Obrazac PP OAEL - Poreska prijava - obračun akcize na električnu energiju

Na osnovu člana 40n Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20, 53/21), ministar finansija je doneo Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju ("Sl. glasnik RS", br. 76/15, 101/16, 86/17, 75/19), kojim je u članu 3. stav 2. propisan sledeći obrazac:

Obrazac: PP-OAEL Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
[01.01.2018]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
Poreska prijava se podnosi isključivo u elektronskom obliku, na novom obrascu počev od obaveze za februar 2018. godine preko portala Poreske uprave.
 
Za podnošenje obrasca u elektronskom obliku, Poreska uprava je na svom portalu objavila Korisničko uputstvo.

Pregled Korisničkih uputstava Poreske uprave i LPA za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave i portala JIS LPA  možete videti ovde.

 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćen tekst navedenog zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".