Obrasci 1 i 2 - Uput za pregled vida i Uput za ciljani oftalmološki pregled

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 91/15, 113/17 - dr. zakon), ministar rada i socijalne politike je doneo Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom ("Sl. glasnik RS", br. 106/09, 93/13, 86/19), kojim su, u čl. 6a st. 1. propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac 1 Uput za pregled vida
[14.12.2019]
Poreska prijava
Obrazac 2
Uput za ciljani oftalmološki pregled
[14.12.2019]
Poreska prijava
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".