Obrasci REF-ETE, REF-ETEa, REF-ETEb, REF-I, REF-Ia, REF-Ib - refakcija akcize na derivate nafte i biotečnosti

Na osnovu člana 39b stav 4. Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 30/18, 153/20 i 53/21), Ministar finansija i privrede je doneo Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne energije i toplotne energije ili u industrijske svrhe ("Sl. glasnik RS", br. 38/13, 93/13, 111/15, 101/16, 18/18, 130/21), kojim su, u čl. 6. st. 2, i čl. 11. st. 2. propisani sledeći obrasci:

Obrazac: REF-ETE Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) Zakona o akcizama
[10.03.2018]
Obrazac: REF-ETEa Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste ili će se koristiti kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije - Podaci o plaćenim računima
[10.03.2018]
Obrazac: REF-ETEb Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste ili će se koristiti kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije - Podaci iz carinskih dokumenata
[10.03.2018]
Obrazac: REF-I Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama koji se koriste u industrijske svrhe
[10.03.2018]
Obrazac: REF-Ia Refakcija plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe - Podaci o plaćenim računima
[10.03.2018]
Obrazac: REF-Ib Refakcija plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama koji se koriste u industrijske svrhe - Podaci iz carinskih dokumenata
[10.03.2018]
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćen tekst navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".