Obrazac M i Obrazac M-A - doprinosi - ugovorene naknade

Na osnovu člana 12. stav 5. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS", broj 95/18 i 91/19) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, ..., 44/14 i 30/18 - dr. zakon), Vlada je donela Uredbu o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 132/21), koja je na snazi od 7.01.2022. godine a kojom su u čl. 4. i 6. propisani obrasci, koji se podnose isključivo na portalu Centralnog registra u elektronskom obliku, a njihova spoljna forma data je na sledećim obrascima:

Obrazac: M Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje
[05.01.2022]
Poreska prijava
Obrazac: M-A
Potvrda o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno socijalno osiguranje
[05.01.2022]
Poreska prijava
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenih zakona i Uredbe (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".