Obrasci PR-1, PR-2, PR-3, PPR-1, PPR-2, PPR-3, PO, REG, OPR-1, OPR-2 i OPR-3 - Poreski identifikacioni broj (PIB)

Na osnovu člana 26. stav 5, člana 27. stav 3. i člana 29. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22), Ministar finansija i ekonomije je doneo Pravilnik o poreskom identifikacionom broju ("Sl. glasnik RS", br. 57/03, 68/03, 32/09, 48/10, 44/18 - dr. zakon), kojim su, u čl. 5. st. 1, čl. 6. st. 5. i 6, čl. 7. st. 1. i čl. 13. propisani sledeći obrasci:

Obrazac PR-1 Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica
[06.05.2009]
Obrazac PR-2 Prijava za registraciju preduzetnika
[06.05.2009]
Obrazac PR-3 Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta
[06.05.2009]
Obrazac PPR-1 Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji pravnog lica i poslovnih jedinica
[06.05.2009]
Obrazac PPR-2 Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji preduzetnika
[06.05.2009]
Obrazac PPR-3 Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji fizičkog lica nerezidenta
[06.05.2009]
Obrazac PO Potvrda o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika
[06.05.2009]
Obrazac REG Potvrda o izvršenoj registraciji
[06.05.2009]
Obrazac OPR-1 Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za pravna lica
[06.05.2009]
Obrazac OPR-2 Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za preduzetnika
[06.05.2009]
Obrazac OPR-3 Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za fizičko lice nerezidenta
[06.05.2009]
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćen tekst navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".