zakon-o-prekrsajima-2014

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o prekršajima

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „INFORMATOR“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis.

SADRŽAJ:

ZAKON O PREKRŠAJIMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 65/13)

Deo prvi
MATERIJALNO-PRAVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 85.)

Glava I: OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 9.)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Pojam prekršaja (član 2.)
 • Zakonitost u propisivanju prekršaja i prekršajnih sankcija (član 3.)
 • Propisivanje prekršaja (član 4.)
 • Svrha prekršajnih sankcija (član 5.)
 • Vremensko važenje propisa (član 6.)
 • Prostorno važenje propisa (član 7.)
 • Zabrana ponovnog suđenja u istoj stvari (član 8.)
 • Diplomatski imunitet (član 9.)

Glava II: IZVRŠENJE PREKRŠAJA (čl. 10. do čl. 16.)

 • Radnja izvršenja prekršaja (član 10.)
 • Vreme izvršenja prekršaja (član 11.)
 • Mesto izvršenja prekršaja (član 12.)
 • Nužna odbrana (član 13.)
 • Krajnja nužda (član 14.)
 • Sila i pretnja (član 15.)
 • Pokušaj (član 16.)

Glava III: ODGOVORNOST ZA PREKRŠAJ (čl. 17. do čl. 31.)

 • Subjekti odgovornosti (član 17.)
 • Odgovornost fizičkog lica (član 18.)
 • Neuračunljivost, skrivljena neuračunljivost i bitno smanjena uračunljivost (član 19.)
 • Nehat i umišljaj (član 20.)
 • Stvarna zabluda (član 21.)
 • Pravna zabluda (član 22.)
 • Saizvršilaštvo (član 23.)
 • Podstrekavanje (član 24.)
 • Pomaganje (član 25.)
 • Granice odgovornosti saučesnika (član 26.)
 • Odgovornost pravnog lica (čl. 27. i čl. 28.)
 • Odgovornost preduzetnika (član 29.)
 • Odgovornost odgovornog lica (član 30.)
 • Odgovornost stranih lica (član 31.)

Glava IV: PREKRŠAJNE SANKCIJE (čl. 32. do čl. 67.)

1. Kazne (čl. 33. do čl. 47.)

 • Način propisivanja kazni (član 34.)
 • Nadležnost za propisivanje kazni (član 35.)
 • Izricanje kazni (član 36.)
 • Kazna zatvora (član 37.)
 • Rad u javnom interesu (član 38.)
 • Novčana kazna (član 39.)
 • Rok plaćanja novčane kazne (član 40.)
 • Zamena neplaćene novčane kazne (član 41.)
 • Odmeravanje kazne (član 42.)
 • Ublažavanje kazne (član 43.)
 • Oslobađanje od kazne (član 44.)
 • Sticaj prekršaja (član 45.)
 • Prekršaj u produženom trajanju (član 46.)
 • Uračunavanje zadržavanja u kaznu (član 47.)

2. Kazneni poeni (čl. 48. i čl. 49.)

 • Sticaj kaznenih poena (član 49.)

3. Opomena (član 50.)

4. Zaštitne mere (čl. 51. do čl. 67.)

 • Svrha i propisivanje (član 51.)
 • Vrste zaštitnih mera (član 52.)
 • Izricanje zaštitnih mera (član 53.)
 • Oduzimanje predmeta (član 54.)
 • Zabrana vršenja određenih delatnosti (član 55.)
 • Zabrana pravnom licu da vrši određene delatnosti (član 56.)
 • Zabrana odgovornom licu da vrši određene poslove (član 57.)
 • Zabrana upravljanja motornim vozilom (član 58.)
 • Obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci (član 59.)
 • Obavezno psihijatrijsko lečenje (član 60.)
 • Zabrana pristupa oštećenom, objektima ili mestu izvršenja prekršaja (član 61.)
 • Kršenje zabrane pristupa oštećenom, objektima ili mestu izvršenja prekršaja (član 62.)
 • Zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama (član 63.)
 • Javno objavljivanje presude (član 64.)
 • Udaljenje stranca sa teritorije Republike Srbije (član 65.)
 • Oduzimanje životinja i zabrana držanja životinja (član 66.)
 • Sticaj zaštitnih mera (član 67.)

Glava V: ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE PREKRŠAJEM (čl. 68. do čl. 70.)

 • Osnov oduzimanja imovinske koristi (član 68.)
 • Način oduzimanja imovinske koristi (član 69.)
 • Zaštita oštećenog (član 70.)

Glava VI: ODREDBE O MALOLETNICIMA (čl. 71. do čl. 83.)

 • Odgovornost maloletnika za prekršaj (član 71.)
 • Odgovornost roditelja, usvojitelja, staratelja ili hranitelja deteta i maloletnika (član 72.)
 • Prekršajne sankcije prema maloletnicima (član 73.)
 • Vrste vaspitnih mera (član 74.)
 • Ukor (član 75.)
 • Posebne obaveze (član 76.)
 • Mere pojačanog nadzora (član 77.)
 • Uslovi za izricanje vaspitnih mera (član 78.)
 • Obustava izvršenja i izmena odluke o vaspitnoj meri (član 79.)
 • Ponovno odlučivanje o vaspitnim merama (član 80.)
 • Kažnjavanje starijih maloletnika (član 81.)
 • Izricanje vaspitne mere ili kazne za prekršaje u sticaju (član 82.)
 • Dejstvo punoletnosti (član 83.)

Glava VII: ZASTARELOST (čl. 84. i čl. 85.)

 • Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka (član 84.)
 • Zastarelost izvršenja kazne i zaštitne mere (član 85.)

Deo drugi
PREKRŠAJNI POSTUPAK (čl. 86. do čl. 343.)

Glava VIII: OSNOVNA NAČELA POSTUPKA (čl. 86. do čl. 99.)

 • Načelo zakonitosti (član 86.)
 • Zakonitost u izricanju prekršajnih sankcija (član 87.)
 • Optužno načelo (član 88.)
 • Dokazivanje (član 89.)
 • Pomoć neukoj stranci (član 90.)
 • Ekonomičnost prekršajnog postupka (član 91.)
 • Slobodna ocena dokaza (član 92.)
 • Pravo na odbranu (član 93.)
 • Upotreba jezika u prekršajnom postupku (član 94.)
 • Dvostepenost prekršajnog postupka (član 95.)
 • Zabrana preinačenja na gore (član 96.)
 • Naknada štete neopravdano kažnjenom i neosnovano zadržanom licu (član 97.)
 • Pravna pomoć (član 98.)
 • Shodna primena Zakonika o krivičnom postupku (član 99.)

Glava IX: ORGANI NADLEŽNI ZA VOĐENJE POSTUPKA (čl. 100. do čl. 111.)

 • Nadležnost (član 100.)
 • Javnost rada (član 101.)
 • Sastav suda (član 102.)
 • Opšta mesna nadležnost (član 103.)
 • Supsidijarna mesna nadležnost (član 104.)
 • Kumulacija mesne nadležnosti (član 105.)
 • Spajanje i razdvajanje prekršajnog postupka (čl. 106. i čl. 107.)
 • Spajanje (član 106.)
 • Razdvajanje (član 107.)
 • Postupak protiv pravnog lica i odgovornog lica (član 108.)
 • Prenošenje mesne nadležnosti (član 109.)
 • Postupanje u slučaju nenadležnosti (član 110.)
 • Rešavanje sukoba nadležnosti (član 111.)

Glava X: IZUZEĆE (čl. 112. do čl. 117.)

 • Osnovi za izuzeće (član 112.)
 • Dužnost sudije kad postoje razlozi za izuzeće (član 113.)
 • Podnošenje zahteva za izuzeće (član 114.)
 • Postupanje u slučaju podnetog zahteva za izuzeće (član 115.)
 • Izuzeće drugih učesnika u postupku (član 116.)
 • Odlučivanje o zahtevu za izuzeće (član 117.)

Glava XI: OKRIVLJENI (čl. 118. do čl. 125.)

 • Okrivljeni i njegova prava (član 118.)
 • Branilac okrivljenog (član 119.)
 • Okrivljeno pravno lice (član 120.)
 • Predstavnik okrivljenog pravnog lica (član 121.)
 • Predstavnik okrivljenog stranog pravnog lica (član 122.)
 • Lica koja ne mogu biti predstavnici pravnog lica (član 123.)
 • Kažnjavanje za neodređivanje predstavnika (član 124.)
 • Pravo na branioca (član 125.)

Glava XII: OŠTEĆENI (član 126.)

Glava XIII: JAVNI TUŽILAC I DRUGI ORGANI OVLAŠĆENI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA (čl. 127. i čl. 128.)

 • Javni tužilac kao stranka u postupku (član 127.)
 • Drugi organ ovlašćen za podnošenje zahteva (član 128.)

Glava XIV: PODNESCI I ZAPISNICI (čl. 129. do čl. 135.)

 • Podnesci (član 129.)
 • Sastavljanje zapisnika (član 130.)
 • Sadržina zapisnika (član 131.)
 • Urednost zapisnika (član 132.)
 • Čitanje zapisnika (član 133.)
 • Potpisivanje zapisnika (član 134.)
 • Zapisnik o većanju i glasanju (član 135.)

Glava XV: ROKOVI I VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE (čl. 136. do čl. 139.)

 • Rokovi (član 136.)
 • Računanje rokova (član 137.)
 • Rok za vraćanje u pređašnje stanje (član 138.)
 • Odlučivanje o vraćanju u pređašnje stanje (član 139.)

Glava XVI: TROŠKOVI PREKRŠAJNOG POSTUPKA (čl. 140. do čl. 148.)

 • Šta obuhvataju troškovi (član 140.)
 • Obaveza plaćanja troškova (član 141.)
 • Odluka o troškovima (član 142.)
 • Solidarni troškovi (član 143.)
 • Troškovi otkrivanja učinioca (član 144.)
 • Razlog za oslobađanje od dužnosti naknade troškova (član 145.)
 • Troškovi prevođenja i tumačenja (član 146.)
 • Naknadna naplata troškova (član 147.)
 • Shodna primena propisa o naknadi troškova u krivičnom postupku (član 148.)

Glava XVII: IMOVINSKO PRAVNI ZAHTEV (čl. 149. do čl. 152.)

 • Raspravljanje o imovinskopravnom zahtevu (član 149.)
 • Lica ovlašćena na podnošenje zahteva (član 150.)
 • Odlučivanje o zahtevu (član 151.)
 • Rok za naknadu štete (član 152.)

Glava XVIII: DONOŠENJE I SAOPŠTAVANJE ODLUKA (čl. 153. do čl. 155.)

 • Vrste odluka (član 153.)
 • Saopštavanje odluka (član 154.)
 • Postupak odlučivanja drugostepenog suda (član 155.)

Glava XIX: DOSTAVLJANJE PISMENA I RAZMATRANJE SPISA (čl. 156. do čl. 166.)

 • Dostavljanje pismena (član 156.)
 • Obavezno lično dostavljanje (član 157.)
 • Dostavljanje na adresu stana (član 158.)
 • Dostavljanje na radnom mestu (član 159.)
 • Dostavljanje odsutnom licu (član 160.)
 • Dostavljanje braniocu, zastupniku i punomoćniku (član 161.)
 • Potvrda o dostavljanju (član 162.)
 • Dostavljanje pismena vojnim licima, pripadnicima policije i drugim licima (član 163.)
 • Dostavljanje pismena državnim organima, pravnim licima i preduzetnicima (član 164.)
 • Promena adrese i isticanje pismena na oglasnoj tabli (član 165.)
 • Razmatranje i prepisivanje spisa (član 166.)

Glava XX: POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA (čl. 167. do čl. 185.)

1. Prekršajni nalog (čl. 168. do čl. 178.)

 • Uslovi za izdavanje prekršajnog naloga (član 168.)
 • Način izdavanja prekršajnog naloga (član 169.)
 • Sadržina prekršajnog naloga (član 170.)
 • Pouke i upozorenja u prekršajnom nalogu (član 171.)
 • Dostavljanje prekršajnog naloga (član 172.)
 • Prihvatanje odgovornosti (član 173.)
 • Postupak po zahtevu za odlučivanje od strane suda (član 174.)
 • Odustanak okrivljenog od zahteva za sudsko odlučivanje (član 175.)
 • Ispitivanje zahteva za sudsko odlučivanje (član 176.)
 • Pokretanje postupka na osnovu izdatog prekršajnog naloga (član 177.)
 • Lica koja nemaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije (član 178.)

2. Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (čl. 179. do čl. 185.)

 • Oštećeni kao podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka (član 180.)
 • Sadržina zahteva (član 181.)
 • Neuredan zahtev (član 182.)
 • Ispitivanje uslova za pokretanje postupka (član 183.)
 • Odbacivanje zahteva (član 184.)
 • Rešenje o pokretanju prekršajnog postupka (član 185.)

Glava XXI: MERE ZA OBEZBEĐENJE PRISUSTVA OKRIVLJENOG (čl. 186. do 199.)

 • Vrste mera (član 186.)
 • Pozivanje okrivljenog (član 187.)
 • Dovođenje okrivljenog (član 188.)
 • Naredba za dovođenje (član 189.)
 • Privođenje osumnjičenog za izvršenje prekršaja pre pokretanja postupka (član 190.)
 • Zadržavanje okrivljenog (član 191.)
 • Naredba o zadržavanju (član 192.)
 • Zadržavanje lica pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci (član 193.)
 • Uslovi za jemstvo (član 194.)
 • Sadržina i visina jemstva (član 195.)
 • Jemstvo za slučaj odlaska u inostranstvo (član 196.)
 • Napuštanje teritorije Republike Srbije i jemstvo (član 197.)
 • Postupanje sa jemstvom (član 198.)
 • Zadržavanje lične isprave (član 199.)

Glava XXII: SASLUŠANJE OKRIVLJENOG (čl. 200. do čl. 206.)

 • Način saslušanja (član 200.)
 • Saslušanje predstavnika okrivljenog pravnog lica (član 201.)
 • Poštovanje ličnosti okrivljenog (član 202.)
 • Pisana odbrana (član 203.)
 • Pravna pomoć (član 204.)
 • Suočenje (član 205.)
 • Saslušanje preko tumača i prevodioca (član 206.)

Glava XXIII: SASLUŠANJE SVEDOKA (čl. 207. do čl. 216.)

 • Svojstvo svedoka (član 207.)
 • Dužnost svedočenja (član 208.)
 • Pozivanje svedoka (član 209.)
 • Zabrana svedočenja (član 210.)
 • Oslobođenje od dužnosti svedočenja (član 211.)
 • Posledica povrede pravila o svedočenju (član 212.)
 • Uskraćivanje odgovora na pojedina pitanja (član 213.)
 • Način saslušanja svedoka (član 214.)
 • Suočenje svedoka (član 215.)
 • Nedolazak i odbijanje svedočenja (član 216.)

Glava XXIV: UVIĐAJ I VEŠTAČENJE (čl. 217. do čl. 225.)

 • Uviđaj (član 217.)
 • Veštačenje (član 218.)
 • Lica koja ne mogu biti veštaci (član 219.)
 • Zahtev za izuzeće veštaka (član 220.)
 • Tok veštačenja (čl. 221. i čl. 222.)
 • Nalaz i mišljenje veštaka (član 223.)
 • Kažnjavanje veštaka (čl. 224. i čl. 225.)

Glava XXV: PRETRESANJE PROSTORIJA I LICA (čl. 226. do čl. 232.)

 • Osnovi pretresanja (član 226.)
 • Naredba za pretresanje (član 227.)
 • Način pretresanja (član 228.)
 • Zapisnik o pretresanju (član 229.)
 • Postupanje sa nađenim predmetima (član 230.)
 • Privremeno oduzimanje predmeta (član 231.)
 • Postupanje sa privremeno oduzetim predmetima (član 232.)

Glava XXVI: SPORAZUM O PRIZNANJU PREKRŠAJA (čl. 233. do čl. 238.)

 • Zaključivanje sporazuma (član 233.)
 • Sadržina sporazuma (član 234.)
 • Odlučivanje o sporazumu (član 235.)
 • Rešenje o sporazumu o priznanju prekršaja (član 236.)
 • Žalba protiv rešenja o sporazumu o priznanju prekršaja (član 237.)
 • Presuda na osnovu rešenja o usvajanju sporazuma o priznanju prekršaja (član 238.)

Glava XXVII: PRETRES (čl. 239. do čl. 243.)

 • Određivanje pretresa (član 239.)
 • Nedolazak okrivljenog (član 240.)
 • Javnost (član 241.)
 • Tok pretresa (član 242.)
 • Pravo stranaka na pretresu (član 243.)

Glava XXVIII: ODRŽAVANJE REDA (član 244.)

 • Staranje o održavanju reda (član 244.)

Glava XXIX: PREKID POSTUPKA (član 245.)

Glava XXX: PRESUDA I DRUGE ODLUKE (čl. 246. do čl. 257.)

 • Donošenje presude i drugih odluka (član 246.)
 • Objektivni i subjektivni identitet (član 247.)
 • Rešenje o obustavi prekršajnog postupka (član 248.)
 • Donošenje presude kojom se okrivljeni oglašava odgovornim (član 249.)
 • Donošenje presude kojom se okrivljeni oslobađa odgovornosti (član 250.)
 • Sadržaj izreke presude kojom se okrivljeni oglašava odgovornim za prekršaj (član 251.)
 • Objavljivanje presude (član 252.)
 • Presuda za više prekršaja (član 253.)
 • Sadržina pisano izrađene presude (član 254.)
 • Ispravljanje presude i drugih odluka (član 255.)
 • Dostavljanje presude učesnicima u postupku (član 256.)
 • Dostavljanje usmeno saopštene presude okrivljenom (član 257.)

Glava XXXI: REDOVNI PRAVNI LEK (čl. 258. do čl. 279.)

 • Izjavljivanje žalbe (član 258.)
 • Lica ovlašćena za izjavljivanje žalbe (član 259.)
 • Suspenzivno dejstvo žalbe (član 260.)
 • Odricanje i odustajanje od žalbe (član 261.)
 • Sadržaj žalbe (član 262.)
 • Osnovi zbog kojih se presuda i rešenje može pobijati (član 263.)
 • Bitne povrede odredaba prekršajnog postupka (član 264.)
 • Povreda materijalnog prava (član 265.)
 • Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje (član 266.)
 • Pobijanje presude i rešenja zbog odluke o sankciji i drugih razloga (član 267.)
 • Postupak po žalbi (član 268.)
 • Odluke drugostepenog prekršajnog suda (član 269.)
 • Način odlučivanja po žalbi (član 270.)
 • Odbacivanje žalbe od strane drugostepenog suda (član 271.)
 • Granice ispitivanja prvostepene odluke (član 272.)
 • Potvrđivanje prvostepene odluke (član 273.)
 • Preinačenje prvostepene odluke (član 274.)
 • Ukidanje prvostepene odluke (član 275.)
 • Obrazloženje drugostepene odluke (član 276.)
 • Dejstvo žalbe u korist saokrivljenih (član 277.)
 • Dostavljanje drugostepene odluke (član 278.)
 • Obaveze prekršajnog suda (član 279.)

Glava XXXII: VANREDNI PRAVNI LEKOVI (čl. 280. do čl. 290.)

1. Zahtev za ponavljanje prekršajnog postupka (čl. 280. do čl. 284.)

 • Razlozi za ponavljanje postupka (član 280.)
 • Podnošenje zahteva za ponavljanje postupka (član 281.)
 • Postupak po zahtevu (član 282.)
 • Odluke povodom zahteva za ponavljanje postupka (član 283.)
 • Odlaganje izvršenja odluke (član 284.)

2. Zahtev za zaštitu zakonitosti (čl. 285. do čl. 290.)

 • Podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti (član 285.)
 • Odlučivanje po zahtevu (čl. 286. do čl. 288.)
 • Dostavljanje presude (čl. 289. i čl. 290.)

Glava XXXIII: POSTUPAK PREMA MALOLETNICIMA (čl. 291. do čl. 300.)

 • Primena zakonskih odredbi (član 291.)
 • Hitnost postupka (član 292.)
 • Pozivanje maloletnika (član 293.)
 • Obaveza svedočenja (član 294.)
 • Razdvajanje i spajanje postupka (član 295.)
 • Prava roditelja i staratelja (član 296.)
 • Necelishodnost vođenja postupka (član 297.)
 • Pravo na podnošenje žalbe (član 298.)
 • Postupanje prema detetu (član 299.)
 • Isključenje javnosti (član 300.)

Glava XXXIV: NAKNADA ŠTETE I VRAĆANJE NOVČANOG IZNOSA ZBOG NEOPRAVDANOG KAŽNJAVANJA (čl. 301. do čl. 306.)

 • Pravo na naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja (član 301.)
 • Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode ili izvršenja prekršajne sankcije (član 302.)
 • Shodna primena Zakonika o krivičnom postupku (član 303.)
 • Vraćanje novčanih iznosa (član 304.)
 • Zastarevanje prava (član 305.)
 • Postupak ostvarivanja prava (član 306.)

Glava XXXV: IZVRŠENJE ODLUKA (čl. 307. do čl. 323.)

 • Sticanje svojstva izvršnosti (član 307.)
 • Izvršenje pre pravnosnažnosti (član 308.)
 • Izvršenje novčanih kazni, taksi i troškova postupka (član 309.)
 • Shodna primena zakona o izvršenju krivičnih sankcija (član 310.)
 • Izvršenje zaštitne mere oduzimanja predmeta (član 311.)
 • Obaveštenje o izvršenju zaštitne mere (član 312.)
 • Izvršenje mere oduzimanja imovinske koristi (član 313.)
 • Izvršenje novčane kazne i drugih novčanih iznosa (član 314.)
 • Rešenje o izvršenju (član 315.)
 • Sadržina rešenja o izvršenju (član 316.)
 • Prigovor na rešenje o izvršenju (član 317.)
 • Sredstva i predmeti prinudne naplate (član 318.)
 • Sprovođenje prinudne naplate na sredstvima sa računa kažnjenog lica (član 319.)
 • Sprovođenje prinudne naplate na ličnim primanjima kažnjenog lica (član 320.)
 • Prinudna naplata na pokretnim i nepokretnim stvarima kažnjenog lica (član 321.)
 • Dužnost obaveštavanja o plaćanju novčane kazne (čl. 322. i čl. 323.)

Glava XXXVI: JEDINSTVENI REGISTRI (čl. 324. do čl. 336.)

1. Registar sankcija (čl. 324. do čl. 330.)

 • Čuvanje i rukovanje podacima u registru sankcija (član 325.)
 • Rukovalac podataka u registru sankcija (član 326.)
 • Podaci koji se upisuju u registar sankcija (član 327.)
 • Unos podataka u registar sankcija (član 328.)
 • Brisanje podataka iz registra sankcija (član 329.)
 • Izdavanje podataka iz registra sankcija (član 330.)

2. Registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa (čl. 331. do čl. 336.)

 • Podaci koji se unose u registar novčanih kazni (član 332.)
 • Unos podataka u registar novčanih kazni (član 333.)
 • Brisanje i promena podataka u registru novčanih kazni (član 334.)
 • Pristup podacima u registru i izdavanje izvoda i podataka iz registra (član 335.)
 • Posledice upisa u registar novčanih kazni (član 336.)

Glava XXXVII: KOLIZIONE NORME I USTUPANJE PREDMETA NA IZVRŠENJE U ODNOSIMA IZMEĐU SUDOVA U REPUBLICI SRBIJI (čl. 337. i čl. 338.)

 • Ustupanje izvršenja (član 337.)
 • Obaveze suda po ustupanju izvršenja (član 338.)

Glava XXXVIII: PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 339. do čl. 343.)