Obrasci 1 do 5 - povraćaj više plaćenog doprinosaNa osnovu člana 68. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04,61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/1147/13, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22), ministar finansija, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike i ministar zdravlja, sporazumno su doneli Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini ("Sl. glasnik RS", br. 100/04), kojim su, u čl. 4. st. 3, čl. 5, čl. 7. st. 2, čl. 8. st. 2. i čl. 9. st. 2. propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac 1 Uverenje o osnovici na koju je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za _____ 20__. godinu
[4.09.2004]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac 2 Zahtev za povraćaj više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 20__. godinu
[4.09.2004]
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
Obrazac 3 Zahtev za donošenje rešenja o prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu buduće ugovorene naknade u 20__. godini
[4.09.2004]
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
Obrazac 4 Potvrda poslodavca, odnosno drugog isplatioca o isplaćenoj zaradi, odnosno oporezivom prihodu, kao osnovici doprinosa i plaćenom doprinosu po odbitku
[4.09.2004]
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
Obrazac 5 Rešenje o prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu buduće ugovorene naknade do 31. decembra 20__. godine
[4.09.2004]
Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".