Obrasci 1, 2 i 3 - Način, troškovi i kriterijumi za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom

Na osnovu člana 9. stav 6. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 31/13, 14/22 - dr. zakon), ministar ekonomije i regionalnog razvoja, ministar zdravlja i ministar rada i socijalne politike, sporazumno su doneli Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 36/10 i 97/13), kojim su, u čl. 3. st. 3, čl. 6. st. 4. i čl. 8. st. 3. propisani sledeći obrasci:
Obrazac 1 Zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja
[05.06.2010]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac 2 Socijalna anketa
[05.06.2010]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac 3 Nalaz, mišljenje i ocena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja
[05.06.2010]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
 Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Tekst navedenog zakona i prečišćen tekst pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".