0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – prečišćen tekst

SADRŽAJ:
ZAKON O PORESKOM POSTUPKU
I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
– prečišćen tekst –
(„Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10)

Deo prvi
OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 32.)

Glava prva: PREDMET ZAKONA (čl. 1. do čl. 3.)

Glava druga:NAČELA PORESKOG POSTUPKA (čl. 4. do čl. 9.)

Glava treća: STRANKE U PORESKOM POSTUPKU (čl. 10. do čl. 17.)

Glava četvrta: PORESKA OBAVEZA (čl. 18. do čl. 23.)

Glava peta: PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA (čl. 24. i čl. 25.)

Glava šesta: IDENTIFIKACIJA I REGISTRACIJA PORESKIH OBVEZNIKA (čl. 26. do čl. 30.)

Glava sedma: OSTALE OSNOVNE ODREDBE (čl. 31. i čl. 32.)

Deo drugi
OPŠTE O PORESKOM POSTUPKU I PRVOSTEPENI POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA (čl. 33. do čl. 115a.)

Glava prva: OPŠTE O PORESKOM POSTUPKU (čl. 33. do čl. 37a)

Glava druga: PORESKA PRIJAVA (čl. 38. do čl. 42.)

Glava treća: UTVRĐIVANJE ČINJENICA (čl. 43. do čl. 53.)

Glava četvrta: UTVRĐIVANJE POREZA (čl. 54. do čl. 63.)

Glava peta: NAPLATA POREZA (čl. 64. do čl. 112.)

Glava šesta: POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA PO OSNOVU SEKUNDARNE PORESKE OBAVEZE (član 113.)

Glava sedma: OSTALI OBLICI PRESTANKA PORESKOG DUGA (čl. 114. – 115a)

Deo treći
PORESKA KONTROLA (čl. 116. do čl. 139.)

Glava prva: OPŠTE O PORESKOJ KONTROLI (čl. 116. do čl. 118.)

Glava druga: KANCELARIJSKA KONTROLA (čl. 119. do čl. 122.)

Glava treća: TERENSKA KONTROLA (čl. 123. do čl. 129.)

Glava četvrta: MERE ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH POVREDA ZAKONA I NEPRAVILNOSTI U PRIMENI PROPISA (čl. 130. – 134.)

Glava peta: OTKRIVANJE PORESKIH KRIVIČNIH DELA (čl. 135. – 139.)

Deo četvrti
POSTUPAK PO PRAVNOM LEKU (čl. 140. do čl. 154.)

Deo peti
PRAVNA POMO] U PORESKIM STVARIMA (čl. 155. do čl. 159.)

Deo šesti
NADLEŽNOST I ORGANIZACIJA PORESKE UPRAVE (čl. 160. do čl. 171.)

Deo sedmi
KAZNENE ODREDBE (čl. 172. do čl. 182.)

Glava prva: PORESKA KRIVIČNA DELA (čl. 172. do čl. 176.)

Glava druga: PORESKI PREKRŠAJI (čl. 176b do čl. 182.)

Deo osmi
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 183. do čl. 193.)