poreski-postupak-i-poreska-administracija

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst, januar 2012.)

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“)

 
 

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
(„Sl. gl. RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11)

Deo prvi
OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 32.)

 Glava prva:
PREDMET ZAKONA (čl. 1. do čl. 3.)

 • Sadržina Zakona (član 1.)
 • Oblici javnih prihoda (čl. 2. do 2b)
 • Odnos prema drugim zakonima (član 3.)

Glava druga:
NAČELA PORESKOG POSTUPKA (čl. 4. do čl. 9.)

 • Načelo zakonitosti (član 4.)
 • Načelo vremenskog važenja poreskih propisa (član 5.)
 • Načelo omogućavanja uvida u činjenice (član 6.)
 • Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku (član 7.)
 • Načelo postupanja u dobroj veri (član 8.)
 • Načelo fakticiteta (član 9.)

 Glava treća:
STRANKE U PORESKOM POSTUPKU (čl. 10. do čl. 17.)

 • Sadržina poreskopravnog odnosa (član 10.)
 • Poreska uprava u poreskom postupku (član 11.)
 • Poreski obveznici i drugi poreski dužnici (član 12.)
 • Opšte odredbe o zastupanju (član 13.)
 • Poreski punomoćnik (član 14.)
 • Zakonski zastupnik, poslovođa ortačke radnje i privremeni staralac zaostavštine (član 15.)
 • Zastupnik po službenoj dužnosti (član 16.)
 • Poreski savetnik (član 17.)

 Glava četvrta:
PORESKA OBAVEZA (čl. 18. do čl. 23.)

 • Pojam i nastanak poreske obaveze (član 18.)
 • Ispunjenje poreske obaveze (član 19.)
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju likvidacije ili stečaja (član 20.)
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju statusnih promena (član 21.)
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju smrti fizičkog lica, poslovne nesposobnosti ili proglašenja fizičkog lica za nestalo (član 22.)
 • Prestanak poreske obaveze (član 23.)

Glava peta:
PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA (čl. 24. i čl. 25.)

 • Prava poreskih obveznika (član 24.)
 • Obaveze poreskog obveznika (član 25.)

 Glava šesta:
IDENTIFIKACIJA I REGISTRACIJA PORESKIH OBVEZNIKA (čl. 26. do čl. 30.)

 • Poreski identifikacioni broj (član 26.)
 • Opšte odredbe o registraciji (član 27.)
 • Mesto i vreme registracije (član 28.)
 • Obaveze organa i organizacija nadležnih za upis u registar (član 29.)
 • Obaveze banaka prilikom otvaranja računa (član 30.)

Glava sedma:
OSTALE OSNOVNE ODREDBE (čl. 31. i čl. 32.)

 • Sekundarna poreska obaveza (član 31.)
 • Konverzija iznosa iz strane valute u dinar (član 32.) 18

Deo drugi
OPŠTE O PORESKOM POSTUPKU I PRVOSTEPENI POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA (čl. 33. do čl. 115.)

Glava prva:
OPŠTE O PORESKOM POSTUPKU (čl. 33. do čl. 37a)

 • Pokretanje poreskog postupka (član 33.)
 • Poreski akt i poreski upravni akt (član 34.)
 • Oblik i sadržaj poreskog akta (član 35.)
 • Dostavljanje (član 36.)
 • Poslovne knjige i evidencije (čl. 37. i čl. 37a)

 Glava druga:
PORESKA PRIJAVA (čl. 38. do čl. 42.)

 • Pojam poreske prijave (član 38.)
 • Produženje roka za podnošenje poreske prijave (član 39.)
 • Izmenjena poreska prijava (član 40.)
 • Poreska prijava za porez po odbitku (član 41.)
 • Informativna poreska prijava (član 42.)

Glava treća:
UTVRĐIVANJE ČINJENICA (čl. 43. do čl. 53.)

 • Izvođenje i ocena dokaza (član 43.)
 • Dostavljanje na uvid i proveru isprava (član 44.)
 • Davanje informacija (član 45.)
 • Uskraćivanje informacija (član 46.)
 • Uskraćivanje davanja stručnog mišljenja i predočavanja isprava (član 47.)
 • Veštačenje (član 48.)
 • Uviđaj (član 49.)
 • Ulazak na zemljište i u prostorije (član 50.)
 • Dokazivanje u poreskom postupku (član 51.)
 • Dokazivanje da se stvar drži u svojstvu založnog poverioca (član 52.)
 • Povraćaj u pređašnje stanje (član 53.)

 Glava četvrta:
UTVRĐIVANJE POREZA (čl. 54. do čl. 63.)

 • Pojam utvrđivanja poreza (član 54.)
 • Način donošenja poreskog rešenja o utvrđivanju poreza (član 55.)
 • Nedonošenje rešenja o utvrđivanju poreza u slučaju revalorizacije poreske obaveze (član 56.)
 • Slučaj neisplativosti donošenja poreskog rešenja (član 57.)
 • Metode procene poreske osnovice (član 58.)
 • Procena poreske osnovice metodom parifikacije (član 58a)
 • Unakrsna procena poreske osnovice (član 59.)
 • Izbor metode procene poreske osnovice (član 60.)
 • Indicijarna metoda za utvrđivanje minimalnog poreza na dohodak građana (član 61.)
 • Evidentiranje iznosa poreske obaveze (član 62.)
 • Privremeno utvrđivanje poreza (član 63.)

Glava peta:
NAPLATA POREZA (čl. 64. do čl. 112.)

 Poglavlje prvo: OPŠTE O NAPLATI POREZA (čl. 64. do čl. 66.)

 • Vrste naplate poreza (član 64.)
 • Dospelost (član 65.)
 • Privremene mere obezbeđenja naplate poreza (član 66.)

Poglavlje drugo: REDOVNA NAPLATA POREZA (čl. 67. do čl. 74.)

 • Oblici redovne naplate poreza (član 67.)
 • Dan plaćanja poreza (član 68.)
 • Redosled namirenja (član 70.)
 • Opomena za plaćanje poreza (član 71.)
 • Ustanovljavanje zaloge pre prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja (član 72.)
 • Odlaganje plaćanja poreskog duga (član 73.)
 • Obezbeđenje naplate poreskog duga (čl. 74. do čl. 74b)

 Poglavlje treće: KAMATA (čl. 75. i čl. 76.)

 • Opšte odredbe o kamati (član 75.)
 • Kamata na poreski dug čija je naplata odložena (član 76.)

 Poglavlje četvrto: PRINUDNA NAPLATA POREZA (čl. 77. do čl. 91.)

 I. OPŠTE O PRINUDNOJ NAPLATI POREZA (čl. 77. do čl. 85.)

 • Početak postupka prinudne naplate poreza (član 77.)
 • Pravne posledice početka postupka prinudne naplate poreza (član 78.)
 • Prekid postupka prinudne naplate poreza (član 79.)
 • Obustava postupka prinudne naplate (član 80.)
 • Načela postupka prinudne naplate poreza (član 81.)
 • Izuzimanje od prinudne naplate (član 82.)
 • Troškovi postupka prinudne naplate poreza (član 83.)
 • Predmeti prinudne naplate (član 84.)
 • Prava trećih lica (član 85.)

 II. ZALOGA (čl. 86. do čl. 91.)

 • Obezbeđenje poreskog potraživanja u prinudnoj naplati (član 86.)
 • Postupak ustanovljavanja zaloge (član 87.)
 • Privremena mera obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati iz novčanih sredstava poreskog obveznika (član 87a)
 • Pravni efekti zaloge (član 88.)
 • Popis pokretnih stvari (član 89.)
 • Popis nepokretnosti (član 90.)
 • Prestanak zaloge (član 91.)

 III. UNOVČAVANJE (čl. 92. do čl. 112.)

 • Sredstva prinudne naplate (član 92.)
 • Prihodi od unovčavanja (član 93.)
 • Prihodi od stvari prenetih u imovinu Republike (član 94.)
 • Prinudna naplata iz novčanih sredstava (član 95.)
 • Prinudna naplata iz novčanih potraživanja (član 96.)
 • Prinudna naplata iz nenovčanih potraživanja (član 97.)
 • Prinudna naplata iz gotovog novca i hartija od vrednosti (član 98.)
 • Prinudna naplata iz pokretnih stvari (čl. 99. do čl. 104.)
 • Popis pokretnih stvari (član 99.)
 • Procena pokretnih stvari (član 100.)
 • Zaplena pokretnih stvari (član 101.)
 • Obaveštavanje potencijalnih vlasnika (član 102.)
 • Prinudna naplata kada je stvar u posedu drugog lica (član 103.)
 • Prodaja pokretnih stvari (član 104.)
 • Prinudna naplata iz nepokretnosti (čl. 105. do čl. 112.)
 • Popis nepokretnosti (član 105.)
 • Zaplena nepokretnosti koja nije upisana u odgovarajući registar (član 106.)
 • Utvrđivanje početne vrednosti nepokretnosti (član 107.)
 • Opšte o prodaji nepokretnosti (član 108.)
 • Prodaja nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja (član 109.)
 • Prodaja nepokretnosti neposrednom pogodbom (član 110.)
 • Postupak sa ostvarenim prihodom od prodaje nepokretnosti (čl. 111.)
 • Proglašenje nesolventnosti (član 112.)

Glava šesta:
POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA PO OSNOVU SEKUNDARNE PORESKE OBAVEZE (član 113.)

 • Utvrđivanje i naplata poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze (član 113.)

 Glava sedma:
OSTALI OBLICI PRESTANKA PORESKOG DUGA (čl. 114. – 115.)

 • Zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja (član 114.)
 • Zastarelost prava na povraćaj i refakciji odnosno refundaciju, poreza i sporednih poreskih davanja (član 114a)
 • Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka za poreske prekršaje (član 114b)
 • Prekid roka zastarelosti (član 114d)
 • Uračunavanje vremena prethodnika (član 114đ)
 • Ostale odredbe o zastarelosti (član 114e)
 • Apsolutna zastarelost (član 114ž)
 • Otpis poreza i sporednih poreskih davanja (član 115.)

Deo treći
PORESKA KONTROLA (čl. 116. do čl. 139.)

 Glava prva:
OPŠTE O PORESKOJ KONTROLI (čl. 116. do čl. 118.)

 • Pojam poreske kontrole (član 116.)
 • Oblici poreske kontrole (član 117.)
 • Plan poreske kontrole (član 118.)

Glava druga:
KANCELARIJSKA KONTROLA (čl. 119. do čl. 122.)

 • Pojam kancelarijske kontrole (član 119.)
 • Obrada poreske prijave i drugih izveštaja poreskog obveznika (član 120.)
 • Učešće poreskog obveznika u postupku kancelarijske kontrole (član 121.)
 • Promena poreske obaveze po nalazu kancelarijske kontrole (član 122.)

 Glava treća:
TERENSKA KONTROLA (čl. 123. do čl. 129.)

 • Pojam terenske kontrole (član 123.)
 • Otpočinjanje terenske kontrole (član 124.)
 • Mesto terenske kontrole (član 125.)
 • Vreme terenske kontrole (član 126.)
 • Obaveza učestvovanja poreskog obveznika u postupku terenske kontrole (čl. 127.)
 • Zapisnik (član 128.)
 • Poresko rešenje koje se donosi u terenskoj kontroli (član 129.)

Glava četvrta:
MERE ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH POVREDA ZAKONA I NEPRAVILNOSTI U PRIMENI PROPISA (čl. 130. – 134.)

 • Mere u toku poreske kontrole (član 130.)
 • Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole (čl. 131.)
 • Mere posle obavljene poreske kontrole (član 132.)
 • Rešenje o merama (član 133.)
 • Postupak sa stvarima oduzetim u postupku kontrole (član 134.)

 Glava peta:
OTKRIVANJE PORESKIH KRIVIČNIH DELA (čl. 135. – 139.)

 • Poreska policija (član 135.)
 • Dostavljanje izveštaja Poreskoj policiji (član 136.)
 • Podnošenje krivične prijave (član 137.)
 • Postupak po krivičnoj prijavi (član 138.)
 • Prijava nadležnom organu (član 139.)

Deo četvrti:
POSTUPAK PO PRAVNOM LEKU (čl. 140. do čl. 154.)

 • Dopuštenost žalbe (član 140.)
 • Pravo na podnošenje žalbe (član 141.)
 • Rok za žalbu (član 142.)
 • Podnošenje žalbe (član 143.)
 • Postupanje prvostepenog organa po žalbi (član 144.)
 • Organ nadležan za rešavanje po žalbi (član 145.)
 • Stranke u postupku po žalbi (član 146.)
 • Pravno dejstvo žalbe (član 147.)
 • Odustanak od žalbe (član 148.)
 • Privremeni prekid postupka (član 149.)
 • Rešavanje drugostepenog poreskog organa po žalbi (član 150.)
 • Odbijanje žalbe (član 151.)
 • Poništavanje poreskog upravnog akta (član 152.)
 • Oglašavanje poreskog upravnog akta ništavim (član 153.)
 • Poništavanje i izmena poreskog rešenja u vezi s upravnim sporom (čl. 154.)

Deo peti:
PRAVNA POMOĆ U PORESKIM STVARIMA (čl. 155. do čl. 159.)

 • Opšte odredbe (član 155.)
 • Uslovi pružanja pravne pomoći (član 156.)
 • Međunarodna pravna pomoć (član 157.)
 • Obaveze državnih organa i organizacija i organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave (čl. 158. do čl. 159b)

Deo šesti:
NADLEŽNOST I ORGANIZACIJA PORESKE UPRAVE (čl. 160. do čl. 171.)

 • Nadležnost Poreske uprave (član 160.)
 • Poreska policija (član 161.)
 • Službena značka i legitimacija (član 162.)
 • Poresko računovodstvo (član 163.)
 • Poreski informacioni sistem (član 164.)
 • Nadležnost za rešavanje po žalbama (član 165.)
 • Oslobađanje od troškova u poreskom postupku (član 166.)
 • Rukovođenje (član 167.)
 • Organizacione jedinice (član 168.)
 • Radni odnosi (član 169.)
 • Način popunjavanja izvršilačkih radnih mesta (član 169a)
 • Popunjavanje radnih mesta na neodređeno vreme putem javnog konkursa (član 169b)
 • Izborni postupak (član 169v)
 • Lista za izbor kandidata (član 169g)
 • Popunjavanje radnih mesta preuzimanjem državnog službenika iz drugog državnog organa (član 169d)
 • Rad na određeno vreme (član 169đ)
 • Privremeni premeštaj (član 169e)
 • Stupanje na radno mesto rukovodioca unutrašnje jedinice, premeštaj i upućivanje (član 169ž)
 • Radno vreme (član 169z)
 • Pripravnost (član 169i)
 • Zvanja državnih službenika na izvršil. radnim mestima u PU (čl. 169j)
 • Zvanja poreskih službenika u osnovnim funkcijama PU (član 169k)
 • Zvanja poreskih službenika u ostalim funkcijama PU (član 169l)
 • Uslovi za sticanje višeg zvanja (član 169lj)
 • Gubitak zvanja (čl. 169m i 169n)
 • Uslovi za sticanje višeg zvanja i napredovanje u viši platni razred po osnovu ocenjivanja (čl. 169nj)
 • Vanredno napredovanje (član 168o)
 • Plate (čl. 169p do 169t)
 • Osnovna plata (član 169p)
 • Naknada plate, naknada troškova, otpremnina i druga primanja (čl. 169r)
 • Solidarna pomoć (član 169s)
 • Priznanja i nagrade (član 169t)
 • Poslovi nespojivi za službenom dužnošću (čl. 169u do 169h)
 • Sredstva za rad (član 170.)
 • Politička neutralnost (član 171.)

Deo sedmi KAZNENE ODREDBE (čl. 172. do čl. 182.)

 Glava prva: PORESKA KRIVIČNA DELA (čl. 172. do čl. 176.)

 • Neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit (član 173a)
 • Ugrožavanje naplate poreza i poreske kontrole (član 175.)
 • Nedozvoljen promet akciznih proizvoda (član 176.)
 • Nedozvoljeno skladištenje robe (član 176a)

 Glava druga: PORESKI PREKRŠAJI (čl. 176b do čl. 182.)

 • Pojam (član 176b)
 • Poreski prekršaji poreskih obveznika – pravnih lica i preduzetnika (čl. 177. do čl. 178a)
  • Nepodnošenje poreske prijave, neobračunavanje i neplaćanje poreza (član 177.)
  • Prijavljivanje manjih iznosa poreza (član 178.)
  • Davanje netačnih podataka u poreskoj prijavi (član 178a)
 • Ostali poreski prekršaji pravnih lica i preduzetnika (čl. 179. do čl. 182.)
  • Poreski prekršaji poreskih obveznika – fizičkih lica (član 180.)
  • Poreski prekršaji poreskih posrednika i drugih poreskih dužnika (član 181.)
  • Prekršaji odgovornih lica u Poreskoj upravi (čl. 182. do čl. 182b)

 

Deo osmi:
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 183. do čl. 193.)

 • Registracija poreskih obveznika (član 183.)
 • Dostavljanje podataka o izvršenom upisu u registar PU (član 184.)
 • Obaveze banke u vezi sa imaocima računa (član 185.)
 • Prijava za evidenciju imovine (član 186.)
 • Založno pravo Republike do dana početka rada registra zaloge (član 187.)
 • Prelazni režim ustanovljavanja založnog prava Republike (član 188.)
 • Prelazni režim prinudne naplate iz novčanih potraživanja (član 189.)
 • Prelazni režim prinudne naplate iz nenovčanih potraživanja (član 190.)
 • Preuzimanje zaposlenih, postavljenih lica, predmeta, arhive, opreme i sredstava za rad Republičke uprave javnih prihoda (član 191.)
 • Prestanak važenja odredaba određenih zakona (član 192.)
 • Stupanje na snagu Zakona (član 193.)

 


Odredbe Zakona o izmenama i dopunama ZPPPA koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • „Sl. glasnik RS“, br. 70/03
 • „Sl. glasnik RS“, br. 61/07
 • „Sl. glasnik RS“, br. 20/09
 • „Sl. glasnik RS“, br. 53/10
 • „Sl. glasnik RS“, br. 101/11