Obrazac PP PDV, EPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV

Na osnovu člana 41.  Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18) i člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06,61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18), ministar finansija i privrede je doneo Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Sl. glasnik RS", br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15, 11/16 i 60/18), kojim su, u čl. 3, 6. čl. 8. st. 2, čl. 10. st. 4. i čl. 11. propisani sledeći obrasci:

NAPOMENA: Izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave... iz "Sl. glasnika RS", br. 66/14, propisano je da se Obrazac PP PDV od 1. jula 2014. godine podnosi u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave..

Obrazac: EPPDV
Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
[15.10.2015]
Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac: PEPDV
Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
[1.01.2013]
Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Obrazac: ZBPDV
Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
[1.01.2013]
Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
Obrazac: PBPDV
Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
[1.01.2013]
Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
Obrazac: PP PDV
Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
[1.07.2014]
Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
 
Za podnošenje obrasca PP PDV u elektronskom obliku, Poreska uprava je na svom portalu objavila Korisničko uputstvo.

Pregled Korisničkih uputstava Poreske uprave i LPA za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave i portala JIS LPA možete videti ovde.

 
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenih zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".