Zakon o porezu na dobit pravnih lica (prečišćen tekst, januar 2016.)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (prečišćen tekst, januar 2016.)

SADRŽAJ:

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
(„Sl. glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – aut. tum. i 112/15)
 

Deo prvi PORESKI OBVEZNIK (čl. 1. do čl. 5.)

 • Vrste poreskih obveznika (član 1.)
 • Rezidenti i nerezidenti (čl. 2. do čl. 5.)

Deo drugi PORESKA OSNOVICA (čl. 6. do čl. 33.)

 • Oporeziva dobit (član 6.)
 • Usklađivanje rashoda (čl. 7. do čl. 22v)
 • Usklađivanje prihoda (čl. 23. do čl. 26.)
 • Kapitalni dobici i gubici (čl. 27. do čl. 31.)
 • Poreski tretman gubitaka (čl. 32. i čl. 33.)

Deo treći PORESKI TRETMAN LIKVIDACIJE I STEČAJA OBVEZNIKA (čl. 34. i čl. 35.)

Deo četvrti PORESKI PERIOD (član 38.)

Deo peti PORESKA STOPA (čl. 39. do čl. 40a)

Deo šesti PORESKI PODSTICAJI (čl. 41. do čl. 50i)

 • Poreska oslobođenja (čl. 44. do čl. 46.)
 • Podsticaji kod ulaganja (čl. 50a do čl. 50i)

Deo sedmi OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOBITI OSTVARENE U DRUGOJ DRŽAVI (čl. 51. do čl. 54.)

 • Dobit stalne poslovne jedinice rezidentnog obveznika (član 51.)
 • Međukompanijske dividende (čl. 52. do čl. 54.)

Deo osmi GRUPNO OPOREZIVANJE I TRANSFERNE CENE (čl. 55. do čl. 62.)

 • Poresko konsolidovanje (čl. 55. do čl. 57.)
 • Transferne cene (čl. 59. do čl. 61b)
 • Kamata „van dohvata ruke“ i sprečavanje utanjene kapitalizacije (član 62.)

Deo deveti UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA (čl. 63. do čl. 111.)

 • Podnošenje poreske prijave (čl. 63. i čl. 64.)
 • Obračunavanje i plaćanje poreza (čl. 66. do čl. 70a)
 • Porez po odbitku (čl. 71. i 71a)
 • Primena zakona koji uređuje poreski postupak (član 74.)
 • Jemstvo (član 111.)

Deo deseti KAZNENE ODREDBE (član 112a)

Deo jedanaesti PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 115. do čl. 119.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit… koje nisu ušle u prečišćen tekst: 

 • „Sl. glasnik RS“, br. 43/03
 • „Sl. glasnik RS“, br. 84/04
 • „Sl. glasnik RS“, br. 18/10
 • „Sl. glasnik RS“, br. 101/11
 • „Sl. glasnik RS“, br. 119/12
 • „Sl. glasnik RS“, br. 47/13
 • „Sl. glasnik RS“, br. 108/13
 • „Sl. glasnik RS“, br. 142/14
 • „Sl. glasnik RS“, br. 112/15