imovina-2020

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o porezima na imovinu (prečišćen tekst, decembar 2020.)

SADRŽAJ:

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU
(„Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02 – US, „Sl. list SRJ“, br. 42/02 – US, „Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 95/18, 99/18 – US, 86/19, 144/20)

 

Deo prvi: OSNOVNE ODREDBE (član 1.)

Deo drugi: POREZ NA IMOVINU (čl. 2. do čl. 13.)

 • Predmet oporezivanja (čl. 2. do čl. 3.)
 • Poreski obveznik (član 4.)
 • Poreska osnovica (čl. 5. do čl. 9.)
 • Nastanak poreske obaveze (član 10.)
 • Prestanak poreske obaveze (član 10a)
 • Poreske stope (član 11.)
 • Poreska oslobođenja (čl. 12. i 12a)
 • Poreski krediti (član 13.)

Deo treći: POREZ NA NASLEĐE I POKLON (čl. 14. do čl. 22.)

 • Predmet oporezivanja (član 14.)
 • Poreski obveznik (član 15.)
 • Poreska osnovica (član 16.)
 • Nastanak poreske obaveze (član 17.)
 • Poreske stope (čl. 18. i 19.)
 • Poreska oslobođenja (čl. 21. i 21a)
 • Poreski kredit (član 22.)

Deo četvrti: POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA (čl. 23. do čl. 31b)

 • Predmet oporezivanja (čl. 23. do čl. 24a)
 • Poreski obveznik (čl. 25. i 26.)
 • Poreska osnovica (čl. 27. i 28.)
 • Nastanak poreske obaveze (član 29.)
 • Poreske stope (član 30.)
 • Poreska oslobođenja (čl. 31. do čl. 31b)

Deo peti: UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA IMOVINU (čl. 32. do čl. 42a)

 • Utvrđivanje poreza (čl. 33. do čl. 40.)
 • Jemstvo (član 42.)
 • Obaveza dostavljanja ugovora i drugih isprava poreskom organu i jedinici lokalne samouprave (član 42a)

Deo šesti: KAZNENE ODREDBE (brisan)

Deo sedmi: PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 45. do čl. 50.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • „Sl. glasnik RS“, br. 135/04
 • „Sl. glasnik RS“, br. 61/07
 • „Sl. glasnik RS“, br. 5/09
 • „Sl. glasnik RS“, br. 101/10
 • „Sl. glasnik RS“, br. 24/11
 • „Sl. glasnik RS“, br. 78/11
 • „Sl. glasnik RS“, br. 47/13
 • „Sl. glasnik RS“, br. 95/18
 • „Sl. glasnik RS“, br. 144/20