Zakon o javnim nabavkama 2020

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o javnim nabavkama (januar 2020.)

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ uključena je u cenu pretplate na stručni časopis „Informator„.

SADRŽAJ:

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
(„Sl. glasnik RS“, broj 91/19)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 50.)

 • Predmet uređivanja i pojmovi (čl. 1. i 2.)
  • Predmet uređivanja zakona (član 1.)
  • Pojmovi i značenje izraza (član 2.)
 • Naručilac (čl. 3. i 4.)
  • Javni naručioci (član 3.)
  • Sektorski naručioci (član 4.)
 • Načela javne nabavke (čl. 5. do čl. 10.)
  • Opšte odredbe (član 5.)
  • Načelo ekonomičnosti i efikasnosti (član 6.)
  • Načelo obezbeđivanja konkurencije i zabrane diskriminacije (član 7.)
  • Načelo transparentnosti postupka javne nabavke (član 8.)
  • Načelo jednakosti privrednih subjekata (član 9.)
  • Načelo proporcionalnosti (član 10.)
 • Izuzeci od primene zakona (čl. 11. do čl. 13.)
  • Opšti izuzeci (čl. 11. i 12.)
  • Ugovori između povezanih subjekata (član 13.)
 • Posebni izuzeci za javne naručioce (čl. 14. i 15.)
  • Ugovori subvencionisani ili sufinansirani od strane javnih naručilaca (član 15.)
 • Posebni izuzeci za sektorske naručioce (čl. 16. do čl. 19.)
  • Ugovori između sektorskih naručilaca i povezanih društava (član 17.)
  • Ugovori koji se dodeljuju zajedničkom poduhvatu (joint venture) ili sektorskom naručiocu koji je sastavni deo zajedničkog poduhvata (čl. 18. i 19.)
 • Posebni izuzeci u oblasti odbrane i bezbednosti (čl. 20. i 21.)
  • Posebni izuzeci za javne nabavke koje imaju odbrambene ili bezbednosne aspekte (član 21.)
 • Mešovita nabavka (čl. 22. do čl. 26.)
  • Opšte odredbe (član 22.)
  • Ugovori koji obuhvataju različite predmete nabavke (član 23.)
  • Ugovori na koje se primenjuju različita pravila nabavke (član 24.)
  • Ugovori koje dodeljuju sektorski naručioci (član 25.)
  • Ugovori sa elementima odbrane i bezbednosti (član 26.)
 • Pragovi (čl. 27. i 28.)
  • Pragovi do kojih se zakon ne primenjuje (član 27.)
  • Pragovi od kojih se zakon primenjuje (član 28.)
 • Način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke i podela u partije (čl. 29. do čl. 35.)
  • Opšta odredba (član 29.)
  • Način određivanja procenjene vrednosti predmeta javne nabavke (član 30.)
  • Određivanje procenjene vrednosti kod okvirnog sporazuma, sistema dinamične nabavke i partnerstva za inovacije (član 31.)
  • Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara (član 32.)
  • Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke usluga (član 33.)
  • Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke radova (član 34.)
  • Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke po partijama (član 35.)
 • Podela nabavke u partije (član 36.)
 • Rezervisane javne nabavke (član 37.)
 • Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka (čl. 38. do čl. 40.)
  • Zaštita podataka (član 38.)
  • Određivanje poverljivosti (čl. 39. i 40.)
 • Dokumentacija i evidentiranje postupka (član 41.)
 • Jezik u postupku javne nabavke (član 42.)
 • Valuta (član 43.)
 • Komunikacija u postupku javne nabavke (čl. 44. do čl. 48.)
  • Opšte odredbe (član 44.)
  • Komunikacija elektronskim sredstvima (član 45.)
  • Usmena komunikacija (član 46.)
  • Alternativno sredstvo pristupa (čl. 47. i 48.)
 • Sprečavanje korupcije i sukoba interesa (čl. 49. i 50.)
  • Opšte mere za sprečavanje korupcije (član 49.)
  • Sukob interesa (član 50.)

II. POSTUPCI JAVNE NABAVKE (čl. 51. do čl. 65.)

 • Vrste postupaka (čl. 51. do čl. 63.)
  • Opšte odredbe (član 51.)
  • Otvoreni postupak (član 52.)
  • Restriktivni postupak (čl. 53. i 54.)
  • Konkurentni postupak sa pregovaranjem (čl. 55. i 56.)
  • Konkurentni dijalog (čl. 57. i 58.)
  • Partnerstvo za inovacije (čl. 59. i 60.)
  • Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva (čl. 61. i 62.)
  • Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva (član 63.)
 • Minimalni broj kandidata (čl. 64. i 65.)
  • Minimalni broj kandidata (član 64.)
  • Poziv odabranim kandidatima (član 65.)

III. TEHNIKE I INSTRUMENTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI (čl. 66. do čl. 74.)

 

 • Okvirni sporazum (čl. 66. i 67.)
 • Sistem dinamične nabavke (član 68.)
 • Sistem kvalifikacije (čl. 69. i 70.)
 • Elektronska licitacija (čl. 71. do čl. 73.)
  • Uslovi za primenu elektronske licitacije (član 71.)
  • Način primene elektronske licitacije (član 72.)
  • Završetak elektronske licitacije (član 73.)
 • Elektronski katalozi (član 74.)

IV. POSEBNI REŽIMI NABAVKE (čl. 75. do čl. 77.)

 • Društvene i druge posebne usluge (čl. 75. i 76.)
  • Dodela ugovora za društvene i druge posebne usluge (član 75.)
  • Rezervisani ugovori za određene usluge (član 76.)
 • Konkurs za dizajn (član 77.)

V. CENTRALIZOVANE I ZAJEDNIČKE JAVNE NABAVKE (čl. 78. do čl. 84.)

 • Centralizovane javne nabavke (čl. 78. i 79.)
  • Poslovi centralizovane javne nabavke (član 78.)
  • Telo za centralizovane javne nabavke (član 79.)
 • Povremene zajedničke nabavke (član 80.)
 • Nabavka naručioca u koju su uključeni naručioci iz različitih država članica Evropske unije (čl. 81. do čl. 84.)

VI. RAČUNANJE I ODREĐIVANJE ROKOVA (čl. 85. do čl. 87.)

 • Računanje rokova (član 85.)
 • Određivanje rokova (čl. 86. i 87.)

VII. PRIPREMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE (čl. 88. do čl. 104.)

 • Plan javnih nabavki (čl. 88. do čl. 92.)
  • Istraživanje tržišta (član 89.)
  • Zaštita integriteta postupka (član 90.)
  • Pokretanje postupka javne nabavke (član 91.)
  • Komisija za javnu nabavku (član 92.)
 • Konkursna dokumentacija (čl. 93. do čl. 97.)
  • Sadržina (član 93.)
  • Sredstva obezbeđenja (član 94.)
  • Objavljivanje i dostavljanje konkursne dokumentacije (član 95.)
  • Izmene, dopune i dodatna pojašnjenja dokumentacije o nabavci (čl. 96. i 97.)
 • Tehničke specifikacije (čl. 98. do čl. 101.)
  • Opšta pravila o tehničkim specifikacijama (član 98.)
  • Određivanje tehničkih specifikacija (član 99.)
  • Korišćenje tehničkih specifikacija (čl. 100. i 101.)
 • Korišćenje oznaka (član 102.)
 • Izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva (član 103.)
 • Stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija (član 104.)

VIII. OBJAVLJIVANJE I TRANSPARENTNOST (čl. 105. do čl. 110.)

 • Oglasi o javnoj nabavci (čl. 105. do čl. 110.)
  • Javni poziv (član 106.)
  • Prethodno informativno obaveštenje (član 107.)
  • Periodično indikativno obaveštenje (član 108.)
  • Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka, obaveštenje za dobrovoljnu prethodnu transparentnost (član 109.)
  • Profil naručioca (član 110.)

IX. IZBOR UČESNIKA I DODELA UGOVORA (čl. 111. do čl. 153.)

 • Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta (čl. 111. do čl. 117.)
  • Osnovi za isključenje (čl. 111. do čl. 113.)
  • Kriterijumi za izbor privrednog subjekta (član 114.)
  • Ispunjenost uslova za obavljanje profesionalne delatnosti (član 115.)
  • Finansijski i ekonomski kapacitet (član 116.)
  • Tehnički i stručni kapacitet (član 117.)
 • Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (čl. 118. i 119.)
  • Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (čl. 118. i 119.)
 • Dokazi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (čl. 120. do čl. 124.)
 • Baza potvrda na internetu (e-Certis) (član 125.)
 • Standardi osiguranja kvaliteta i standardi upravljanja životnom sredinom (čl. 126. i 127.)
 • Registar ponuđača u Republici Srbiji (čl. 128. i 129.)
 • Zvanični registri privrednih subjekata i sertifikacija nadležnih tela (član 129.)
 • Korišćenje kapaciteta drugih subjekata (član 130.)
 • Podizvođač (član 131.)
 • Kriterijumi za dodelu ugovora (čl. 132. do čl. 134.)
  • Opšta pravila (čl. 132. i 133.)
   • Određivanje kriterijuma (čl. 132. i 133.)
  • Troškovi životnog ciklusa (član 134.)
 • Ponuda u postupku javne nabavke (čl. 135. do čl. 140.)
  • Opšte odredbe (čl. 135. do čl. 138.)
   • Podnošenje ponude (član 135.)
   • Ponude sa varijantama (član 136.)
   • Važenje ponude (član 137.)
   • Troškovi pripremanja ponude (član 138.)
  • Prijem i otvaranje ponuda (čl. 139. i 140.)
   • Prijem ponuda (član 139.).
   • Otvaranje ponuda (član 140.)
 • Dodela ugovora (čl. 141. do čl. 150.)
  • Pregled i stručna ocena ponuda i prijava (član 141.)
  • Dodatna objašnjenja, kontrola i dopuštene ispravke (član 142.)
  • Neuobičajeno niska ponuda (član 143.)
  • Uslovi za dodelu ugovora (član 144.)
  • Izveštaj o postupku javne nabavke (član 145.)
  • Odluka o dodeli ugovora (član 146.)
  • Odluka o obustavi postupka (član 147.)
  • Odluka o isključenju kandidata (član 148.)
  • Uvid u dokumentaciju (čl. 149. i 150.)
 •  Ugovor o javnoj nabavci i okvirni sporazum (čl. 151. do čl. 153.)
  • Uslovi za zaključenje ugovora o javnoj nabavci i okvirnog sporazuma (član 151.)
  • Zaključenje ugovora o javnoj nabavci i okvirnog sporazuma (član 152.)
  • Elektronska forma ugovora (član 153.)

X. IZVRŠENJE UGOVORA (čl. 154. do čl. 163.)

 • Izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci (čl. 154. do čl. 162.)
  • Opšta pravila za izvršenje ugovora o javnoj nabavci (član 154.)
  • Opšta pravila o izmenama ugovora (član 155.)
  • Izmene po osnovu ugovornih odredaba (član 156.)
  • Izmene u pogledu dodatnih dobara, usluga ili radova (član 157.)
  • Izmene usled nepredviđenih okolnosti (član 158.)
  • Promena ugovorne strane (član 159.)
  • Povećanje obima nabavke (član 160.)
  • Zamena podizvođača (član 161.)
  • Shodna primena (član 162.)
 • Raskid ugovora (član 163.)

XI. JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI (član 164.)

 • Predmet javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti (član 164.)

XII. SEKTORSKE DELATNOSTI (čl. 165. do čl. 175.)

 • Gas i toplotna energija (član 165.)
 • Električna energija (član 166.)
 • Vodoprivreda (član 167.)
 • Usluge prevoza (član 168.)
 • Luke i aerodromi (član 169.)
 • Poštanske usluge (član 170.)
 • Vađenje nafte i gasa i istraživanje ili vađenje uglja ili drugih čvrstih goriva (čl. 171. i 172.)
 • Delatnosti direktno izložene konkurenciji (čl. 173. do čl. 175.)

XIII. PONUDE KOJE OBUHVATAJU PROIZVODE POREKLOM IZ TREĆIH DRŽAVA I ODNOSI S TIM DRŽAVAMA (čl. 176. i 177.)

 • Ponude koje obuhvataju proizvode poreklom iz trećih država (član 176.)
 • Odnosi sa trećim državama u vezi sa ugovorima o javnoj nabavci (član 177.)

XIV. KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE (čl. 178. do čl. 182.)

 • Osnovne odredbe (član 178.)
 • Poslovi Kancelarije za javne nabavke (član 179.)
 • Monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama (član 180.)
 • Evidencija i izveštaji o nabavkama (čl. 181. i 182.)

XV. PORTAL JAVNIH NABAVKI (čl. 183. i 184.)

XVI. OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA JAVNIH NABAVKI (član 185.)

XVII. PRAVNA ZAŠTITA (čl. 186. do čl. 235.)

 • Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (čl. 186. do čl. 203.)
  • Nadležnost (član 187.)
  • Zabrana uticaja na Republičku komisiju (član 188.)
  • Sastav i izbor Republičke komisije (član 189.)
  • Predsednik Republičke komisije (član 190.)
  • Uslovi za izbor (član 191.)
  • Materijalna nezavisnost predsednika i članova Republičke komisije (čl. 192. i 193.)
  • Odgovornost predsednika i članova Republičke komisije (član 194.)
  • Služba Republičke komisije (član 195.)
  • Sprečavanje sukoba interesa i izuzeće (član 196.)
  • Prestanak mandata predsednika i članova Republičke komisije (član 197.)
  • Način organizacije rada Republičke komisije (čl. 198. i 199.)
  • Opšta sednica i ujednačavanje prakse Republičke komisije (čl. 200. do čl. 202.)
  • Odgovornost za rad i izveštavanje (član 203.)
 • Postupak zaštite prava (čl. 204. do čl. 220.)
  • Načela postupka zaštite prava (član 205.)
  • Načelo zakonitosti (član 206.)
  • Načelo efikasnosti (član 207.)
  • Načelo pristupačnosti (član 208.)
  • Načelo kontradiktornosti (član 209.)
  • Načelo pismenosti (član 210.)
  • Aktivna legitimacija u postupku (član 211.)
  • Shodna primena odredaba zakona kojim se uređuje upravni postupak (član 212.)
  • Način podnošenja zahteva za zaštitu prava (član 213.)
  • Rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava (čl. 214. do čl. 215.)
  • Posledice podnetog zahteva za zaštitu prava i privremene mere (član 216.)
  • Sadržina zahteva za zaštitu prava (član 217.)
  • Prethodni postupak (član 218.)
  • Prethodna provera zahteva za zaštitu prava (član 219.)
  • Postupanje naručioca posle prethodne provere zahteva za zaštitu prava (član 220.)
 • Postupak pred Republičkom komisijom (čl. 221. do čl. 227.)
  • Prethodna provera zahteva za zaštitu prava (čl. 221. i 222.)
  • Stručno mišljenje (član 223.)
  • Održavanje usmene rasprave (član 224.)
  • Taksa i troškovi postupka (član 225.)
  • Odluka Republičke komisije (član 226.)
  • Rok za donošenje i dostavljanje odluke (član 227.)
 • Sudska zaštita (čl. 228. i 229.)
  • Pravo na upravni spor (član 228.)
  • Naknada štete (član 229.)
 • Posebna ovlašćenja Republičke komisije (čl. 230. do čl. 235.)
  • Dostavljanje izveštaja i dokumentacije (član 230.)
  • Novčana kazna (čl. 231. i 232.)
  • Poništenje ugovora o javnoj nabavci (član 233.)
  • Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka (član 234.)
  • Posebno ovlašćenje organizacije nadležne za zaštitu konkurencije (član 235.)

XVIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 236. do čl. 238.)

 • Prekršaji naručilaca (član 236.)
 • Prekršaji ponuđača (čl. 237. i 238.)

XIX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 239. do čl. 247.)

 • Započeti postupci javne nabavke i usklađivanje plana javnih nabavki (član 239.)
 • Započeti postupci zaštite prava (član 240.)
 • Usklađivanje rada Uprave za javne nabavke (član 241.)
 • Usklađivanje rada Republičke komisije (član 242.)
 • Donošenje podzakonskih akata (član 243.)
 • Primena pojedinih odredaba (član 244.)
 • Stupanje na snagu i početak primene (čl. 245. do čl. 247.)

Prilog 1: Spisak delatnosti u građevinarstvu

Prilog 2: Spisak vojne opreme i spisak dobara koje nabavljaju javni naručioci u oblasti odbrane

 • Spisak vojne opreme
 • Spisak dobara koje nabavljaju javni naručioci u oblasti odbrane

Prilog 3: Zahtevi koji se odnose na alate i uređaje za elektronski prijem ponuda, prijava, kao i planova i dizajna u vezi sa konkursima za dizajn

Prilog 4: Sadržina oglasa o javnoj nabavci (Deo A – Deo J)

Prilog 5: Sadržina dokumentacije o nabavci u vezi sa elektronskom licitacijom

Prilog 6: Sadržina poziva za podnošenje ponude, učešće u dijalogu, pregovaranje ili za podnošenje prijava (iz čl. 65. i 108. ovog zakona)

Prilog 7: Društvene i druge posebne usluge

Prilog 8: Spisak međunarodnih konvencija u oblasti socijalnog i radnog prava i konvencija o zaštiti životne sredine

Prilog 9: Spisak pravnih akata Evropske unije