužnost posredovanja javnog izvršitelja (član 137.)
 • Odnos izvršnog poverioca i javnog izvršitelja (član 138.)
 • Dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka (član 138a)
 • Promena javnog izvršitelja (član 139.)
 • Sprečenost javnog izvršitelja da nastavi izvršenje (član 140.)
 • Vreme sprovođenja izvršenja (član 141.)
 • Postupanje pri sprovođenju izvršenja (član 142.)
 • Zahtev za pružanje policijske pomoći (član 143.)
 • Postupanje policije po zahtevu za pružanje pomoći (član 144.)
 • Raspisivanje poternice za izvršnim dužnikom (član 145.)
 • Raspisivanje objave (član 146.)
 • Troškovi pružanja policijske pomoći i preduzimanja policijskih radnji (član 147.)
 • Nepravilnosti u sprovođenju izvršenja (član 148.)
 • Osnovanost zahteva za otklanjanje nepravilnosti (član 149.)

DEO TREĆI: IZVRŠENJE RADI NAMIRENJA NOVČANOG POTRAŽIVANJA (čl. 150. do 338.)

Glava prva: IZVRŠENJE NA NEPOKRETNOSTIMA (čl. 150. do čl. 216.)

 • Osnovna pravila (čl. 150. do čl. 170.)
 • Prodaja nepokretnosti (čl. 171. do čl. 195.)
 • Namirenje (čl. 196. do čl. 204.)
 • Posebne odredbe o namirenju pojedinih potraživanja (čl. 205. do čl. 208.)
 • Posebne odredbe o izvršnom postupku na nepokretnostima koje nisu upisane u katastar nepokretnosti (čl. 209. i čl. 210.)
 • Posebne odredbe o zajedničkoj prodaji nepokretnosti i pokretnih stvari (čl. 211. do čl. 216.)

Glava druga: IZVRŠENJE NA POKRETNIM STVARIMA (čl. 217. do čl. 255.)

 • Osnovna pravila (čl. 217. do čl. 219.)
 • Popis i procena pokretnih stvari (čl. 220. do čl. 235.)
 • Prodaja pokretne stvari (čl. 236. do čl. 251a)
 • Namirenje (čl. 252. do čl. 255a)

Glava treća: IZVRŠENJE NA NOVČANOM POTRAŽIVANJU IZVRŠNOG DUŽNIKA (čl. 256. do čl. 287.)

 • Osnovna pravila (čl. 256. do čl. 262.)
 • Plenidba potraživanja izvršnog dužnika i sticanje založnog prava (čl. 263. do čl. 270.)
 • Prenos novčanog potraživanja izvršnog dužnika (čl. 271. do čl. 287.)

Glava četvrta: IZVRŠENJE NA ZARADI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA (čl. 288. do čl. 298.)

 • Primena odredaba. Pojam zarade (član 288.)
 • Rešenje o izvršenju (član 289.)
 • Povećanje zarade (član 290.)
 • Namirenje izvršnih poverilaca zakonskog izdržavanja i novčane rente (član 291.)
 • Prvenstvo u namirenju potraživanja zakonskog izdržavanja i novčane rente (član 292.)
 • Mesto isplate (član 293.)
 • Promena poslodavca (član 294.)
 • Odgovornost poslodavca za neisplaćivanja dospelih obroka (član 295.)
 • Odgovornost poslodavca za štetu izvršnom poveriocu (član 296.)
 • Zabrana sa pristankom izvršnog dužnika (administrativna zabrana) (član 297.)
 • Druga stalna novčana primanja izvršnog dužnika (član 298.)

Glava peta: IZVRŠENJE NA NOVČANIM SREDSTVIMA NA RAČUNU IZVRŠNOG DUŽNIKA (čl. 299. do čl. 306.)

 • Obim izvršenja na računu izvršnog dužnika (član 299.)
 • Dodatna sadržina predloga za izvršenje (član 300.)
 • Rešenje o izvršenju (član 301.)
 • Naplata budućih povremenih davanja (član 302.)
 • Zastajanje sa izvršenjem (član 303.)
 • Sprovođenje izvršenja prema solidarnim dužnicima (član 304.)
 • Obustava izvršnog postupka (član 305.)
 • Vraćanje rešenja o izvršenju (član 306.)

Glava šesta: IZVRŠENJE NA SREDSTVIMA IZ ŠTEDNOG ULOGA (čl. 307. do čl. 309.)

 • Izvršne radnje (član 307.)
 • Dodatna sadržina predloga za izvršenje (član 308.)
 • Plenidba sredstva i namirenje (član 309.)

Glava sedma: IZVRŠENJE NA SREDSTVIMA SA TEKUĆEG RAČUNA IZVRŠNOG DUŽNIKA (član 310.)

Glava osma: IZVRŠENJE NOVČANIH POTRAŽIVANJA NA FINANSIJSKIM  INSTRUMENTIMA, UDELIMA U PRIVREDNOM DRUŠTVU I HARTIJAMA OD VREDNOSTI (čl. 311. do čl. 326.)

 • Izvršenje novčanog potraživanja na finansijskim instrumentima (čl. 311. do čl. 317.)
 • Izvršenje na udelima u privrednom društvu (čl. 318. do čl. 321.)
 • Izvršenje na hartijama od vrednosti (član 322. do čl. 326.)

Glava osmaa: SKRAĆENI IZVRŠNI POSTUPAK (čl. 326a do čl. 326e)

 • Svojstvo stranaka (član 326a)
 • Verodostojna isprava na osnovu koje se može odrediti i sprovesti skraćeni izvršni postupak (član 326b)
 • Donošenje rešenja o izvršenju u skraćenom postupku (član 326v)
 • Prigovor (član 326g)
 • Dokazi uz prigovor (član 326d)
 • Postupak po prigovoru (član 326đ)
 • Shodna primena ostalih odredaba ovog zakona (član 326e)

Glava deveta: IZVRŠENJE NA POTRAŽIVANJU IZVRŠNOG DUŽNIKA DA MU SE PREDA NEPOKRETNOST ILI PREDAJU ILI ISPORUČE POKRETNE STVARI (čl. 327. do čl. 338.)

 • Opšte odredbe (čl. 327. do čl. 334.)
 • Pokretne stvari (čl. 335. i čl. 336.)
 • Nepokretnosti (čl. 337. i čl. 338.)

Glava deveta: UNOVČENJE DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA IZVRŠNOG DUŽNIKA (član 338a)

DEO ČETVRTI: IZVRŠENJE RADI OSTVARENJA NENOVČANOG POTRAŽIVANJA (čl. 339. do čl. 391.)

Glava prva: SUDSKI PENALI (čl. 339. do čl. 342.)

 • Mesna nadležnost (član 339.)
 • Rešenje o izricanju sudskih penala (član 340.)
 • Prestanak obaveze na plaćanje sudskih penala i izmena rešenja o izricanju sudskih penala (član 341.)
 • Izvršenje radi naplaćivanja sudskih penala (član 342.)

Glava druga: PREDAJA POKRETNIH STVARI (čl. 343. do čl. 352.)

 • Mesna nadležnost (član 343.)
 • Predaja individualno određenih pokretnih stvari (čl. 344. do čl. 347.)
 • Isporuka zamenljivih stvari (čl. 348. do čl. 352.)

Glava treća: ISPRAŽNJENJE I PREDAJA NEPOKRETNOSTI (čl. 353. do čl. 358.)

 • Mesna nadležnost (član 353.)
 • Izvršne radnje (član 354.)
 • Sprovođenje izvršenja (član 355.)
 • Uklanjanje pokretnih stvari (član 356.)
 • Prodaja pokretnih stvari (član 357.)
 • Izvršenje radi naplate troškova izvršnog poverioca (član 358.)

Glava četvrta: IZVRŠENJE ČINJENJA, NEČINJENJA ILI TRPLJENJA (čl. 359. do 367.)

 • Mesna nadležnost (član 359.)
 • Radnja koju može preduzeti i drugo lice (član 360.)
 • Predujmljivanje troškova radnje (član 361.)
 • Konačni troškovi radnje koje može preduzeti i drugo lice (član 362.)
 • Radnja koju može preduzeti samo izvršni dužnik (član 363.)
 • Nečinjenje i trpljenje (član 364.)
 • Izvršenje radi uspostavljanja pređašnjeg stanja (član 365.)
 • Ponovno smetanje državine (član 366.)
 • Pravo na naknadu štete (član 367.)

Glava peta: IZVRŠENJE ODLUKA U VEZI S PORODIČNIM ODNOSIMA (čl. 368. do čl. 380.)

 • Predaja deteta (čl. 368. do čl. 378.)
 • Izvršenje radi održavanja ličnih odnosa sa detetom (član 379.)
 • Izvršenje radi zaštite od nasilja u porodici, zaštite prava deteta i drugih odluka u vezi s porodičnim odnosima (član 380.)

Glava šesta: IZVRŠENJE RADI VRAĆANJA ZAPOSLENOG NA RAD (čl. 381. do čl. 385.)

 • Mesna nadležnost (član 381.)
 • Rok za podnošenje predloga za izvršenje (član 382.)
 • Način sprovođenja izvršenja (član 383.)
 • Naknada izgubljene zarade kod vraćanja zaposlenog na rad (član 384.)
 • Mogućnost parničnog postupka (član 385.)

Glava sedma: IZVRŠENJE ODLUKE O DEOBI SUVLASNIČKE STVARI (čl. 386. do 389.)

 • Mesna nadležnost (član 386.)
 • Fizička deoba stvari (član 387.)
 • Deoba prodajom stvari (član 388.)
 • Troškovi izvršnog postupka (član 389.)

Glava osma: IZDEJSTVOVANJE IZJAVE VOLJE (čl. 390. i čl. 391.)

 • Bezuslovno potraživanje (član 390.)
 • Uslovno potraživanje (član 391.)

DEO PETI: NAMIRENJE NOVČANIH POTRAŽIVANJA NASTALIH IZ KOMUNALNIH I SRODNIH DELATNOSTI (čl. 392. do čl. 413.)

 • Osnovne odredbe (čl. 392. do čl. 397.)
 • Prigovor izvršnog dužnika (čl. 398. do čl. 400.)

DEO ŠESTI: OBEZBEĐENJE (čl. 414. do čl. 467.)

Glava prva: OPŠTA PRAVILA (čl. 414. do čl. 426.)

 • Sredstva obezbeđenja (član 414.)
 • Predlog za obezbeđenje (član 415.)
 • Predlog za obezbeđenje prethodnom i privremenom merom (član 416.)
 • Više prethodnih i privremenih mera (član 417.)
 • Odlučivanje o predlogu za obezbeđenje (član 418.)
 • Isključiva nadležnost suda za donošenje rešenja i zaključaka o polaganju jemstva (član 419.)
 • Sadržina rešenja o obezbeđenju (član 420.)
 • Dostavljanje rešenja o prethodnoj i privremenoj meri (član 421.)
 • Dejstvo i izvršenje rešenja o obezbeđenju (član 422.)
 • Žalba i prigovor u postupku obezbeđenja (član 423.)
 • Posebna procesna pravila o postupku obezbeđenja (član 424.)
 • Nedozvoljenost obezbeđenja (član 425.)
 • Shodna primena (član 426.)

Glava druga: ZALOŽNO PRAVO NA NEPOKRETNOSTIMA I POKRETNIM  STVARIMA PO SPORAZUMU STRANAKA (čl. 427. do čl. 430.)

 • Mesna nadležnost (član 427.)
 • Predlog za obezbeđenje (član 428.)
 • Ročište i sporazum stranaka (član 429.)
 • Shodna primena (član 430.)

Glava treća: ZALOŽNO PRAVO NA NEPOKRETNOSTIMA I POKRETNIM STVARIMA NA OSNOVU NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZ IZVRŠNE ISPRAVE (čl. 431. do čl. 437.)

 • Sticanje založnog prava na nepokretnosti (čl. 431. do čl. 434.)
 • Sticanje založnog prava na pokretnim stvarima upisom u Registar zaloge (čl. 435. do čl. 437.)

Glava četvrta: PRETHODNE MERE (čl. 438. do čl. 446.)

 • Mesna nadležnost (član 438.)
 • Uslovi za određivanje prethodne mere (član 439.)
 • Pretpostavljena opasnost po potraživanje (član 440.)
 • Prethodna mera radi obezbeđenja obroka koji nisu dospeli (član 441.)
 • Sadržina rešenja o prethodnoj meri. Trajanje prethodne mere (član 442.)
 • Produženje trajanja prethodne mere (član 443.)
 • Ukidanje prethodne mere (član 444.)
 • Vrste prethodnih mera (član 445.)
 • Prodaja založenih pokretnih stvari i prenos potraživanja izvršnog dužnika (član 446.)

Glava peta: PRIVREMENE MERE (čl. 447. do čl. 460.)

 • Opšte odredbe (čl. 447. do čl. 458.)
 • Vrste privremenih mera za obezbeđivanje novčanog potraživanja (član 459.)
 • Vrste privremenih mera za obezbeđenje nenovčanog potraživanja (član 460.)

Glava šesta: REGISTAR SUDSKIH ZABRANA (čl. 461. do čl. 467.)

 • Osnovne odredbe (čl. 461. do čl. 465.)
 • Postupak upisa u Registar (član 466.)
 • Dejstvo upisa podataka u Registar prema trećim licima (član 467.)

DEO SEDMI: JAVNI IZVRŠITELJI (čl. 468. do čl. 544.)

Glava prva: OSNOVNE ODREDBE (čl. 468. do čl. 492.)

 • Osnove položaja javnih izvršitelja (čl. 468. do čl. 470.)
 • Početak delatnosti javnog izvršitelja (čl. 471. do čl. 483.)
 • Prestanak delatnosti javnog izvršitelja (čl. 484. do čl. 490.)
 • Sprečenost javnog izvršitelja da obavlja delatnost i privremeni zamenik javnog izvršitelja (čl. 491. i čl. 492.)

Glava druga: OVLAŠĆENJA I DUŽNOSTI JAVNIH IZVRŠITELJA (čl. 493. do čl. 504.)

 • Najvažnija ovlašćenja izvršitelja (član 493.)
 • Poštovanje zakona i sudskih odluka i čuvanje poslovne tajne (član 494.)
 • Razlozi za izuzeće javnog izvršitelja (član 495.)
 • Nespojivost (član 496.)
 • Obaveza poštovanja Etičkog kodeksa javnih izvršitelja i Standarda profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja (član 497.)
 • Odgovornost za štetu (član 498.)
 • Dužnost stručnog usavršavanja javnih izvršitelja i početna obuka (član 499.)
 • Računi javnog izvršitelja (član 500.)
 • Obaveza izveštavanja o imovini (član 501.)
 • Godišnji i redovni izveštaj o poslovanju javnog izvršitelja (član 502.)
 • Obaveza vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju (član 503.)
 • Plaćanje članarine Komori (član 504.)

Glava treća: ZAMENICI I POMOĆNICI JAVNIH IZVRŠITELJA (čl. 505. do 509.)

 • Zamenik javnog izvršitelja (član 505.)
 • Odgovornost javnog izvršitelja i zamenika (član 506.)
 • Imenovanje zamenika javnog izvršitelja (član 507.)
 • Shodna primena odredaba o javnom izvršitelju (član 508.)
 • Pomoćnik javnog izvršitelja (član 509.)

Glava četvrta: IMENIK JAVNIH IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA I IMENIK ORTAČKIH DRUŠTAVA JAVNIH IZVRŠITELJA (čl. 510. do čl. 512.)

Glava peta: KOMORA JAVNIH IZVRŠITELJA (čl. 513. do čl. 522.)

Glava šesta: NADZOR NAD RADOM JAVNIH IZVRŠITELJA (čl. 523. i čl. 524.)

Glava sedma: DISCIPLINSKA ODGOVORNOST JAVNIH IZVRŠITELJA (čl. 525. do čl. 544.)

 • Disciplinska odgovornost i disciplinske povrede (čl. 525. do čl. 527.)
 • Disciplinske mere (čl. 528. i čl. 529.)
 • Disciplinski tužilac Komore (član 530.)
 • Disciplinska komisija (čl. 531. do čl. 535.)
 • Disciplinski postupak (čl. 536. do čl. 541.)
 • Zastarelost (član 542.)
 • Izvršenje novčane kazne (član 543.)
 • Brisanje izrečene mere iz evidencije (član 544.)

DEO OSMI: PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 545. do čl. 551.)

 • Otpočeti postupci (član 545.)
 • Ukidanje prvostepenog rešenja posle stupanja na snagu ovog zakona (član 546.)
 • Izjašnjenje izvršnih poverilaca (član 547.)
 • Nastavljanje rada izvršitelja i zamenika izvršitelja. Polaganje pravosudnog ispita (član 548.)
 • Rok za donošenje propisa (član 549.)
 • Prestanak važenja ranijeg zakona (član 550.)
 • Stupanje na snagu ovog zakona (član 551.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… („Sl. glasnik RS“, br. 54/19) koje nisu ušle u prečišćen tekst Zakona