Zakon o vanparničnom postupku

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o vanparničnom postupku (prečišćen tekst, avgust 2017.)

SADRŽAJ:

ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU
(„Sl. glasnik SRS“, br. 25/82, 48/88, „Sl. glasnik RS“, br. 46/95 – dr. zakon,18/05 – dr. zakon, 85/12, 45/13 – dr. zakon, 55/14, 6/15, 16/15 – dr. zakon)

 

PRVI DEO – OPŠTE ODREDBE
(čl. 1. do čl. 30z)

 

DRUGI DEO – POSEBNI POSTUPCI
(čl. 31. do čl. 224.)

 • Uređenje ličnih stanja (čl. 31. do čl. 71lj)
  • Glava prva – Lišenje poslovne sposobnosti (čl. 31. do čl. 44.)
  • Glava druga – Zadržavanje u zdravstvenoj organizaciji koja obavlja delatnost u oblasti neuropsihijatrije (čl. 45-55. su brisani)
  • Glava treća – Proglašenje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti (čl. 56. do čl. 71.)
  • Glava treća a – Utvrđivanje vremena i mesta rođenja (čl. 71a do čl. 71lj)
 • Uređenje porodičnog odnosa (čl. 72. do čl. 86.)
  • Glava četvrta – Produženje roditeljskog prava (čl. 72. do čl. 74.)
  • Glava peta – Lišenje i vraćanje roditeljskog prava (čl. 75-78. su brisani)
  • Glava šesta – Davanje dozvole za stupanje u brak (čl. 79. do čl. 86.)
 • Postupci za uređenje imovinskih odnosa (čl. 87. do čl. 224.)
  • Glava sedma – Raspravljanje zaostavštine (čl. 87. do čl. 131.)
   • Opšte odredbe (čl. 87. do čl. 91.)
   • Prethodne radnje (čl. 92. do čl. 104.)
   • Postupak sa testamentom (čl. 105. do čl. 110.)
   • Postupak ostavinskog suda po prijemu smrtovnice (čl. 110a do čl. 114.)
   • Raspravljanje zaostavštine (čl. 115. do čl. 121.)
   • Rešenje o nasleđivanju (čl. 122. do čl. 126.)
   • Nasledno-pravni zahtevi posle pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju (čl. 128. do čl. 131.)
  • Glava osma – Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost (čl. 132. do čl. 140.)
  • Glava deveta – Uređenje upravljanja i korišćenja zajedničke stvari (čl. 141. do čl. 147.)
  • Glava deseta – Deoba zajedničkih stvari ili imovine (čl. 148. do čl. 154.)
  • Glava jedanaesta – Uređenje međa (čl. 155. do čl. 163.)
  • Glava dvanaesta – Isprave (čl. 164. do čl. 210.)
   • Nadležnost za sastavljanje isprave (čl. 164. i 165.)
   • Postupak za sastavljanje isprave (čl. 166. do čl. 182.)
   • Posebna pravila za testament (član 183.)
   • Potvrđivanje isprave (čl. 184. i 185.)
   • Čuvanje isprave (čl. 186. do čl. 194.)
   • Poništavanje isprave (čl. 195. do čl. 210.)
  • Glava trinaesta – Sudski depozit (čl. 211. do čl. 224.)

TREĆI DEO – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
(čl. 225. do čl. 227.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 55/14) koje nisu ušle u prečišćen tekst