Obrazac AK - Arhivska knjiga

Na osnovu člana 9. stav 5. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 6/20), člana 17. stav 4. i člana 24. stav 2. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon), Ministar kulture i informisanja je doneo Pravilnik o obrascu arhivske knjige ("Sl. glasnik RS", br. 34/22) koji je na snazi od 24.03.2022. godine, kojim je propisan obrazac:
Obrazac: AK Arhivska knjiga
[u primeni od: 24.03.2022]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
 Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Tekstove navedenih zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".