zdravstvo-dec-2012

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti (prečišćeni tekstovi, decembar 2012.)

 

 

 

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“)

 

SADRŽAJ:

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12-US, 119/12)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 8.)

II. OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (čl. 9. do čl. 207.)

1) Načela obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 10. do čl. 15.)

 • Načelo obaveznosti (član 10.)
 • Načelo solidarnosti i uzajamnosti (član 11.)
 • Načelo javnosti (član 12.)
 • Načelo zaštite prava osiguranih lica i zaštite javnog interesa (član 13.)
 • Načelo stalnog unapređivanja kvaliteta obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 14.)
 • Načelo ekonomičnosti i efikasnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 15.)

2) Osigurana lica i druga lica osigurana za određene slučajeve (čl. 16. do čl. 29.)

 • Osiguranici (čl. 17. do čl. 22.)
 • Lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje (član 23.)
 • Članovi porodice osiguranika (čl. 24. do čl. 27.)
 • Lica kojima se u određenim slučajevima obezbeđuju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 28.)
 • Državljani, odnosno osiguranici zemalja sa kojima je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju (član 29.)

3) Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 30. do čl. 110.)

 • Prethodni staž zdravstvenog osiguranja (član 32.)
 • Pravo na zdravstvenu zaštitu (čl. 33. do čl. 72.)
  • Mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti (član 35.)
  • Pregledi i lečenje u vezi sa trudnoćom, porođajem i postnatalnim periodom (član 36.)
  • Pregledi i lečenje u slučaju bolesti i povreda (čl. 37. do čl. 40.)
  • Pregledi i lečenja bolesti usta i zuba (član 41.)
  • Medicinska rehabilitacija u slučaju bolesti i povrede (član 42.)
  • Lekovi i medicinska sredstva (čl. 43. do čl. 43v)
  • Medicinsko-tehnička pomagala (član 44.)
  • Zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 45. do čl. 47.)
  • Participacija (čl. 48. i čl. 49.)
  • Zabrana naplaćivanja zdravstvenih usluga koje se obezbeđuju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 49a)
  • Osigurana lica kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita u punom iznosu (čl. 50. i čl. 51.)
  • Sadržaj, obim i standard zdravstvene zaštite (član 52.)
  • Hitna medicinska pomoć i neophodna zdravstvena zaštita (član 53.)
  • Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 54.)
  • Nomenklatura i cene zdravstvenih usluga (član 55.)
  • Lista čekanja (član 56.)
  • Prethodno obaveštenje osiguranog lica (član 57.)
  • Pravo Republičkog fonda da odbije plaćanje određenih zdravstvenih usluga (član 58.)
  • Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u posebnim okolnostima (član 59.)
  • Državna garancija za izvršenje obaveza Republičkog fonda (član 60.)
  • Zdravstvena zaštita koja se ne obezbeđuje u obaveznom zdravstvenom osiguranju (član 61.)
  • Korišćenje zdravstvene zaštite osiguranih lica u inostranstvu (čl. 62. do čl. 71.)
  • Upućivanje na lečenje u inostranstvo (član 72.)
 • Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (čl. 73. do čl. 103.)
  • Slučajevi i uslovi za sticanje prava na naknadu zarade (čl. 73. do čl. 75.)
  • Povezivanje privremene sprečenosti za rad (član 76.)
  • Dužina korišćenja prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (čl. 77. do čl. 80.)
  • Obavezno upućivanje osiguranika na ocenu radne sposobnosti pred nadležnim penzijsko-invalidskim organom (čl. 81. do čl. 84.)
  • Slučajevi u kojima ne pripada pravo na naknadu zarade (čl. 85. i čl. 86.)
  • Osnov za naknadu zarade (čl. 87. do čl. 91.)
  • Usklađivanje osnova za naknadu zarade (čl. 92. do čl. 94.)
  • Visina naknade zarade (čl. 95. do čl. 98.)
  • Naknada zarade u posebnim slučajevima (čl. 99. do čl. 101.)
  • Obezbeđivanje isplate naknade zarade (čl. 102. i čl. 103.)
 • Pravo na naknadu troškova prevoza (čl. 104. do čl. 108.)
 • Dospelost prava i rok za isplatu dospelih prava (čl. 109. i čl. 110.)

4) Utvrđivanje svojstva osiguranog lica i ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 111. do čl. 176.)

 • Utvrđivanje svojstva osiguranog lica (čl. 111. do čl. 114.)
 • Matična evidencija o osiguranim licima i korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 115. do čl. 138.)
 • Obezbeđivanje i ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 139. do čl. 144.)
 • Učešće stručno-medicinskih organa u postupku (čl. 145. do čl. 157.)
  • Izabrani lekar (čl. 146. do čl. 153.)
  • Prvostepena lekarska komisija (čl. 154. i čl. 155.)
  • Drugostepena lekarska komisija (čl. 156. i čl. 157.)
 • Prigovor u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (čl. 158. do čl. 162.)
 • Obnova postupka ocene o privremenoj sprečenosti za rad (član 163.)
 • Veštačenje u postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 164. do čl. 166.)
 • Ostvarivanje prava na novčane naknade (čl. 167. do čl. 172.)
 • Zaštita prava osiguranih lica (čl. 173. do čl. 176.)

5) Ugovaranje zdravstvenih usluga (čl. 177. do čl. 190.)

 • Zaključivanje ugovora (čl. 177. do čl. 183.)
 • Arbitraža (čl. 184. i čl. 185.)
 • Kontrola sprovođenja zaključenih ugovora (čl. 186. do čl. 190.)

6) Naknada štete u sprovođenju zdravstvenog osiguranja (čl. 191. do čl. 200.)

7) Finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 201. do čl. 207.)

 • Sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 201. do čl. 203.)
 • Doprinos za osiguranike iz člana 22. ovog zakona (član 204.)
 • Doprinos za osiguranike koji se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje (član 205.)
 • Obračunavanje, utvrđivanje i plaćanje doprinosa (čl. 206. i čl. 207.)

III. ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (čl. 208. do čl. 233.)

1. Zajedničke odredbe (čl. 208. do čl. 210.)

2. Sredstva Republičkog fonda (član 211.)

3. Poslovi Republičkog fonda (čl. 212. i čl. 212a)

4. Filijala (čl. 213. do čl. 216.)

5. Pokrajinski fond (član 217.)

6. Upravljanje Republičkim fondom (član 218.)

7. Organi Republičkog fonda (čl. 219. do čl. 228.)

 • Upravni odbor (čl. 221. do čl. 223.)
 • Nadzorni odbor (čl. 224. do čl. 226.)
 • Direktor Republičkog fonda (član 227.)
 • Direktor Pokrajinskog fonda (član 228.)

8. Stručna služba Republičkog fonda (član 229.)

9. Sredstva Republičkog fonda (čl. 230. do čl. 233.)

IV. NADZOR NAD RADOM REPUBLIČKOG FONDA (čl. 234. i čl. 235.)

V. DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (čl. 236. do čl. 238.)

VI. NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA (član 239.)

VII. KAZNENE ODREDBE (čl. 240. do čl. 245.)

 • Prekršaji (čl. 240. do čl. 245.)

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 246. do čl. 257.)

 

 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 57/11) koje nisu ušle u prečišćen tekst
 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 119/12) koje nisu ušle u prečišćen tekst

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
(„Sl. glasnik RS“, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10,99/10, 57/11, 119/12)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7)

 • Zdravstvena zaštita (član 2.)
 • Pravo na zdravstvenu zaštitu (član 3.)
 • Učesnici u zdravstvenoj zaštiti (član 4.)
 • Zdravstvena delatnost (član 5.)
 • Zdravstvena služba (član 6.)
 • Finansiranje zdravstvene zaštite (član 7.)

II. DRUŠTVENA BRIGA ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA (čl. 8. do čl. 17.)

 • Društvena briga za zdravlje na nivou Republike (čl. 9. do čl. 12.)
 • Društvena briga za zdravlje na nivou autonomne pokrajine, opštine, odnosno grada (čl. 13. i čl. 13a)
 • Društvena briga za zdravlje na nivou poslodavca (član 14.)
 • Društvena briga za zdravlje na nivou pojedinca (član 15.)
 • Plan razvoja zdravstvene zaštite (čl. 16. i čl. 17.)

III. OSTVARIVANJE OPŠTEG INTERESA U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (član 18.)

IV. NAČELA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (čl. 19. do čl. 24.)

 • Načelo pristupačnosti zdravstvene zaštite (član 19.)
 • Načelo pravičnosti zdravstvene zaštite (član 20.)
 • Načelo sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite (član 21.)
 • Načelo kontinuiranosti zdravstvene zaštite (član 22.)
 • Načelo stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite (član 23.)
 • Načelo efikasnosti zdravstvene zaštite (član 24.)

V. LJUDSKA PRAVA I VREDNOSTI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I PRAVA PACIJENATA (čl. 25. do čl. 41.)

1. LJudska prava i vrednosti u zdravstvenoj zaštiti (član 25.)

2. Prava pacijenata (čl. 26. do čl. 40a)

 • Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite (član 26.)
 • Pravo na informacije (član 27.)
 • Pravo na obaveštenje (član 28.)
 • Pravo na slobodan izbor (član 29.)
 • Pravo na privatnost i poverljivost informacija (član 30.)
 • Pravo na samoodlučivanje i pristanak (čl. 31. do čl. 35.)
 • Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju (član 36.)
 • Pravo na tajnost podataka (član 37.)
 • Pravo pacijenta nad kojim se vrši medicinski ogled (član 38.)
 • Pravo na prigovor (član 39.)
 • Pravo na naknadu štete (član 40.)
 • Pravo na poštovanje pacijentovog vremena (član 40a)

3. Obaveštavanje javnosti (član 41.)

VI. DUŽNOSTI PACIJENATA (čl. 42. i čl. 43.)

VII. OBAVEZNO UPUĆIVANJE U PSIHIJATRIJSKU USTANOVU (član 44.)

VIII. ZDRAVSTVENA SLUŽBA (čl. 45. do čl. 218a)

A. Zdravstvene ustanove i privatna praksa (čl. 46. do čl. 78.)

1. Vrste, uslovi za osnivanje i prestanak rada zdravstvenih ustanova (čl. 46. do čl. 54.)

2. Vrste, uslovi za osnivanje i prestanak rada privatne prakse (čl. 55. do čl. 66.)

3. Procena zdravstvenih tehnologija (čl. 67. do čl. 70.)

4. Zabrana reklamiranja (član 71.)

5. Obeležavanje zdravstvene ustanove i privatne prakse (član 72.)

6. Vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencije (član 73.)

7. Integrisani zdravstveni informacioni sistem (član 74.)

8. Raspored rada, radno vreme i zdravstvena zaštita za vreme štrajka (član 75.)

9. Organizacija rada zdravstvene ustanove i privatne prakse (član 76.)

10. Prekovremeni rad u zdravstvenoj ustanovi (čl. 77. i čl. 78.)

 • Dežurstvo (član 77.)
 • Pripravnost i rad po pozivu u zdravstvenoj ustanovi (član 78.)

B. Delatnost i organizacija zdravstvenih ustanova (čl. 79. do čl. 129v)

1. Zajedničke odredbe (čl. 79. do čl. 93.)

 • Referentne zdravstvene ustanove (član 82.)
 • Farmaceutska zdravstvena delatnost (čl. 83. do čl. 87.)
 • Primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena delatnost (čl. 88. do čl. 93.)

2. Zdravstvena delatnost na primarnom nivou (čl. 94. do čl. 109.)

 • Dom zdravlja (čl. 94. do čl. 99.)
 • Apoteka (čl. 100. i čl. 101.)
 • Zavod (čl. 102. do čl. 109.)

3. Zdravstvena delatnost na sekundarnom nivou (čl. 110. do čl. 114.)

 • Bolnica (opšta i specijalna) (čl. 110. do čl. 114.)

4. Zdravstvena delatnost na tercijarnom nivou (čl. 115. do čl. 118.)

 • Klinika (član 115.)
 • Institut (član 116.)
 • Kliničko-bolnički centar (član 117.)
 • Klinički centar (član 118.)

5. Zdravstvena delatnost koja se obavlja na više nivoa (čl. 119. do čl. 129v)

 • Zavod za javno zdravlje (čl. 119. do čl. 122.)
 • Zavod za transfuziju krvi (član 123.)
 • Zavod za medicinu rada (član 124.)
 • Zavod za sudsku medicinu (član 125.)
 • Zavod za virusologiju, vakcine i serume (član 126.)
 • Zavod za antirabičnu zaštitu (član 127.)
 • Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju (član 128.)
 • Zavod za biocide i medicinsku ekologiju (čl. 129. do čl. 129v)

V. Organi zdravstvene ustanove i stručni organi zdravstvene ustanove (čl. 130. do čl. 149.)

1. Organi zdravstvene ustanove (čl. 130. do čl. 142.)

 • Direktor (čl. 131. do čl. 135.)
 • Upravni odbor (čl. 136. i čl. 137.)
 • Nadzorni odbor (čl. 138. do čl. 140.)
 • Statut zdravstvene ustanove (član 141.)
 • Unutrašnja organizacija zdravstvene ustanove (član 142.)

2. Stručni organi u zdravstvenoj ustanovi (čl. 143. do čl. 149.)

 • Stručni savet (čl. 144. i čl. 145.)
 • Stručni kolegijum (član 146.)
 • Etički odbor (čl. 147. do čl. 148a)
 • Komisija za unapređenje kvaliteta rada (član 149.)

G. Stručna tela na nivou republike (čl. 150. do čl. 158.)

1. Zdravstveni savet Srbije (čl. 150. do čl. 155.)

 • Sastav Zdravstvenog saveta (čl. 151. do čl. 153.)
 • Nadležnost Zdravstvenog saveta (član 154.)
 • Rad Zdravstvenog saveta (član 155.)

2. Etički odbor Srbije (čl. 156. i čl. 157.)

 • Nadležnost Etičkog odbora Srbije (član 157.)

3. Republičke stručne komisije (član 158.)

D. Sticanje i raspolaganje sredstvima zdravstvenih ustanova i privatne prakse (čl. 159. do čl. 164.)

 • Izdavanje u zakup slobodnih kapaciteta u zdravstvenoj ustanovi (član 164.)

Đ. Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici (čl. 165. do čl. 202.)

1. Zajedničke odredbe (čl. 165. do čl. 173a)

2. Pripravnički staž i stručni ispit zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (čl. 174. do čl. 180.)

 • Volontersko obavljanje pripravničkog staža (član 178.)
 • Stručni ispit (čl. 179. i čl. 180.)

3. Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (čl. 181. do čl. 189.)

 • Plan stručnog usavršavanja (član 183.)
 • Specijalizacije i uže specijalizacije (čl. 184. do čl. 186.)
 • Kontinuirana edukacija (član 187.)
 • Priznavanje strane školske isprave (nostrifikacija diplome) (član 188.)
 • Dobijanje naziva primarijusa (član 189.)

4. Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalni rad (čl. 190. do čl. 198b)

 • Izdavanje licence (čl. 194. i čl. 195.)
 • Obnavljanje licence (član 196.)
 • Oduzimanje licence (čl. 197. do čl. 198b)

5. Dopunski rad zdravstvenih radnika (čl. 199. do čl. 202.)

E. Kvalitet zdravstvene zaštite, provera kvaliteta stručnog rada i akreditacija (čl. 203. do čl. 218a)

1. Kvalitet zdravstvene zaštite (član 203.)

2. Provera kvaliteta stručnog rada (čl. 204. do čl. 212.)

 • Unutrašnja provera kvaliteta stručnog rada (čl. 206. i čl. 207.)
 • Spoljna provera kvaliteta stručnog rada (čl. 208. do čl. 212.)

3. Akreditacija (čl. 213. do čl. 218a)

 • Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (čl. 214. i čl. 215.)
 • Postupak akreditacije (čl. 216. do čl. 218.)
 • Postupak oduzimanja akreditacije (član 218a)

IX. UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI  I OBDUKCIJA UMRLIH LICA (čl. 219. do čl. 223.)

X. UZIMANJE, PRESAĐIVANJE ORGANA I DELOVA LJUDSKOG TELA (član 224.)

XI. PREUZIMANJE TELA UMRLIH LICA RADI IZVOĐENJA PRAKTIČNE NASTAVE (čl. 225. do čl. 234.)

XII. TRADICIONALNA MEDICINA (čl. 235. do čl. 237.)

XIII. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA (čl. 238. do čl. 242.)

XIV. NADZOR NAD RADOM ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNE PRAKSE (čl. 243. do čl. 255.)

 • Zdravstvena inspekcija (čl. 244. do čl. 251.)
 • Farmaceutska inspekcija (čl. 252. do čl. 255.)

XV. KAZNENE ODREDBE (čl. 256. do čl. 263.)

 • Prekršaji (čl. 256. do čl. 263.)

XVI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 264. do čl. 280.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • „Sl. glasnik RS“, br. 88/10
 • „Sl. glasnik RS“, br. 57/11