Obrasci 1 do 14 - Evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Na osnovu člana 49. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/05, 91/15, 113/17 - dr. zakon), ministar rada i socijalne politike je doneo Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/07, 102/15), kojim su, u čl. 3. st. 1, čl. 4, 5, 6, 7, čl. 8. st. 1, čl. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. i 16. propisani sledeći obrasci:

Obrazac 1 Evidencija o radnim mestima sa povećanim rizikom
[19.12.2015]
Obrazac 2 Evidencija o zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom
i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta
[19.12.2015]
Obrazac 3 Evidencija o povredama na radu
[19.12.2015]
Obrazac 4 Evidencija o profesionalnim oboljenjima
[19.12.2015]
Obrazac 5 Evidencija o bolestima u vezi sa radom
[19.12.2015]
Obrazac 6 Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad
[19.12.2015]
Obrazac 7 Evidencija o opasnim materijama koje se koriste u toku rada
[19.12.2015]
Obrazac 8 Evidencija o izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline
[19.12.2015]
Obrazac 9 Evidencija o izvršenim pregledima i proverama opreme za rad
[19.12.2015]
Obrazac 10 Evidencija o izdatim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu
[19.12.2015]
Obrazac 11 Evidencija o prijavama smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu, kao i povreda
na radu zbog kojih zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana
[19.12.2015]
Obrazac 12 Evidencija o prijavama profesionalnih oboljenja
[19.12.2015]
Obrazac 13 Evidencija o izvršenim lekarskim pregledima zaposlenih u skladu
sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu
[19.12.2015]
Obrazac 14 Evidencija o prijavama opasnih pojava koje bi mogle
da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih
[19.12.2015]
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Tekst navedenog zakona i prečišćen tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".