Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (prečišćeni tekstovi, april 2021.)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (prečišćeni tekstovi, april 2021.)

SADRŽAJ:

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
(“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – isp., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13 – isp., 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21)

Deo prvi
OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 12b)

 • Dohodak (član 2.)
 • Prihodi koji podležu oporezivanju (član 3.)
 • Oporezivanje pojedinih vrsta prihoda (član 4.)
 • Godišnji porez na dohodak građana (član 5.)
 • Poreski obveznik (član 6.)
 • Rezident (član 7.)
 • Nerezident (član 8.)
 • Izuzimanja iz dohotka za oporezivanje (čl. 9. i 9b)
 • Izdržavani članovi porodice (član 10.)
 • Poreski kredit (član 11.)
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja (član 12.)
 • Usklađivanje dinarskih iznosa (član 12a)
 • Normirani troškovi u dinarskom iznosu (član 12b)

Deo drugi
OPOREZIVANJE POJEDINIH VRSTA PRIHODA (čl. 13. do čl. 86.)

 Glava prva: POREZ NA ZARADE (čl. 13. do čl. 21ž)

 • Predmet oporezivanja (čl. 13. do čl. 14b)
 • Poreski obveznik (član 15.)
 • Poreska osnovica (čl. 15a do čl. 15v)
 • Poreska stopa (član 16.)
 • Poreska oslobođenja (čl. 18. do čl. 21a)
 • Poreska olakšica za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom (čl. 21v i čl. 21ž)

 Glava druga: POREZ NA PRIHODE OD POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA (Brisana u “Sl. glasniku RS”, br. 47/13)

 Glava treća: POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI (čl. 31. do čl. 51.)

 • Predmet oporezivanja (član 31.)
 • Poreski obveznik (član 32.)
 • Poreska osnovica (čl. 33. i 33a)
 • Usklađivanje prihoda i rashoda (čl. 35. do čl. 37v)
 • Poreska stopa (član 38.)
 • Poreski podsticaji (član 39.)
 • Paušalno oporezivanje (čl. 40. do čl. 42.)
 • Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave (čl. 43. do čl. 49.)
 • Poreski bilans (član 50.)
 • Evidentiranje prihoda i rashoda kod banke (član 51.)

Glava četvrta: POREZ NA PRIHODE OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE (čl. 52. do čl. 60.)

 • Predmet oporezivanja (čl. 52, 52a i 53.)
 • Poreski obveznik (član 54.)
 • Poreska osnovica (član 55.)
 • Normirani troškovi (čl. 56. i 56a)
 • Stvarni troškovi (član 57.)
 • Poreska stopa (član 58.)
 • Vremensko razgraničenje prihoda (član 59.)
 • Procena poreske osnovice (član 60.)

 Glava peta: POREZ NA PRIHODE OD KAPITALA (čl. 61. do čl. 65.)

 • Predmet oporezivanja (čl. 61. i čl. 61a)
 • Poreski obveznik (član 62.)
 • Poreska osnovica (član 63.)
 • Poreska stopa (član 64.)
 • Poreska oslobođenja (član 65.)

 Glava peta a: POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI (čl. 65a do čl. 65g)

 • Predmet oporezivanja (član 65a)
 • Poreski obveznik (član 65b)
 • Poreska osnovica (član 65v)
 • Poreska stopa (član 65g)

 Glava šesta: POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI (Brisana u “Sl. glasniku RS”, br. 47/13)

 Glava sedma: POREZ NA KAPITALNE DOBITKE (čl. 72. do čl. 80.)

 • Pojam kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka (čl. 72. do čl. 72b)
 • Određivanje kapitalnog dobitka (čl. 73. do čl. 75.)
 • Poreska osnovica (član 76.)
 • Poreska stopa (član 77.)
 • Prebijanje kapitalnih dobitaka i kapitalnih gubitaka (član 78.)
 • Poresko oslobođenje (čl. 79. i 79a)
 • Poreski kredit (član 80.)

 Glava osma: POREZ NA OSTALE PRIHODE (čl. 81. do čl. 86.)

 • Predmet oporezivanja (član 81.)
 • Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari (član 82.)
 • Dobici od igara na sreću (član 83.)
 • Prihodi od osiguranja lica (član 84.)
 • Prihodi sportista i sportskih stručnjaka (član 84a)
 • Prihodi po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga (član 84b)
 • Drugi prihodi (član 85.)
 • Poreska stopa (član 86.)

Deo treći
GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA (čl. 87. do čl. 89a)

 • Dohodak za oporezivanje (član 87.)
 • Poreska osnovica (član 88.)
 • Poreske stope (čl. 89. i 89a)

Deo četvrti
PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE,  UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA (čl. 91. do čl. 157.)

 Glava prva: OPŠTE ODREDBE (brisana u “Sl. glasniku RS”, br. 80/02)

 Glava druga: PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE (čl. 91. do čl. 98.)

 • Opšti javni poziv (član 91.)
 • Prijava za godišnji porez na dohodak građana (član 92.)
 • Prijava za porez na prihode od samostalne delatnosti i poreski bilans (čl. 93. i čl. 94.)
 • Prijava za porez na kapitalne dobitke i ostale prihode na koje se porez ne plaća po odbitku (čl. 95. i 95a)
 • Prijava obveznika – nerezidenta (čl. 96. i čl. 97.)
 • Nadležnost poreskog organa (član 98.)

 Glava treća: UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA (čl. 99. do čl. 123.)

 • Način utvrđivanja i plaćanja poreza (čl. 99. i 100a)
 • Način utvrđivanja i dospelost poreza po odbitku (čl. 101. do čl. 107a)
 • Registar isplatilaca prihoda interpretatorima (član 108a)
 • Porezi po rešenju (čl. 109. do čl. 117.)
 • Način utvrđivanja i dospelost poreza po rešenju (čl. 109. i čl. 110.)
 • Način utvrđivanja i dospelost poreza kod samooporezivanja (čl. 111. do čl. 114.)

 Glava četvrta: PRINUDNA NAPLATA POREZA (brisana u “Sl. glasniku RS”, br. 80/02)

 Glava peta: JEMSTVO, POVRAĆAJ POREZA I ZASTARELOST (član 157.)

 • Jemstvo (član 157.)

Deo peti
KAZNENE ODREDBE (brisano)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 173. do čl. 180.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koje nisu ušle u prečišćen tekst

 • “Sl. glasnik RS”, br. 80/02
 • “Sl. glasnik RS”, br. 135/04
 • “Sl. glasnik RS”, br. 62/06 i 65/06
 • “Sl. glasnik RS”, br. 31/09
 • “Sl. glasnik RS”, br. 18/10
 • “Sl. glasnik RS”, br. 50/11
 • “Sl. glasnik RS”, br. 93/12
 • “Sl. glasnik RS”, br. 47/13
 • “Sl. glasnik RS”, br. 108/13
 • “Sl. glasnik RS”, br. 57/14
 • “Sl. glasnik RS”, br. 112/15
 • “Sl. glasnik RS”, br. 113/17
 • “Sl. glasnik RS”, br. 95/18
 • “Sl. glasnik RS”, br. 86/19
 • “Sl. glasnik RS”, br. 153/20
 • “Sl. glasnik RS”, br. 44/21

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
(“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14- dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21)

 I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 5.)

 II. DEFINICIJE POJMOVA (član 6.)

 III. OBVEZNICI DOPRINOSA (čl. 7. do čl. 12.)

 IV. OSNOVICE DOPRINOSA (čl. 13. do čl. 35b)

 V. NAJNIŽA I NAJVIŠE OSNOVICE DOPRINOSA (čl. 36. do čl. 43.)

 • Najniža mesečna osnovica doprinosa (čl. 36. do čl. 40.)
 • Najviša mesečna osnovica doprinosa (čl. 41. i čl. 42.)
 • Najviša godišnja osnovica doprinosa (član 43.)

 VI. STOPE DOPRINOSA (čl. 44. do čl. 47.)

 VII. MIROVANJE OBAVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA (čl. 48. do čl. 50.)

 VIII. OBRAČUNAVANJE, UTVRĐIVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA (čl. 51. do čl. 65a)

VIIIa UTVRĐIVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PREDUZETNIKA  KOJI OSTVARUJE OSTALE NAKNADE PO OSNOVU ROĐENJA I NEGE DETETA I POSEBNE NEGE DETETA (član 65b)

 IX. POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA I PRESTANAK PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU TEKUĆE GODINE (čl. 66. do čl. 68.)

 X. KONTROLA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSA (čl. 69. do čl. 71.)

 XI. KAZNENE ODREDBE (brisano)

 XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 75. do čl. 78.)
 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koje nisu ušle u prečišćen tekst

 • “Sl. glasnik RS”, br. 61/05
 • “Sl. glasnik RS”, br. 62/06
 • “Sl. glasnik RS”, br. 5/09
 • “Sl. glasnik RS”, br. 52/11
 • “Sl. glasnik RS”, br. 101/11
 • “Sl. glasnik RS”, br. 47/13
 • “Sl. glasnik RS”, br. 57/14
 • “Sl. glasnik RS”, br. 112/15
 • “Sl. glasnik RS”, br. 113/17
 • “Sl. glasnik RS”, br. 95/18
 • “Sl. glasnik RS”, br. 86/19