77

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o porezu na dohodak građana

 

SADRŽAJ:
Deo prvi
OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 12a)
Deo drugi
OPOREZIVANJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA (čl. 13. do čl. 86.)
 • Glava prva: POREZ NA ZARADE (čl. 13. do čl. 21d)
 • Glava druga: POREZ NA PRIHODE OD POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA (čl. 22. do čl. 30.)
 • Glava treća: POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI (čl. 31. do čl. 51.)
 • Glava četvrta: POREZ NA PRIHODE OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE (čl. 52. do čl. 60.)
 • Glava peta: POREZ NA PRIHODE OD KAPITALA (čl. 61. do čl. 65.)
 • Glava šesta: POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI (čl. 66. do čl. 71.)
 • Glava sedma: POREZ NA KAPITALNE DOBITKE (čl. 72. do čl. 80.)
 • Glava osma: POREZ NA OSTALE PRIHODE (čl. 81. do čl. 86.)
Deo treći
GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA (čl. 87. do čl. 89.)
Deo četvrti
UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA (čl. 90. do čl. 165.)
 • Glava prva: OPŠTE ODREDBE (član 90.)
 • Glava druga: PODNOŠENjE PORESKE PRIJAVE (čl. 91. do čl. 98.)
 • Glava treća: UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA (čl. 99. do čl. 123.)
 • Glava četvrta: PRINUDNA NAPLATA POREZA (čl. 124. do čl. 156.)
 • Glava peta: JEMSTVO, POVRAĆAJ POREZA I ZASTARELOST (čl. 157. do čl. 165.)
Deo peti
KAZNENE ODREDBE (čl. 166. do čl. 172.)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 173. do čl. 180.)

 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koje nisu ušle u prečišćen tekst