86

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o upravnim sporovima

 

SADRŽAJ:
ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 111/09)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7.)

 • Predmet i cilj zakona (član 1.)
 • Pravičnost suđenja u upravnom sporu (član 2.)
 • Predmet upravnog spora (član 3.)
 • Određenje upravnog akta (član 4.)
 • Određenje upravne stvari (član 5.)
 • Određenje nadležnog organa (član 6.)
 • Obaveznost pravnosnažnih presuda (član 7.)
II. NADLEŽNOST I SASTAV SUDA
(čl. 8. i čl. 9.)
 • Upravni sud (član 8.)
 • Vrhovni kasacioni sud (član 9.)
III. STRANKE U UPRAVNOM SPORU
(čl. 10. do čl. 13.)
 • Stranke (član 10.)
 • Tužilac (član 11.)
 • Tuženi (član 12.)
 • Zainteresovano lice (član 13.)
IV. PREDMET UPRAVNOG SPORA
(čl. 14. do čl. 16.)
 • Konačni upravni akt (član 14.)
 • Ćutanje uprave (član 15.)
 • Povraćaj oduzetih stvari i naknada štete (član 16.)
V. POKRETANJE SPORA
(čl. 17. do čl. 24.)
 • Tužba (član 17.)
 • Opšti rok za podnošenje tužbe (član 18.)
 • Rok za podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave (član 19.)
 • Predaja tužbe (član 20.)
 • Postupanje sa elektronskim dokumentima (član 21.)
 • Sadržina tužbe (član 22.)
 • Odložno dejstvo tužbe (član 23.)
 • Razlozi za pokretanje upravnog spora (član 24.)
VI. PRETHODNI POSTUPAK
(čl. 25. do čl. 32.)
 • Odbacivanje tužbe zbog njene neurednosti (član 25.)
 • Odbacivanje tužbe iz drugih zakonskih razloga (član 26.)
 • Pravo na prigovor protiv odbacivanja tužbe (član 27.)
 • Poništenje upravnog akta u prethodnom postupku (član 28.)
 • Udovoljavanje tužbenom zahtevu od strane tuženog (član 29.)
 • Odgovor na tužbu i rešavanje spora bez spisa (član 30.)
 • Obaveza dostavljanja isprava (član 31.)
 • Odustanak tužioca od tužbe (član 32.)
VII. UTVRĐIVANJE ČINJENICA
(čl. 33. do čl. 39.)
 • Uopšte o utvrđivanju činjenica na raspravi (član 33.)
 • Naročiti slučajevi održavanja rasprave (član 34.)
 • Javnost rasprave (član 35.)
 • Zakazivanje rasprave (član 36.)
 • Rukovođenje raspravom i zapisnik (član 37.)
 • Izostanak stranaka sa rasprave (član 38.)
 • Tok rasprave (član 39.)
VIII. SUDSKE ODLUKE
(čl. 40. do čl. 48.)

1. Presuda (čl. 40. do čl. 47.)

 • Rešavanje spora (član 40.)
 • Granice sudskog ispitivanja osporenog akta (član 41.)
 • Presude donete u sporu ograničene jurisdikcije (član 42.)
 • Presude donete u sporu pune jurisdikcije (član 43.)
 • Presude donete u sporu zbog ćutanja uprave (član 44.)
 • Odlučivanje u parničnim stvarima u upravnom sporu (član 45.)
 • Donošenje i objavljivanje presude (član 46.)
 • Sadržina i sastavni delovi presude (član 47.)

2. Rešenje (član 48.)

 • Shodna primena odredba koje se odnose na presude (član 48.)
IX. VANREDNA PRAVNA SREDSTVA
(čl. 49. do čl. 65.)

1. Zahtev za preispitivanje sudske odluke (čl. 49. do čl. 55.)

 • Uslovi i razlozi za podnošenje (član 49.)
 • Način predaje (član 50.)
 • Rok za podnošenje (član 51.)
 • Sadržina zahteva i odbacivanje neurednog zahteva (član 52.)
 • Postupanje sa zahtevom (član 53.)
 • Način i granice odlučivanja o zahtevu (član 54.)
 • Sadržina odluke o zahtevu (član 55.)

2. Ponavljanje postupka (čl. 56. do čl. 65.)

 • Razlozi ponavljanja (član 56.)
 • Rokovi za traženje ponavljanja postupka (član 57.)
 • Nadležnost za odlučivanje po tužbi za ponavljanje postupka (član 58.)
 • Sadržina tužbe za ponavljanje postupka (član 59.)
 • Odbacivanje tužbe za ponavljanje postupka (član 60.)
 • Dostavljanje tužbe na odgovor (član 61.)
 • Odlučivanje o dozvoli ponavljanja postupka (član 62.)
 • Odlučivanje o tužbi za ponavljanje postupka (član 63.)
 • Pravna zaštita protiv odluka suda u vezi sa ponavljanjem postupka (član 64.)
 • Shodna primena drugih procesnih odredaba u ponovljenom postupku (član 65.)
X. TROŠKOVI UPRAVNOG SPORA
(čl. 66. i čl. 67.)
 • Troškovi spora (član 66.)
 • Odlučivanje o troškovima (član 67.)
XI. IZVRŠENJE PRESUDE
(čl. 68. do čl. 73.)
 • Izvršnost presude (član 68.)
 • Pravne posledice poništenja akta u upravnom sporu (član 69.)
 • Pravne posledice aktivnog nepostupanja po presudi (član 70.)
 • Pravne posledice pasivnog nepostupanja po presudi (član 71.)
 • Pravo na naknadu štete zbog neizvršenja presude (član 72.)
 • Ponavljanje postupka okončanog aktom donetim u izvršenju presude (član 73.)
XII. SHODNA PRIMENA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA
(član 74.)
XIII. NOVČANO KAŽNJAVANJE
(čl. 75. i čl. 76.)
 • Novčano kažnjavanje rukovodioca organa (član 75.)
 • Izvršavanje novčanih kazni (član 76.)
XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
(čl. 77. do čl. 79.)
 • Sprovođenje neokončanih postupaka (član 77.)
 • Prestanak važenja ranijih propisa (član 78.)
 • Stupanje na snagu ovog zakona (član 79.)