Zatezna kamata – promena stope

Prema Zakonu o zateznoj kamati stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare se utvrđuje na godišnjem nivou i jednaka je:

referentnoj kamatnoj stopi NBS + 8 procentnih poena.

Izvršni odbor NBS na sednici od 17.01.2013. utvrdio je referentnu kamatnu stopu u visini od 11,50%, stopa zatezne kamate od 18.01.2013. (naredni dan od dana objavljivanja) za dug koji glasi na dinare iznosi:

11,50% + 8% = 19,50%

Ova kamatna stopa se primenjuje do utvrđivanja nove referentne kamatne stope NBS, odnosno nove stope zatezne kamate.

Detaljna objašnjenja vezana za primenu novog Zakona dali smo u časopisu "Informator", br. 27/2012 od 21. decembra 2012.

Skrećemo pažnju na to da su korisnici programskog paketa "Cekos – kamata" u mogućnosti da, između ostalog, koriste novu verziju programa za obračun zatezne kamate usklađenu sa novim Zakonom.
Shodno odredbama novog Zakona koje nisu postojale u starom Zakonu, program je proširen i sa mogućnošću obračuna zatezne kamate za dug koji glasi na stranu valutu.

 


Korisni linkovi: