76

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

 

SADRŽAJ:
ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI
(„Sl. glasnik RS“, br. 36/09)
 • OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 5.)
 • POSLOVI ZAPOŠLJAVANJA (čl. 6. do čl. 30.)
 • PRAVA I OBAVEZE NEZAPOSLENOG I POSLODAVCA (čl. 31. do čl. 35.)
 • AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA (čl. 36. do čl. 63.)
 • OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI (čl. 64. do čl. 80.)
 • EVIDENCIJE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA (čl. 81. do čl. 94.)
 • ZAPOŠLJAVANJE U INOSTRANSTVU (čl. 95. do čl. 100.)
 • NADZOR NAD NOSIOCIMA POSLOVA ZAPOŠLJAVANJA (član 101.)
 • KAZNENE ODREDBE (čl. 102. i čl. 103.)
 • PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 104. do čl. 112.)
ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU
OSOBA SA INVALIDITETOM
(„Sl. glasnik RS“, br. 36/09)
 • OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 5.)
 • PRAVA I OBAVEZE OSOBA SA INVALIDITETOM (čl. 6. i čl. 7.)
 • PROCENA RADNE SPOSOBNOSTI (čl. 8. i čl. 9.)
 • PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM (čl. 10. i čl. 11.)
 • PROFESIONALNA REHABILITACIJA (čl. 12. do čl. 21.)
 • ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM (čl. 22. do čl. 29.)
 • MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM (čl. 30. do čl. 33.)
 • POSEBNI OBLICI ZAPOŠLJAVANJA I RADNOG ANGAŽOVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM (čl. 34. do čl. 45.)
 • NADZOR (čl. 46. do čl. 48.)
 • KAZNENE ODREDBE (čl. 49. i čl. 50.)
 • PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 51. do čl. 55.)