zakon o parničnom postupku 2018

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o parničnom postupku (prečišćen tekst, novembar 2018.)

SADRŽAJ:

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU
(„Sl. glasnik RS“, br. 72/11, 49/13 – US, 74/13 – US, 55/14, 87/18)

 

DEO PRVI – OPŠTE ODREDBE (čl. 1. do čl. 190.)

 

Glava I – OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 14.)

Glava II – NADLEŽNOST I SASTAV SUDA (čl. 15. do čl. 65.)

 • Zajedničke odredbe (čl. 15. do čl. 25.)
 • Nadležnost sudova za sporove sa međunarodnim elementom (član 26.)
 • Stvarna nadležnost (čl. 27. do čl. 33.)
 • Sastav suda (čl. 34. do čl. 37.)
 • Mesna nadležnost (čl. 38. do čl. 65.)
  • Opšta mesna nadležnost (čl. 38. do čl. 41.)
  • Posebna mesna nadležnost (čl. 42. do čl. 61.)
  • Određivanje mesne nadležnosti od strane najvišeg suda određene vrste (čl. 62. do čl. 64.)
  • Sporazum o mesnoj nadležnosti (član 65.)

Glava III – ISKLJUČENJE I IZUZEĆE (čl. 66. do čl. 73.)

Glava IV – STRANKE I NJIHOVI ZASTUPNICI (čl. 74. do čl. 84.)

Glava V – PUNOMOĆNICI (čl. 85. do čl. 94.)

Glava VI – JEZIK U POSTUPKU (čl. 95. do čl. 97.)

Glava VII – PODNESCI (čl. 98. do čl. 101.)

Glava VIII – ROKOVI I ROČIŠTA (čl. 102. do čl. 114.)

 • Rokovi (čl. 102. do čl. 104.)
 • Ročišta (čl. 105. do čl. 108.)
 • Vraćanje u pređašnje stanje (čl. 109. do čl. 114.)

Glava IX – ZAPISNICI (čl. 115. do čl. 123.)

Glava X – DONOŠENJE ODLUKA (čl. 124. do čl. 127.)

Glava XI – DOSTAVLJANJE PISMENA I RAZMATRANJE SPISA (čl. 128. do čl. 149.)

 • Način dostavljanja (čl. 128. do čl. 141.)
 • Odbijanje prijema (član 142.)
 • Utvrđivanje i promena adrese (čl. 143. do čl. 145.)
 • Punomoćnik i zastupnik za primanje pismena (čl. 146. i čl. 147.)
 • Dostavnica (član 148.)
 • Pregledanje i prepisivanje spisa (član 149.)

Glava XII – TROŠKOVI POSTUPKA (čl. 150. do čl. 173.)

 • Parnični troškovi i troškovi u postupku za obezbeđenje dokaza (čl. 150. do čl. 167.)
 • Oslobađanje od plaćanja troškova postupka (čl. 168. do čl. 173.)

Glava XIII – PRAVNA POMOĆ (čl. 174. do čl. 179.)

Glava XIV – POSTUPAK ZA REŠAVANJE SPORNOG PRAVNOG PITANJA (čl. 180. do čl. 185.)

Glava XV – NEPOŠTOVANJE PROCESNE DISCIPLINE (čl. 186. do čl. 190.)

DEO DRUGI – TOK POSTUPKA (čl. 191. do čl. 435.)

Glava XVI – TUŽBA (čl. 191. do čl. 204.)

 • Sadržina tužbe (čl. 191. do čl. 198.)
 • Preinačenje tužbe (čl. 199. do čl. 201.)
 • Povlačenje tužbe (član 202.)
 • Postojanje parnice (čl. 203. i čl. 204.)

Glava XVII – SUPARNIČARI (čl. 205. do čl. 213.)

Glava XVIII – UČEŠĆE TREĆIH LICA U PARNICI (čl. 214. do čl. 221.)

 • Učešće javnog tužioca (član 214.)
 • Učešće umešača (čl. 215. do čl. 219.)
 • Imenovanje prethodnika i obaveštenje trećeg lica o parnici (čl. 220. i čl. 221.)

Glava XIX – PREKID I ZASTOJ U POSTUPKU (čl. 222. do čl. 227.)

Glava XX – DOKAZIVANJE (čl. 228. do čl. 283.)

 • Opšte odredbe (čl. 228. do čl. 233.)
 • Uviđaj (čl. 234. do čl. 237.)
 • Isprave (čl. 238. do čl. 243.)
 • Svedoci (čl. 244. do čl. 258.)
 • Veštaci (čl. 259. do čl. 275.)
 • Saslušanje stranaka (čl. 276. do čl. 283.)

Glava XXI – OBEZBEĐENJE DOKAZA (čl. 284. do čl. 288.)

Glava XXII – PRIPREMANJE GLAVNE RASPRAVE (čl. 289. do čl. 309.)

 • Opšte odredbe (čl. 289. do čl. 291.)
 • Prethodno ispitivanje tužbe (čl. 292. do čl. 295.)
 • Odgovor na tužbu (čl. 296. do čl. 300.)
 • Pripremno ročište i zakazivanje ročišta za glavnu raspravu (čl. 301. do čl. 309.)

Glava XXIII – GLAVNA RASPRAVA (čl. 310. do čl. 335.)

 • Tok glavne rasprave (čl. 310. do čl. 320.)
 • Javnost glavne rasprave (čl. 321. do čl. 325.)
 • Rukovođenje glavnom raspravom (čl. 326. do čl. 331.)
 • Održavanje reda na glavnoj raspravi (čl. 332. do čl. 335.)

Glava XXIV – SUDSKO PORAVNANJE (čl. 336. do čl. 341.)

Glava XXV – PRESUDA (čl. 342. do čl. 362.)

 • Opšte odredbe (čl. 342. do čl. 345.)
 • Vrste presuda (čl. 346. do čl. 351.)
 • Donošenje i objavljivanje presude (čl. 352. i čl. 353.)
 • Pisana izrada presude (čl. 354. i čl. 355.)
 • Dopunska presuda (čl. 356. do čl. 358.)
 • Pravnosnažnost presude (čl. 359. do čl. 361.)
 • Ispravljanje presude (član 362.)

Glava XXVI – REŠENJE (čl. 363. do čl. 366.)

Glava XXVII – REDOVNI PRAVNI LEKOVI (čl. 367. do čl. 402.)

 • Žalba protiv presude (čl. 367. do čl. 398.)
  • Pravo na žalbu (čl. 367. do čl. 369.)
  • Sadržina žalbe (čl. 370. do čl. 372.)
  • Razlozi zbog kojih presuda može da se pobija (čl. 373. do čl. 376.)
  • Postupak po žalbi (čl. 377. do čl. 386.)
  • Odluke drugostepenog suda o žalbi (čl. 387. do čl. 398.)
 • Žalba protiv rešenja (čl. 399. do čl. 402.)

GLAVA XXVIII – VANREDNI PRAVNI LEKOVI (čl. 403. do čl. 435.)

 • Revizija (čl. 403. do čl. 420.)
 • Zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude (čl. 421. do čl. 425.)
 • Ponavljanje postupka (čl. 426. do čl. 433a)
 • Odnos između predloga za ponavljanje postupka i drugih vanrednih pravnih lekova (čl. 434. i čl. 435.)

DEO TREĆI – POSEBNI POSTUPCI (čl. 436. do čl. 493.)

Glava XXIX – POSTUPAK U PARNICAMA IZ RADNIH ODNOSA (čl. 436. do čl. 441.)

Glava XXX – POSTUPAK U PARNICAMA POVODOM KOLEKTIVNIH UGOVORA (čl. 442. do čl. 447.)

Glava XXXI – POSTUPAK U PARNICAMA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE (čl. 448. do čl. 454.)

Glava XXXII – IZDAVANJE PLATNOG NALOGA (čl. 455. do čl. 466.)

Glava XXXIII – POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI (čl. 467. do čl. 479.)

Glava XXXIV – POSTUPAK U PRIVREDNIM SPOROVIMA (čl. 480. do čl. 487.)

Glava XXXV – POSTUPAK U POTROŠAČKIM SPOROVIMA (čl. 488. do čl. 493.)

Glava XXXVI – POSTUPAK ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH PRAVA I INTERESA GRAĐANA

DEO ČETVRTI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 506. do čl. 508.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 55/14) koje nisu ušle u prečišćen tekst Zakona