Obrasci 1 - 7 - Evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana

Na osnovu člana 7. stav 6. Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS" br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je doneo Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana ("Sl. glasnik RS", br. 18/19), kojim su, u članu 2. tač. 1), 2), 3), 4) i 5), članu 3. stav 2. i članu 4. stav 2, propisani sledeći obrasci:

Obrazac broj 1 Evidencija o ukupnoj proizvodnji duvana
[16.03.2019]
Obrazac broj 2 Evidencija o upotrebljenom semenu za proizvodnju duvana
[16.03.2019]
Obrazac broj 3 Evidencija o proizvodnji duvana po svakoj parceli i po svakom ugovoru
[16.03.2019]
Obrazac broj 4 Evidencija o proizvedenim i otkupljenim količinama duvana
[16.03.2019]
Obrazac broj 5 Evidencija fizičkih lica
[16.03.2019]
Obrazac broj 6 Podaci o obradi duvana
[16.03.2019]
Obrazac broj 7 Podaci o preradi duvana
[16.03.2019]
 

    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćen tekst navedenog zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".