Informator broj 1/2021 od 1.01.2021.Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:


 • Propisan je postupak i način plaćanja na rate javnih prihoda čija je dospelost za plaćanje odložena kao fiskalna pogodnost u uslovima pandemije bolesti COVID-19

 • Osnovice, utvrđene zaključcima Vlade, za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa povećanjem propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, počev od plate za decembar 2020. godine i od plate za mart 2021. godine

 • Minimalna zarada od 1.01.2021. do 31.12.2021. godine /način obračuna i isplate, pravo na njeno uvećanje i način i razlozi za donošenje odluke o isplati ove zarade za sve zaposlene na nivou poslodavca/

 • Maksimale zarade i najviše plate, odnosno zarade u javnom sektoru počev od plate za decembar 2020. godine i od plate za mart 2021. godine

Datum izdanja: 1. januar 2021.

Obim: 140 strana, Format: A5

  Poruči


   Elektronsko izdanje časopisa


 

NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa "Informator", svim pretplatnicima šaljemo knjigu:

U elektronskoj formi navedeni zakon je dostupan na www.strucnaliteratura.rs, kao i u Ekspert-u.


SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE


 • Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u oktobru 2020. godine

 • Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u oktobru 2020. godine

 • Prosečne zarade po zaposlenom po oblastima delatnosti u oktobru 2020. godine

 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju

 • Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - na osnovu podataka o prosečnoj zaradi u oktobru 2020. godine

 • Podatak za usklađivanje naknade za vreme bolovanja koje se isplaćuje na teret RFZO za decembar 2020. godine

 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, stope doprinosa i stopa poreza za 2021. godinu

 • Usklađeni iznosi mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2021. godinu (novonastanjeni obveznici)

 • Naknada zarade za vreme bolovanja vojnih invalida od 1.01.2021. godine obračunava se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju

 • Od 1.01.2021. godine moguća je isplata dividendi i kod subjekata koji su u 2020. godini koristili fiskalne pogodnosti

 • Dopunjene su odredbe Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PROPISAN JE POSTUPAK I NAČIN PLAĆANJA NA RATE JAVNIH PRIHODA ČIJA JE DOSPELOST ZA PLAĆANJE ODLOŽENA KAO FISKALNA POGODNOST U USLOVIMA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19


 • Način utvrđivanja ukupnog iznosa dospelih poreskih obaveza i način odlaganja plaćanja tih obaveza

  • Primer otplate dugovanja po osnovu poreza i doprinosa na zarade kada je delimično izmirena obaveza u 2020. godini

  • Način odlaganja plaćanja dugovanog poreza najviše do iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi

  • Mesečna rata dugovanog poreza na dobit za privredne subjekte ne može biti manja od 2.000 dinara

  • Mesečna rata dugovanog poreza i doprinosa za preduzetnika ne može biti manja od 1.000 dinara

  • Gubitak prava na odlaganje plaćanja odloženih poreskih obaveza

 • Odlaganje plaćanja poreskih obaveza u slučaju statusnih promena, pokretanja stečajnog postupka i postupka likvidacije

IV. ČLANARINA I FINANSIRANJE PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2021. GODINI - VISINA, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

V. OSNOVICE, UTVRĐENE ZAKLJUČCIMA VLADE, za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa povećanjem propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2020. GODINE I OD PLATE ZA MART 2021. GODINE


 • Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

 • Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)

 • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima i službama lokalne vlasti

 • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih lica iz člana 7. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama

 • Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

 • Osnovica za obračun i isplatu plata pripadnika Bezbednosno-informativne agencije

 • Osnovica za obračun i isplatu plata profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

VI. OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA PROPISANIH ZAKONOM O BUDŽETU RS ZA 2021. GODINU

VII. GRANIČNE VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE I OBRASCI ZA PRERAČUN, ZA ISPLATE U PERIODU 1. JANUAR - 31. DECEMBAR 2021. GODINE


 • Obrasci za preračun neto na bruto zarade ili dela zarade pri isplatama od 1.01. do 31.12.2021. godine

 • Obrasci za preračun neto na bruto zarade za penzionisana lica koja su zasnovala radni odnos, pri isplatama od 1.01. do 31.12.2021. godine

 • Obrasci za preračun neto na bruto zarada novonastanjenih obveznika sa primenom od 1.01. do 31.12.2021. godine

 • Obrasci za preračun neto na bruto lične zarade preduzetnika, pri isplatama od 1.01. do 31.12.2021. godine

 • Obrasci za preračun neto na bruto zarada zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo - ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje, pri isplatama od 1.01.-31.12.2021.

VIII. PRIMENA NAJNIŽE I NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA ZARADA (PLATA) OD 1.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE


 • Primena najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa

  • Iznosi najniže i najviše mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa sa važenjem od 1.01.2021. do 31.12.2021. godine

  • Obaveza uplate doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, kada poslodavac nije isplatio zaradu do kraja meseca za prethodni mesec

  • Slučajevi u kojima se za obračun doprinosa koristi srazmeran iznos najniže osnovice za obračun doprinosa i način njenog obračuna

  • Osnovica za obračun doprinosa za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom (član 40. Zakona o doprinosima)

 • Osnovica za obračun doprinosa na zarade novonastanjenog obveznika

 • Najniža mesečna osnovica doprinosa za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike

 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje

  • Osnovice osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje (tzv. dobrovoljno osiguranje)

  • Osnovica doprinosa na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje

IX. NAČIN PRIMENE NEOPOREZIVOG IZNOSA ZARADA KOJI ZA ISPLATE OD 1. JANUARA 2021. GODINE IZNOSI 18.300 DINARA


 • Osnovica za obračun poreza na zarade

 • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini ili u delovima

 • Utvrđivanje osnovice poreza na zarade za zaposlene sa punim radnim vremenom

 • Način utvrđivanja srazmerne poreske olakšice i slučajevi kada se za zaposlenog sa punim radnim vremenom ona koristi

 • Utvrđivanje poreske olakšice za zaposlene koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom

 • Pregled usklađenih iznosa poreske olakšice u periodu od januara 2007. godine do 31.01.2022. godine

X. MINIMALNA ZARADA OD 1.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE /način obračuna i isplate, pravo na njeno uvećanje i način i razlozi za donošenje odluke o isplati ove zarade za sve zaposlene na nivou poslodavca/


 • Elementi koji određuju visinu minimalne neto zarade

 • Visina minimalne neto zarade u 2021. godini

 • Minimalna bruto zarada pri isplati u 2021. godini

  • Utvrđivanje minimalne bruto zarade za decembar i ranije mesece 2020. godine pri isplatama u 2021. godini

 • Pravo na uvećanje minimalne zarade i druga primanja

 • Odluka o uvođenju minimalne zarade na nivou poslodavca

  • Primer Odluke o uvođenju minimalne zarade

  • Primer Odluke o nastavku uvođenja minimalne zarade

XI. MAKSIMALE ZARADE I NAJVIŠE PLATE, ODNOSNO ZARADE U JAVNOM SEKTORU POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2020. GODINE I OD PLATE ZA MART 2021. GODINE


 • Maksimalna neto zarada u javnom sektoru počev od plate za decembar 2020. godine i od plate za mart 2021. godinu

 • Najviše neto plate, odnosno zarade zaposlenih koji obavljaju prateće i pomoćno-tehničke poslove počev od plate za decembar 2020. godine i od plate za mart 2021. godine

  • Izuzeci od primene Zakona po Zaključku Vlade RS

  • Obaveza isplate minimalne zarade pri primeni Zakona

 •  Prilog: Pregled iznosa maksimalnih zarada u javnom sektoru od početka primene Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

XII. OBRAZAC ZIP-1 KOJI JAVNA PREDUZEĆA DOSTAVLJAJU NADLEŽNIM ORGANIMA PRILIKOM ISPLATA ZARADA I PRE PODNOŠENJA PPP-PD PRIJAVE - I DALJE JE U PRIMENI

XIII. POREZI NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA - iznosi poreza u 2021. godini


 • Porez na upotrebu motornih vozila

 • Porez na upotrebu plovila

 • Porez na upotrebu vazduhoplova

 • Porez na registrovano oružje

 • Kaznene odredbe

XIV. OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ZA 2020. GODINU NA OBRASCU PPP-PO - NAJKASNIJE DO 31. JANUARA 2021. GODINE


 •  Sadržaj potvrde o plaćenom porezu po odbitku (Obrazac PPP-PO)

  • Podaci o isplatiocu prihoda (deo 1.)

  • Podaci o primaocu prihoda (deo 2.)

  • Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze po odbitku (deo 3.)

  • Primer obračuna bruto prihoda, troškova, oporezivih prihoda i plaćenog poreza i doprinosa po odbitku za 2020. godinu

 • Kaznene odredbe

XV. FIZIČKA LICA I DRUGI OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE PRIJAVLJUJU PROMENE NA IMOVINI DO 31. JANUARA 2021. GODINE

XVI. OPOREZIVANJE "GASTARBAJTERA" I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

XVII. VISINA PRAGOVA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA


 • Pragovi do kojih se Zakon ne primenjuje

 • Pragovi od kojih se Zakon primenjuje

  • Evropski pragovi (izraženi u EUR)

  • Dinarska vrednost evropskih pragova