Obrazac M i Obrazac M-A - doprinosi - ugovorene naknade

Na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS", broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12), Vlada je donela Uredbu o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 54/10, 124/12, 119/13), kojom su, u čl. 4. st. 1. i čl. 5. propisani obrasci, koji se od 1. marta 2014. godine, podnose isključivo na portalu Centralnog registra u elektronskom obliku, a njihova spoljna forma data je na sledećim obrascima:

Obrazac: M Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje
[1.08.2013]
Poreska prijava
Obrazac: M-A
Potvrda o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno socijalno osiguranje
[1.08.2013]
Poreska prijava
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenih zakona i Uredbe (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".