92

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o komorama zdravstvenih radnika – prečišćeni tekstovi

 

 
SADRŽAJ:
ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 107/05, 109/05)
 • OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 8.)
 • OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (čl. 9. do čl. 207.)
  • NAČELA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (čl. 10. do čl. 15.)
  • OSIGURANA LICA I DRUGA LICA OSIGURANA ZA ODREĐENE SLUČAJEVE (čl. 16. do čl. 29.)
   • Osiguranici (čl. 17. do čl. 22.)
   • Lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje (član 23.)
   • Članovi porodice osiguranika (čl. 24. do čl. 27.)
   • Lica kojima se u određenim slučajevima obezbeđuju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (član 28.)
   • Državljani, odnosno osiguranici zemalja sa kojima je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju (član 29.)
  • PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (čl. 30. do čl. 110.)
   • Prethodni staž zdravstvenog osiguranja (član 32.)
   • Pravo na zdravstvenu zaštitu (čl. 33. do čl. 72.)
   • Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (čl. 73. do čl. 103.)
   • Pravo na naknadu troškova prevoza (čl. 104. do čl. 108.)
   • Dospelost prava i rok za isplatu dospelih prava (čl. 109. i čl. 110.)
  • UTVRĐIVANJE SVOJSTVA OSIGURANOG LICA I OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (čl. 111. do čl. 176.)
   • Utvrđivanje svojstva osiguranog lica (čl. 111. do čl. 114.)
   • Matična evidencija o osiguranim licima i korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 115. do čl. 138.)
   • Obezbeđivanje i ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 139. do čl. 144.)
   • Učešće stručno-medicinskih organa u postupku (čl. 145. do čl. 157.)
   • Prigovor u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (čl. 158. do čl. 162.)
   • Obnova postupka ocene o privremenoj sprečenosti za rad (član 163.)
   • Veštačenje u postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 164. do čl. 166.)
   • Ostvarivanje prava na novčane naknade (čl. 167. do čl. 172.)
   • Zaštita prava osiguranih lica (čl. 173. do čl. 176.)
  • UGOVARANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA (čl. 177. do čl. 190.)
   • Zaključivanje ugovora (čl. 177. do čl. 183.)
   • Arbitraža (čl. 184. i čl. 185.)
   • Kontrola sprovođenja zaključenih ugovora (čl. 186. do čl. 190.)
  • NAKNADA ŠTETE U SPROVOĐENJU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (čl. 191. do čl. 200.)
  • FINANSIRANJE OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (čl. 201. do čl. 207.)
   • Sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 201. do čl. 203.)
   • Doprinos za osiguranike iz ovog zakona (član 204.)
   • Doprinos za osiguranike koji se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje (član 205.)
   • Obračunavanje, utvrđivanje i plaćanje doprinosa (čl. 206. i čl. 207.)
 • ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (čl. 208. do čl. 233.)
  • Zajedničke odredbe (čl. 208. do čl. 210.)
  • Sredstva Republičkog zavoda (član 211.)
  • Poslovi Republičkog zavoda (član 212.)
  • Filijala (čl. 213. do čl. 216.)
  • Pokrajinski zavod (član 217.)
  • Upravljanje Republičkim zavodom (član 218.)
  • Organi Republičkog zavoda (čl. 219. i čl. 220.)
  • Stručna služba Republičkog zavoda (član 229.)
  • Sredstva Republičkog zavoda (čl. 230. do čl. 233.)
 • NADZOR NAD RADOM REPUBLIČKOG ZAVODA (čl. 234. i čl. 235.)
 • DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (čl. 236. do čl. 238.)
 • NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA (član 239.)
 • KAZNENE ODREDBE (čl. 240. do čl. 245.)
 • PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 246. do čl. 257.)
ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
(„Sl. glasnik RS“, br. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10)
 • OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7.)
  • Zdravstvena zaštita (član 2.)
  • Pravo na zdravstvenu zaštitu (član 3.)
  • Učesnici u zdravstvenoj zaštiti (član 4.)
  • Zdravstvena delatnost (član 5.)
  • Zdravstvena služba (član 6.)
  • Finansiranje zdravstvene zaštite (član 7.)
 • DRUŠTVENA BRIGA ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA (čl. 8. do čl. 17.)
  • Društvena briga za zdravlje na nivou Republike (čl. 9. do čl. 12.)
  • Društvena briga za zdravlje na nivou autonomne pokrajine, opštine, odnosno grada (član 13.)
  • Društvena briga za zdravlje na nivou poslodavca (član 14.)
  • Društvena briga za zdravlje na nivou pojedinca (član 15.)
  • Plan razvoja zdravstvene zaštite (čl. 16. i čl. 17.)
 • OSTVARIVANJE OPŠTEG INTERESA U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (član 18.)
 • NAČELA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (čl. 19. do čl. 24.)
  • Načelo pristupačnosti zdravstvene zaštite (član 19.)
  • Načelo pravičnosti zdravstvene zaštite (član 20.)
  • Načelo sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite (član 21.)
  • Načelo kontinuiranosti zdravstvene zaštite (član 22.)
  • Načelo stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite (član 23.)
  • Načelo efikasnosti zdravstvene zaštite (član 24.)
 • LJUDSKA PRAVA I VREDNOSTI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I PRAVA PACIJENATA (čl. 25. do čl. 41.)
  • Ljudska prava i vrednosti u zdravstvenoj zaštiti (član 25.)
  • Prava pacijenata (čl. 26. do čl. 40.)
  • Obaveštavanje javnosti (član 41.)
 • DUŽNOSTI PACIJENATA (čl. 42. i čl. 43.)
 • OBAVEZNO UPUĆIVANJE U PSIHIJATRIJSKU USTANOVU (član 44.)
 • ZDRAVSTVENA SLUŽBA (čl. 45. do čl. 218.)
  • ZDRAVSTENE USTANOVE I PRIVATNA PRAKSA (čl. 46. do čl. 78.)
   • Vrste, uslovi za osnivanje i prestanak rada zdravstvenih ustanova (čl. 46. do čl. 54.)
   • Vrste, uslovi za osnivanje i prestanak rada privatne prakse (čl. 55. do čl. 66.)
   • Procena zdravstvenih tehnologija (čl. 67. do čl. 70.)
   • Zabrana reklamiranja (član 71.)
   • Obeležavanje zdravstvene ustanove i privatne prakse (član 72.)
   • Vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencije (član 73.)
   • Integrisani zdravstveni informacioni sistem (član 74.)
   • Raspored rada, radno vreme i zdravstvena zaštita za vreme štrajka (član 75.)
   • Organizacija rada zdravstvene ustanove i privatne prakse (član 76.)
   • Prekovremeni rad u zdravstvenoj ustanovi (čl. 77. i čl. 78.)
  • DELATNOST I ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA (čl. 79. do čl. 129.)
   • Zajedničke odredbe (čl. 79. do čl. 93.)
   • Zdravstvena delatnost na primarnom nivou (čl. 94. do čl. 109.)
   • Zdravstvena delatnost na sekundarnom nivou (čl. 110. do čl. 114.)
   • Zdravstvena delatnost na tercijarnom nivou (čl. 115. do čl. 118.)
   • Zdravstvena delatnost koja se obavlja na više nivoa (čl. 119. do čl. 129.)
  • ORGANI ZDRAVSTVENE USTANOVE I STRUČNI ORGANI ZDRAVSTVENE USTANOVE (čl. 130. do čl. 149.)
   • Organi zdravstvene ustanove (čl. 130. do čl. 142.)
   • Stručni organi u zdravstvenoj ustanovi (čl. 143. do čl. 149.)
  • STRUČNA TELA NA NIVOU REPUBLIKE (čl. 150. do čl. 158.)
   • Zdravstveni savet Srbije (čl. 150. do čl. 155.)
   • Etički odbor Srbije (čl. 156. i čl. 157.)
   • Republičke stručne komisije (član 158.)
  • STICANJE SREDSTAVA ZA RAD ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNE PRAKSE (čl. 159. do čl. 164.)
   • Izdavanje u zakup slobodnih kapaciteta u zdravstvenoj ustanovi (član 164.)
  • ZDRAVSTVENI RADNICI I ZDRAVSTVENI SARADNICI (čl. 165. do čl. 202.)
   • Zajedničke odredbe (čl. 165. do čl. 173.)
   • Pripravnički staž i stručni ispit zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (čl. 174. do čl. 180.)
   • Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (čl. 181. do čl. 189.)
   • Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalni rad (čl. 190. do čl. 198.)
   • Dopunski rad zdravstvenih radnika (čl. 199. do čl. 202.)
  • KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, PROVERA KVALITETA STRUČNOG RADA I AKREDITACIJA (čl. 203. do čl. 218.)
   • Kvalitet zdravstvene zaštite (član 203.)
   • Provera kvaliteta stručnog rada (čl. 204. do čl. 212.)
   • Akreditacija (čl. 213. do čl. 218.)
 • UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI I OBDUKCIJA UMRLIH LICA (čl. 219. do čl. 223.)
 • UZIMANJE, PRESAĐIVANJE ORGANA I DELOVA LJUDSKOG TELA (član 224.)
 • PREUZIMANJE TELA UMRLIH LICA RADI IZVOĐENJA PRAKTIČNE NASTAVE (čl. 225. do čl. 234.)
 • TRADICIONALNA MEDICINA (čl. 235. do čl. 237.)
 • ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA (čl. 238. do čl. 242.)
 • NADZOR NAD RADOM ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNE PRAKSE (čl. 243. do čl. 255.)
 • KAZNENE ODREDBE (čl. 256. do čl. 263.)
 • PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 264. do čl. 280.)
 • Odrede Zakona o izmenama i dopunama Zakona … („Sl. glasnik RS“, br. 88/10) koje nisu ušle u prečišćen tekst
ZAKON O KOMORAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
(„Sl. glasnik RS“, br. 107/05, 99/10)
 • UVODNA ODREDBA (član 1.)
 • VRSTE KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA (čl. 2. i čl. 3.)
 • ČLANSTVO U KOMORI (čl. 4. do čl. 6.)
 • POSLOVI KOMORE (čl. 7. do čl. 15.)
  • Povereni poslovi (član 7.)
  • Ostali poslovi komore (član 8.)
  • Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence (član 9.)
  • Upis u imenik komore (čl. 10. do čl. 15.)
 • ORGANIZACIJA I RAD KOMORE (čl. 16. do čl. 30.)
  • Organi komore (čl. 16. do čl. 27v)
  • Teritorijalna organizacija komore (član 28.)
  • Opšti akti komore (čl. 29. i čl. 30.)
 • SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD KOMORE (čl. 31. do čl. 34.)
 • JAVNOST RADA KOMORE (čl. 35. i čl. 36.)
 • POSREDOVANJE U SPOROVIMA I DISCIPLINSKI POSTUPAK (čl. 37. do čl. 47.)
  • Posredovanje u sporovima (čl. 37. i čl. 38.)
  • Disciplinska odgovornost članova komore (čl. 39. do čl. 47.)
 • STRUČNA SLUŽBA KOMORE (član 48.)
 • NADZOR NAD RADOM KOMORE (čl. 49. i čl. 50.)
 • KAZNENE ODREDBE (čl. 51. i čl. 52.)
 • PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 53. do čl. 59.)
 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… („Sl. glasnik RS, br. 99/10) koje nisu ušle u prečišćen tekst