Obrasci PII, ZPPPDV, EZPPPDV, SNPDV i LNPDV - Poreska oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Na osnovu člana 4. stav 10, člana 5. stav 9, člana 6. stav 7, člana 10. stav 5, člana 10a stav 13, člana 12. stav 14, člana 17. stav 7, člana 18. stav 5, člana 21. stav 10, člana 23. stav 3, člana 24. stav 13, člana 25. stav 5, člana 30. stav 10, člana 31. stav 5, člana 32. stav 6, člana 32a stav 6, člana 36. stav 9, člana 36a stav 11, člana 36b stav 13, člana 41 , člana 45 , člana 46. stav 2, člana 52. stav 6. i člana 57. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20) i člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 i 144/20), ministar finansija je doneo Pravilnik o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 37/21, 64/21) kojim su propisani sledeći obrasci:

Obrazac: PII Potvrda o izvršenom izvozu
[01.07.2021.]
Potvrdu o izvršenom izvozu dobara overava nadležni carinski organ
Obrazac: ZPPPDV Zahtev putnika za povraćaj PDV
[01.07.2021.]
Zahtev se izdaje u papirnom ili u elektronskom obliku
Obrazac: EZPPPDV Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV
[01.07.2021.]
Prodavac je dužan da vodi posebnu evidenciju o prometu dobara za koji je izdao zahtev putnika za povraćaj PDV
Obrazac: SNPDV Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
[01.07.2021.]
Izdaje se u tri primerka
Obrazac: LNPDV Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava
[01.07.2021.]
Izdaje se u tri primerka
 
    Obrasci u PDF formatu
 Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".