Zakon o porezu na dobit pravnih lica (prečišćen tekst, januar 2015.)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (prečišćen tekst, januar 2015.)

SADRŽAJ:
ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
(„Sl. glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14)

Deo prvi
PORESKI OBVEZNIK (čl. 1. do čl. 5.)

 • Vrste poreskih obveznika (član 1.)
 • Rezidenti i nerezidenti (čl. 2. do čl. 5.)

Deo drugi
PORESKA OSNOVICA (čl. 6. do čl. 33.)

 • Oporeziva dobit (član 6.)
 • Usklađivanje rashoda (čl. 7. do čl. 22v)
 • Usklađivanje prihoda (čl. 23. do čl. 26.)
 • Kapitalni dobici i gubici (čl. 27. do čl. 31.)
 • Poreski tretman poslovnih gubitaka (čl. 32. i čl. 33.)

Deo treći
PORESKI TRETMAN LIKVIDACIJE I STEČAJA OBVEZNIKA (čl. 34. do čl. 37.)

Deo četvrti
PORESKI PERIOD (član 38.)

Deo peti
PORESKA STOPA (čl. 39. do čl. 40a)

Deo šesti
PORESKI PODSTICAJI (čl. 41. do čl. 50i)

 • Poreska oslobođenja (čl. 44. do čl. 46.)
 • Podsticaji kod ulaganja (čl. 50a do čl. 50i)

Deo sedmi
OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOBITI OSTVARENE U DRUGOJ DRŽAVI (čl. 51. do čl. 54.)

 • Dobit stalne poslovne jedinice rezidentnog obveznika (član 51.)
 • Međukompanijske dividende (čl. 52. do čl. 54.)

Deo osmi
GRUPNO OPOREZIVANJE I TRANSFERNE CENE (čl. 55. do čl. 62.)

 • Poresko konsolidovanje (čl. 55. do čl. 57.)
 • Transferne cene (čl. 59. do čl. 61b)
 • Kamata „van dohvata ruke“ i sprečavanje utanjene kapitalizacije (član 62.)

Deo deveti
UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA (čl. 63. do čl. 111.)

 • Podnošenje poreske prijave (čl. 63. i čl. 64.)
 • Obračunavanje i plaćanje poreza (čl. 66. do čl. 70a)
 • Porez po odbitku (čl. 71. i 71a)
 • Primena zakona koji uređuje poreski postupak (član 74.)
 • Jemstvo (član 111.)

Deo deseti
KAZNENE ODREDBE (član 112a)

Deo jedanaesti
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 115. do čl. 119.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit…koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • „Sl. glasnik RS“, br. 43/03
 • „Sl. glasnik RS“, br. 84/04
 • „Sl. glasnik RS“, br. 18/10
 • „Sl. glasnik RS“, br. 101/11
 • „Sl. glasnik RS“, br. 119/12
 • „Sl. glasnik RS“, br. 47/13
 • „Sl. glasnik RS“, br. 108/13
 • „Sl. glasnik RS“, br. 142/14