Zatezna kamata – pregled stopa u 2011. godini

Rb.

Datum (period)

ZATEZNA KAMATA
(na mesečnom nivou)

Dodatne informacije o stopi

1

2

3

4

1.

od 1.01.2011. do 16.05.2011.

1,2035 %

Stopa je utvrđena na osnovu indeksa cena na malo – decembar 2010. u Republici Srbiji (indeks 100,7) i fiksne stope od 0,5%.
Od januara 2011. godine Republički zavod za statistiku više ne objavljuje indekse cena na malo i troškova života (novi pokazatelj: potrošačke cene). Do stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. glasnik RS“, br. 31/11) za izračunavanje zatezne kamate se koristila mesečna stopa rasta cena na malo za decembar 2010. godine

2.

od 17.05.2011. do 31.05.2011.

0,9020 %

Stopa je utvrđena 13.06.2011. na osnovu indeksa potrošačkih cena – maj 2011. u Republici Srbiji (indeks 100,4) i fiksne stope od 0,5%.

3.

od 1.06.2011. do 30.06.2011.

0,5000 %

Stopa je utvrđena 12.07.2011. na osnovu indeksa potrošačkih cena – jun 2011. u Republici Srbiji (indeks 99,7) i fiksne stope od 0,5%.

4.

od 1.07.2011. do 31.07.2011.

0.5000 %

Stopa je utvrđena 12.08.2011. na osnovu indeksa potrošačkih cena – jul 2011. u Republici Srbiji (indeks 99,5) i fiksne stope od 0,5%.

5.

od 1.08.2011. do 31.08.2011.

0,5000 %

Stopa je utvrđena 12.09.2011. na osnovu indeksa potrošačkih cena – avgust 2011. u Republici Srbiji (indeks 100,0) i fiksne stope od 0,5%.

6.

od 1.09.2011. do 30.09.2011.

0,7010 %

Stopa je utvrđena 12.10.2011. na osnovu indeksa potrošačkih cena – septembar 2011. u Republici Srbiji (indeks 100,2) i fiksne stope od 0,5%.

7.

od 1.10.2011. do 31.10.2011.

0,9020 %

Stopa je utvrđena 11.11.2011. na osnovu indeksa potrošačkih cena – oktobar 2011. u Republici Srbiji (indeks 100,4) i fiksne stope od 0,5%.

8.

od 1.11.2011. do 30.11.2011.

1,4045 %

Stopa je utvrđena 12.12.2011. na osnovu indeksa potrošačkih cena – novembar 2011. u Republici Srbiji (indeks 100,9) i fiksne stope od 0,5%.
9. od 1.12.2011. do 31.12.2011.

0,5000 %

Stopa je utvrđena 12.01.2012. na osnovu indeksa potrošačkih cena – decembar 2011. u Republici Srbiji (indeks 99,3) i fiksne stope od 0,5%.