Osnovno obrazovanje i vaspitanje

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (prečišćen tekst, novembar 2017.)

ZAKON OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 55/13, 101/17)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 12.)

 • Predmet Zakona (član 1.)
 • Delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja (čl. 2. i 3.)
 • Pravo na osnovno obrazovanje i vaspitanje (član 4.)
 • Obaveznost osnovnog obrazovanja i vaspitanja (čl. 5. do čl. 8.)
 • Zadatak škole (član 9.)
 • Obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (član 10.)
 • Obrazovanje i vaspitanje učenika sa izuzetnim sposobnostima (član 11.)
 • Jezik ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada (član 12.)

II. ŠKOLA (čl. 13. do čl. 20.)

 • Javna škola (član 15.)
 • Privatna škola (član 16.)
 • Nacionalna i strana škola (član 17.)
 • Škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (član 18.)
 • Škola posebne pedagoške orijentacije (član 19.)
 • Izdvojeno odeljenje (član 20.)

III. CILJEVI I ISHODI OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA (čl. 21, 21a i 22.)

 • Ciljevi osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 21.)
 • Opšte međupredmetne kompetencije za kraj osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 21a)
 • Ishodi (član 22.)

IV. PROGRAMI I ORGANIZACIJA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA (čl. 23. do čl. 54.)

 • Programi (član 23.)
 • Model centar (član 24.)
 • Obavezni predmeti, izborni programi i aktivnosti (član 25.)
 • Razvojni plan (član 26.)
 • Plan i program nastave i učenja osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 26a)
 • Školski program (član 27.)
 • Načela izrade školskog programa (član 28.)
 • Godišnji plan rada (član 29.)
 • Trajanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja (član 30.)
 • Formiranje odeljenja i grupa (član 31.)
 • Organizacija obrazovno-vaspitnog rada (član 31.)
 • Nastava (čl. 32. i 33.)
 • Razredna i predmetna nastava (čl. 34. i 35.)
 • Celodnevna nastava i produženi boravak (član 36.)
 • Nastava za učenike na kućnom i bolničkom lečenju (član 37.)
 • Nastava kod kuće (član 38.)
 • Nastava na daljinu (član 38a)
 • Kulturne aktivnosti škole (član 39.)
 • Program školskog sporta i sportsko-rekreativnih aktivnosti (član 40.)
 • Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, program sprečavanja diskriminacije i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja (član 41.)
 • Program vannastavnih aktivnosti učenika (član 42.)
 • Profesionalna orijentacija učenika (član 43.)
 • Zdravstvena zaštita učenika u školi (član 44.)
 • Socijalna zaštita učenika u školi (član 45.)
 • Zaštita životne sredine (član 46.)
 • Program saradnje sa lokalnom samoupravom (član 47.)
 • Program saradnje sa porodicom (član 48.)
 • Izleti, ekskurzije i nastava u prirodi (član 49.)
 • Školska biblioteka (član 50.)
 • Dečje i učeničke organizacije u školi (član 51.)
 • Vođenje letopisa i predstavljanje rada škole (član 52.)
 • Učeničke zadruge (član 53.)
 • Obrazovanje u inostranstvu (član 54.)

V. UČENICI (čl. 55. do čl. 69.)

 • Upis (član 55.)
 • Upis u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (član 56.)
 • Upis u muzičku, odnosno baletsku školu (član 57.)
 • Odgovornost za upis i redovno pohađanje nastave (član 58.)
 • Vreme provedeno u školi (član 59.)
 • Raspored i trajanje časa (član 59a)
 • Ocenjivanje (član 60.)
 • Uspeh učenika i ocena (član 61.)
 • Opšti uspeh učenika (član 62.)
 • Ocenjivanje vladanja učenika (član 63.)
 • Dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju (član 64.)
 • Oslobađanje od nastave (član 65.)
 • Pohvaljivanje i nagrađivanje učenika (član 66.)
 • Brže napredovanje učenika (član 67.)
 • Učenički parlament (član 68.)
 • Prevoz i ishrana (član 69.)

VI. ISPITI (čl. 70. do čl. 74.)

 • Vrste (član 70.)
 • Razredni ispit (član 71.)
 • Popravni ispit (član 72.)
 • Ispit iz stranog jezika (član 73.)
 • Završni ispit (član 74.)

VII. VREDNOVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA (čl. 75. do čl. 77.)

 • Vrednovanje kvaliteta rada škole (član 75.)
 • Državno ispitivanje (član 76.)
 • Međunarodno ispitivanje (član 77.)

VIII. ŠTRAJK ZAPOSLENIH (čl. 78. i 79.)

IX. EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE (čl. 80. do čl. 95.)

 • Vrste evidencija (član 80.)
 • Evidencija o učeniku (član 81.)
 • Evidencija o uspehu učenika (član 82.)
 • Evidencija o ispitima (član 83.)
 • Evidencija o obrazovno-vaspitnom radu (član 84.)
 • Evidencija o zaposlenima (član 85.)
 • Način prikupljanja podataka za evidenciju (član 86.)
 • Vođenje evidencije (član 87.)
 • Obrada podataka (član 88.)
 • Rokovi čuvanja podataka u evidenciji (član 89.)
 • Javne isprave (član 90.)
 • Duplikat javne isprave (čl. 91. i 92.)
 • Pečat (član 93.)
 • Utvrđivanje stečenog obrazovanja i vaspitanja u nedostatku evidencije (čl. 94. i 95.)

X. PRIZNAVANJE STRANIH ŠKOLSKIH ISPRAVA (čl. 96. do čl. 99.)

 • Postupak (član 97.)
 • Uslovni upis (član 98.)
 • Rešenje o priznavanju (član 99.)

XI. FINANSIRANJE (član 100.)

XII. ODREDBE OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE I NA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH (član 101.)

XIII. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI (član 102.)

XIV. KAZNENE ODREDBE (član 103.)

XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 104. do čl. 107.)

 • Usklađivanje organizacije i akata škole (član 104.)
 • Rok za donošenje podzakonskih akata (član 105.)
 • Prestanak važenja zakona (član 106.)
 • Stupanje zakona na snagu (član 107.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 101/17) koje nisu ušle u prečišćen tekst