Obrazac PPDG-1R i PPDG-2R - poreske prijave - porez na dohodak po rešenju

 
Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16), ministar finansija doneo je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju ("Sl. glasnik RS", br. 49/14, 28/15, 30/15 i 28/16), kojim su, u čl. 2. tač. 1) i 2), propisani sledeći obrasci:
Obrazac: PPDG-1R Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za period od ___ do ___  201_. godine
[07.05.2014]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: PPDG-2R Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za _____ godinu
[16.03.2016]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
 Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".