Zatezna kamata je smanjena sa 18,5% na 18,00%

Prema Zakonu o zateznoj kamati stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare se utvrđuje na godišnjem nivou i jednaka je:

referentnoj kamatnoj stopi NBS + 8 procentnih poena.

Izvršni odbor NBS na sednici od 7.11.2013. odlučio je da smanji referentnu kamatnu stopu na 10,00%, pa stopa zatezne kamate od 8.11.2013. (naredni dan od dana objavljivanja) za dug koji glasi na dinare iznosi:

10,00% + 8% = 18,00%

Ova kamatna stopa se primenjuje do utvrđivanja nove referentne kamatne stope NBS (sednica je zakazana za 12. decembar 2013.), odnosno nove stope zatezne kamate.

Detaljna objašnjenja vezana za primenu novog Zakona dali smo u časopisu "Informator", br. 27/2012 od 21. decembra 2012.


Korisni linkovi: