Zakon o zateznoj kamati: novi Zakon i nova stopa od 25.12.2012.

Narodna skupština Republike Srbije, na Osmoj sednici Drugog redovnog zasedanja, donela je Zakon o zateznoj kamati (u daljem tekstu: novi Zakon), koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 119/12, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 25. decembra 2012. godine.

Prema novom Zakonu stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare se utvrđuje na godišnjem nivou i jednaka je:

referentnoj kamatnoj stopi NBS + 8 procentnih poena.

Kako je trenutno važeća referentna kamatna stopa NBS 11,25% (utvrđena 14.12.2012. godine), stopa zatezne kamate od 25.12.2012. godine za dug koji glasi na dinare iznosi:

11,25% + 8% = 19,25%

Ova kamatna stopa se primenjuje do utvrđivanja nove referentne kamatne stope NBS, odnosno nove stope zatezne kamate.

Detaljna objašnjenja vezana za primenu novog Zakona dali smo u časopisu „Informator“, br. 27/2012 od 21. decembra 2012.

Skrećemo pažnju na to da su korisnici programskog paketa „Cekos – kamata“ u mogućnosti da, između ostalog, koriste novu verziju programa za obračun zatezne kamate usklađenu sa novim Zakonom.
Shodno odredbama novog Zakona koje nisu postojale u starom Zakonu, program je proširen i sa mogućnošću obračuna zatezne kamate za dug koji glasi na stranu valutu.

 


Korisni linkovi: