Obrazac PB 2, PK 2, PK 3 i SU 1 - poreski bilans - samostalne delatnosti

Na osnovu člana 50. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 i 138/22), ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržaju Poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 23/14, 7/17, 52/20), kojim su propisani sledeći obrasci:

Obrazac: PB 2 Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
[08.04.2020]
Poreski bilans - samostalne delatnosti
Obrazac: PK 2 Poreski kredit za obveznike za ulaganja u osnovna sredstva
[08.04.2020]
Poreski kredit za preduzetnike
Obrazac: SU 1 Srazmerni iznos ulaganja kod obveznika
[08.04.2020]
Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika

Donošenjem napred navedenog Pravilnika o sadržaju Poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 23/14, 7/17, 52/20), prestao je da važi Pravilnik o sadržaju Poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 8/11, 13/12, 12/13, 6/19), osim odredaba člana 6. kojima je propisan Obrazac PK 3, koji je i dalje na snazi, a dajemo ga u nastavku:

Obrazac: PK 3 Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti
[02.02.2019]
Poreski kredit za preduzetnike
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".