Zatezna kamata – promena stope od 15.05.2013.

Prema Zakonu o zateznoj kamati stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare se utvrđuje na godišnjem nivou i jednaka je:

referentnoj kamatnoj stopi NBS + 8 procentnih poena.

Izvršni odbor NBS na sednici od 14.05.2013. utvrdio je referentnu kamatnu stopu u visini od 11,25%, pa stopa zatezne kamate od 15.05.2013. (naredni dan od dana objavljivanja) za dug koji glasi na dinare iznosi:

11,25% + 8% = 19,25%

Ova kamatna stopa se primenjuje do utvrđivanja nove referentne kamatne stope NBS (senica je zakazana za 6. juni 2013.), odnosno nove stope zatezne kamate.

Detaljna objašnjenja vezana za primenu novog Zakona dali smo u časopisu "Informator", br. 27/2012 od 21. decembra 2012.

Skrećemo pažnju na to da su korisnici programskog paketa "Cekos – kamata" u mogućnosti da, između ostalog, koriste novu verziju programa za obračun zatezne kamate usklađenu sa novim Zakonom.
Shodno odredbama novog Zakona koje nisu postojale u starom Zakonu, program je proširen i sa mogućnošću obračuna zatezne kamate za dug koji glasi na stranu valutu.

 


Korisni linkovi: