85

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o prekršajima

 

SADRŽAJ:
ZAKON O PREKRŠAJIMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 101/05, 116/08, 111/09)

DEO PRVI MATERIJALNO-PRAVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 77.)

Glava I
OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 9.)
 • Predmet zakona (član 1.)
 • Pojam prekršaja (član 2.)
 • Zakonitost u propisivanju prekršaja i prekršajnih sankcija (član 3.)
 • Propisivanje prekršaja (član 4.)
 • Vrste i svrha prekršajnih sankcija (član 5.)
 • Vremensko važenje propisa (član 6.)
 • Prostorno važenje propisa (član 7.)
 • Nekažnjavanje za prekršaj (član 8.)
 • Diplomatski imunitet (član 9.)
Glava II
IZVRŠENJE PREKRŠAJA (čl. 10. do čl. 16.)
 • Radnja izvršenja prekršaja (član 10.)
 • Vreme izvršenja prekršaja (član 11.)
 • Mesto izvršenja prekršaja (član 12.)
 • Nužna odbrana (član 13.)
 • Krajnja nužda (član 14.)
 • Sila i pretnja (član 15.)
 • Pokušaj (član 16.)
Glava III
PREKRŠAJNA ODGOVORNOST (čl. 17. do čl. 27.)
 • Subjekti i uslovi odgovornosti (član 17.)
 • Uračunljivost (član 18.)
 • Krivica (član 19.)
 • Stvarna zabluda (član 20.)
 • Pravna zabluda (član 21.)
 • Saizvršilaštvo (član 22.)
 • Podstrekavanje (član 23.)
 • Pomaganje (član 24.)
 • Granice odgovornosti saučesnika (član 25.)
 • Odgovornost odgovornog lica u pravnom licu (član 26.)
 • Strano fizičko lice, pravno i odgovorno lice (član 27.)
Glava IV
KAZNE (čl. 28. do čl. 43.)
 • Vrste i svrha kazni (član 28.)
 • Način propisivanja kazni (član 29.)
 • Nadležnost za propisivanje kazni (član 30.)
 • Izricanje kazni (član 31.)
 • Kazna zatvora (član 32.)
 • Rad u javnom interesu (član 33.)
 • Kazneni poeni (član 34.)
 • Novčana kazna (član 35.)
 • Rok plaćanja novčane kazne (član 36.)
 • Zamena neplaćene novčane kazne (član 37.)
 • Prinudna naplata novčane kazne (član 38.)
 • Odmeravanje kazne (član 39.)
 • Ublažavanje kazne (član 40.)
 • Naknada štete kao razlog obustave postupka (član 41.)
 • Sticaj prekršaja (član 42.)
 • Uračunavanje zadržavanja i pritvora u kaznu (član 43.)
Glava V
OPOMENA (član 44.)
Glava VI
ZAŠTITNE MERE (čl. 45. do čl. 58.)
 • Svrha i propisivanje (član 45.)
 • Vrste zaštitnih mera (član 46.)
 • Izricanje zaštitnih mera (član 47.)
 • Oduzimanje predmeta (član 48.)
 • Zabrana vršenja određenih delatnosti (član 49.)
 • Zabrana pravnom licu da vrši određene delatnosti (član 50.)
 • Zabrana odgovornom licu da vrši određene poslove (član 51.)
 • Zabrana upravljanja motornim vozilom (član 52.)
 • Obavezno lečenje alkoholičara i narkomana (član 53.)
 • Zabrana pristupa oštećenom, objektima ili mestu izvršenja prekršaja (član 54.)
 • Kršenje zabrane pristupa oštećenom, objektima ili mestu izvršenja prekršaja (član 55.)
 • Zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama (član 55a)
 • Javno objavljivanje presude (član 56.)
 • Udaljenje stranaca sa teritorije Republike Srbije (član 57.)
 • Sticaj zaštitnih mera (član 58.)
Glava VII
ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE PREKRŠAJEM (čl. 59. do čl. 62.)
 • Osnov oduzimanja imovinske koristi (član 59.)
 • Način oduzimanja imovinske koristi (član 60.)
 • Oduzimanje imovinske koristi od drugog (član 61.)
 • Zaštita oštećenog (član 62.)
Glava VIII
ODREDBE O MALOLETNICIMA (čl. 63. do čl. 75.)
 • Prekršajna odgovornost maloletnika (član 63.)
 • Odgovornost roditelja, usvojitelja ili staratelja deteta i maloletnika (član 64.)
 • Prekršajne sankcije prema maloletnicima (član 65.)
 • Vrste vaspitnih mera (član 66.)
 • Ukor (član 67.)
 • Posebne obaveze (član 68.)
 • Mere pojačanog nadzora (član 69.)
 • Uslovi za izricanje vaspitnih mera (član 70.)
 • Obustava izvršenja i izmena odluke o vaspitnoj meri (član 71.)
 • Ponovno odlučivanje o vaspitnim merama (član 72.)
 • Kažnjavanje starijih maloletnika (član 73.)
 • Izricanje vaspitne mere ili kazne za prekršaje u sticaju (član 74.)
 • Dejstvo punoletnosti (član 75.)
Glava IX
ZASTARELOST (čl. 76. i čl. 77.)
 • Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka (član 76.)
 • Zastarelost izvršenja kazne i zaštitne mere (član 77.)
DEO DRUGI PREKRŠAJNI POSTUPAK
(čl. 78. do čl. 308.)
Glava X
OSNOVNA NAČELA POSTUPKA (čl. 78. do čl. 90.)
 • Načelo zakonitosti (član 78.)
 • Zakonitost u izricanju prekršajnih sankcija (član 79.)
 • Optužno načelo (član 80.)
 • Utvrđivanje istine (član 81.)
 • Pomoć neukoj stranci (član 82.)
 • Ekonomičnost prekršajnog postupka (član 83.)
 • Slobodna ocena dokaza (član 84.)
 • Pravo na odbranu (član 85.)
 • Upotreba jezika u prekršajnom postupku (član 86.)
 • Dvostepenost prekršajnog postupka (član 87.)
 • Zabrana preinačenja na gore (član 88.)
 • Naknada štete neopravdano zadržanom ili kažnjenom licu (član 89.)
 • Pravna pomoć (član 90.)
Glava XI
ORGANI NADLEŽNI ZA VOĐENJE POSTUPKA (čl. 91. do čl. 101.)
 • Nadležnost sudova (čl. 91. i čl. 92.)
 • Sastav suda (član 93.)
 • Opšta mesna nadležnost (član 94.)
 • Supsidijarna mesna nadležnost (član 95.)
 • Kumulacija mesne nadležnosti (član 96.)
 • Spajanje i razdvajanje prekršajnog postupka (član 97.)
 • Postupak protiv pravnog lica i odgovornog lica (član 98.)
 • Prenošenje mesne nadležnosti (član 99.)
 • Postupanje u slučaju nenadležnosti (član 100.)
 • Rešavanje sukoba nadležnosti (član 101.)
Glava XII
IZUZEĆE (čl. 102. do čl. 107.)
 • Osnovi za izuzeće (član 102.)
 • Dužnost sudije kad postoje razlozi za izuzeće (član 103.)
 • Podnošenje zahteva za izuzeće (član 104.)
 • Postupanje u slučaju podnetog zahteva za izuzeće (član 105.)
 • Izuzeće drugih učesnika u postupku (član 106.)
 • Odlučivanje o zahtevu za izuzeće (član 107.)
 • Glava XIII OKRIVLJENI (čl. 108. do čl. 115.)
 • Okrivljeni i njegova prava (član 108.)
 • Branilac okrivljenog (član 109.)
 • Okrivljeno pravno lice (član 110.)
 • Predstavnik okrivljenog pravnog lica (član 111.)
 • Predstavnik okrivljenog stranog pravnog lica (član 112.)
 • Lica koja ne mogu biti predstavnici pravnog lica (član 113.)
 • Kažnjavanje za neodređivanje predstavnika (član 114.)
 • Pravo na branioca (član 115.)
Glava XIV
OŠTEĆENI (član 116.)
Glava XV
JAVNI TUŽILAC I DRUGI ORGANI OVLAŠĆENI NA POKRETANJE POSTUPKA (čl. 117. i čl. 118.)
 • Javni tužilac kao stranka u postupku (član 117.)
 • Drugi organ nadležan za pokretanje postupka (član 118.)
Glava XVI
PODNESCI I ZAPISNICI (čl. 119. do čl. 125.)
 • Podnesci (član 119.)
 • Sastavljanje zapisnika (član 120.)
 • Sadržina zapisnika (član 121.)
 • Urednost zapisnika (član 122.)
 • Čitanje zapisnika (član 123.)
 • Potpisivanje zapisnika (član 124.)
 • Zapisnik o većanju i glasanju (član 125.)
Glava XVII
ROKOVI I VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE (čl. 126. do čl. 129.)
 • Rokovi (član 126.)
 • Računanje rokova (član 127.)
 • Rok za vraćanje u pređašnje stanje (član 128.)
 • Odlučivanje o vraćanju u pređašnje stanje (član 129.)
Glava XVIII
TROŠKOVI PREKRŠAJNOG POSTUPKA (čl. 130. do čl. 138.)
 • Šta obuhvataju troškovi (član 130.)
 • Obaveza plaćanja troškova (član 131.)
 • Odluka o troškovima (član 132.)
 • Solidarni troškovi (član 133.)
 • Troškovi otkrivanja učinioca (član 134.)
 • Razlog za oslobađanje od dužnosti naknade troškova (član 135.)
 • Troškovi prevođenja (član 136.)
 • Naknadna naplata troškova (član 137.)
 • Shodna primena propisa o naknadi troškova u krivičnom postupku (član 138.)
Glava XIX
IMOVINSKO-PRAVNI ZAHTEV (čl. 139. do čl. 142.)
 • Raspravljanje o imovinsko-pravnom zahtevu (član 139.)
 • Lica ovlašćena na podnošenje zahteva (član 140.)
 • Odlučivanje o zahtevu (član 141.)
 • Rok za naknadu štete (član 142.)
Glava XX
DONOŠENJE I SAOPŠTAVANJE ODLUKA (čl. 143. do čl. 145.)
 • Vrste odluka (čl. 143. i čl. 144.)
 • Odluke Višeg prekršajnog suda (član 145.)
Glava XXI
DOSTAVLJANJE PISMENA I RAZMATRANJE SPISA (čl. 146. do čl. 153.)
 • Dostavljanje pismena (čl. 146. i čl. 147.)
 • Dostavljanje braniocu, zastupniku i punomoćniku (član 148.)
 • Potpisivanje dostavnice (član 149.)
 • Dostavljanje pismena vojnim licima, pripadnicima policije i drugim licima (član 150.)
 • Dostavljanje pismena državnim organima, pravnim licima i preduzetnicima (član 151.)
 • Isticanje pismena na oglasnoj tabli (član 152.)
 • Razmatranje i prepisivanje spisa (član 153.)
Glava XXII
POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA (čl. 154. do čl. 160.)
 • Podnosilac zahteva (član 154.)
 • Oštećeni kao podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka (član 155.)
 • Sadržina zahteva (član 156.)
 • Neuredan zahtev (član 157.)
 • Ispitivanje uslova za pokretanje postupka (član 158.)
 • Odbacivanje zahteva (čl. 159. i čl. 160.)
Glava XXIII
MERE ZA OBEZBEĐENJE PRISUSTVA OKRIVLJENOG (čl. 161. do čl. 174.)
 • Vrste mera (član 161.)
 • Pozivanje okrivljenog (član 162.)
 • Dovođenje okrivljenog (član 163.)
 • Naredba za dovođenje (član 164.)
 • Privođenje učinioca prekršaja (član 165.)
 • Zadržavanje okrivljenog (član 166.)
 • Naredba o zadržavanju (član 167.)
 • Zadržavanje lica pod dejstvom alkohola ili drugih omamljujućih sredstava (član 168.)
 • Uslovi za jemstvo (član 169.)
 • Sadržina i visina jemstva (član 170.)
 • Jemstvo za slučaj odlaska u inostranstvo (član 171.)
 • Napuštanje teritorije Republike Srbije i jemstvo (član 172.)
 • Postupanje sa jemstvom (član 173.)
 • Zadržavanje putne isprave (član 174.)
Glava XXIV
SASLUŠANJE OKRIVLJENOG (čl. 175. do čl. 180.)
 • Način saslušanja (član 175.)
 • Poštovanje ličnosti okrivljenog (član 176.)
 • Pismena odbrana (čl. 177. i čl. 178.)
 • Suočenje (član 179.)
 • Ispitivanje preko tumača (član 180.)
Glava XXV
SASLUŠANJE SVEDOKA (čl. 181. do čl. 190.)
 • Svojstvo svedoka (član 181.)
 • Dužnost svedočenja (član 182.)
 • Pozivanje svedoka (član 183.)
 • Zabrana svedočenja (član 184.)
 • Oslobođenje od dužnosti svedočenja (član 185.)
 • Posledica povrede prava svedočenja (član 186.)
 • Uskraćivanje odgovora na pojedina pitanja (član 187.)
 • Način saslušanja svedoka (član 188.)
 • Suočenje svedoka (član 189.)
 • Nedolazak i odbijanje svedočenja (član 190.)
Glava XXVI
UVIĐAJ I VEŠTAČENJE (čl. 191. do čl. 199.)
 • Uviđaj (član 191.)
 • Veštačenje (član 192.)
 • Lica koja ne mogu biti veštaci (član 193.)
 • Zahtev za izuzeće veštaka (član 194.)
 • Tok veštačenja (čl. 195. i čl. 196.)
 • Nalaz i mišljenje veštaka (član 197.)
 • Kažnjavanje veštaka (čl. 198. i čl. 199.)
Glava XXVII
PRETRESANJE PROSTORIJA I LICA (čl. 200. do čl. 206.)
 • Osnovi pretresanja (član 200.)
 • Naredba za pretresanje (član 201.)
 • Način pretresanja (član 202.)
 • Zapisnik o pretresanju (član 203.)
 • Postupanje sa nađenim predmetima (član 204.)
 • Privremeno oduzimanje predmeta (član 205.)
 • Postupanje sa privremeno oduzetim predmetima (član 206.)
Glava XXVIIa
SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE (čl. 206a do čl. 206d)
Glava XXVIII
PRETRES (čl. 207. do čl. 211.)
 • Određivanje pretresa (član 207.)
 • Nedolazak okrivljenog (član 208.)
 • Javnost (član 209.)
 • Tok pretresa (član 210.)
 • Pravo stranaka na pretresu (član 211.)
Glava XXIX
ODRŽAVANJE REDA (član 212.)
 • Staranje o održavanju reda (član 212.)
Glava XXX
Prekid postupka (član 213.)
Glava XXXI
PRESUDA (čl. 214. do čl. 227.)
 • Donošenje presude (član 214.)
 • Objektivni i subjektivni identitet (čl. 215. i čl. 216.)
 • Donošenje presude kojom se okrivljeni oglašava krivim (član 217.)
 • Donošenje presude kojom se okrivljeni oslobađa krivice (član 218.)
 • Sadržaj izreke presude kojom se okrivljeni oglašava krivim za prekršaj (član 219.)
 • Objavljivanje presude (član 220.)
 • Presuda za više prekršaja (član 221.)
 • Sadržina pismeno izrađene presude (član 222.)
 • Ispravljanje presude (član 223.)
 • Dostavljanje presude učesnicima u postupku (član 224.)
 • Dostavljanje usmeno saopštene presude okrivljenom (čl. 225. do čl. 227.)
Glava XXXII
REDOVNI PRAVNI LEKOVI (čl. 228. do čl. 248.)
 • Podnošenje žalbe (član 228.)
 • Ko može izjaviti žalbu (član 229.)
 • Suspenzivno dejstvo žalbe (član 230.)
 • Odricanje i odustajanje od žalbe (član 231.)
 • Sadržaj žalbe (član 232.)
 • Osnovi zbog kojih se odluka može pobijati (član 233.)
 • Bitne povrede odredaba prekršajnog postupka (član 234.)
 • Povreda materijalnog prava (član 235.)
 • Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje (član 236.)
 • Pobijanje presude i drugih odluka (član 237.)
 • Postupak po žalbi (član 238.)
 • Odluke prekršajnog i Višeg prekršajnog suda (član 239.)
 • Odbacivanje žalbe od strane drugostepenog suda (član 240.)
 • Granice ispitivanja prvostepene odluke (član 241.)
 • Potvrđivanje prvostepene odluke (član 242.)
 • Preinačenje prvostepene odluke (član 243.)
 • Ukidanje prvostepene odluke (član 244.)
 • Obrazloženje drugostepene presude (član 245.)
 • Dejstvo žalbe u korist saokrivljenih (član 246.)
 • Dostavljanje drugostepene presude (član 247.)
 • Dužnost suda i organa uprave (član 248.)
Glava XXXIII
VANREDNI PRAVNI LEKOVI (čl. 249. do čl. 269.)

ZAHTEV ZA PONAVLJANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA (čl. 249. do čl. 253.)

 • Razlozi za ponavljanje postupka (član 249.)
 • Podnošenje zahteva za ponavljanje postupka (član 250.)
 • Postupak po zahtevu (član 251.)
 • Odluke povodom zahteva za ponavljanje postupka (član 252.)
 • Odlaganje izvršenja odluke (član 253.)

ZAHTEV ZA VANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOSNAŽNE PRESUDE (čl. 254. do čl. 263.)

 • Dopuštenost zahteva (član 254.)
 • Slučajevi u kojima je dopušten zahtev za vanredno preispitivanje presude (član 255.)
 • Razlozi za podnošenje zahteva (član 256.)
 • Ovlašćenje za podnošenje zahteva (član 257.)
 • Rok za podnošenje zahteva (član 258.)
 • Odlučivanje o zahtevu (član 259.)
 • Odluke povodom zahteva (član 260.)
 • Obaveze suda (član 261.)
 • Odlaganje izvršenja (član 262.)
 • Shodna primena Zakonika o krivičnom postupku (član 263.)

ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (čl. 264. do čl. 269.)

 • Podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti (član 264.)
 • Odlučivanje po zahtevu (čl. 265. do čl. 267.)
 • Dostavljanje presude (čl. 268. i čl. 269.)
Glava XXXIV
POSTUPAK PREMA MALOLETNICIMA (čl. 270. do čl. 279.)
 • Primena zakonskih odredbi (član 270.)
 • Hitnost postupka (član 271.)
 • Pozivanje maloletnika (član 272.)
 • Obaveza svedočenja (član 273.)
 • Razdvajanje i spajanje postupka (član 274.)
 • Prava roditelja i staratelja (član 275.)
 • Necelishodnost pokretanja postupka (član 276.)
 • Pravo na podnošenje žalbe (član 277.)
 • Postupanje prema detetu (član 278.)
 • Isključenje javnosti (član 279.)
Glava XXXV
NAKNADA ŠTETE ZBOG NEOPRAVDANOG KAŽNJAVANJA (čl. 280. do čl. 284.)
 • Pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja (član 280.)
 • Drugi slučajevi prava na naknadu štete (član 281.)
 • Vraćanje novčanih iznosa (član 282.)
 • Zastarevanje prava na vraćanje novčanog iznosa (član 283.)
 • Postupak ostvarivanja prava (član 284.)

Glava XXXVI PREKRŠAJNI POSTUPAK KOJI VODE ORGANI UPRAVE (čl. 285. do čl. 292.)

 • Nadležni organi uprave (član 285.)
 • Kumulacija stvarne nadležnosti (član 286.)
 • Pokretanje prekršajnog postupka (član 287.)
 • Sastav organa koji rešava o prekršaju (član 288.)
 • Nadležnost drugostepenog organa (član 289.)
 • Naplata novčane kazne na mestu izvršenja prekršaja (član 290.)
 • Postupanje u slučaju neplaćanja kazne (član 291.)
 • Izvršenje rešenja o prekršaju (član 292.)
Glava XXXVII
IZVRŠENJE ODLUKA (čl. 293. do čl. 302.)
 • Izvršenje zaštitne mere oduzimanja predmeta (član 296.)
 • Obaveštenje o izvršenju zaštitne mere (član 297.)
 • Izvršenje mere oduzimanja imovinske koristi (član 298.)
 • Način naplate novčane kazne (čl. 299. i čl. 300.)
 • Dužnost obaveštavanja o plaćanju novčane kazne (čl. 301. i čl. 302.)
Glava XXXVIII
KOLIZIONE NORME I USTUPANJE PREDMETA NA IZVRŠENJE U ODNOSIMA IZMEĐU PREKRŠAJNIH SUDOVA U REPUBLICI (čl. 303. i čl. 304.)
Glava XXXIX
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 305. do čl. 308.)