Obrazac PPDG-1R, PPDG-2R i PPDG-3R - poreske prijave - porez na dohodak po rešenju

 
Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18), ministar finansija doneo je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju ("Sl. glasnik RS", br. 90/17, 38/18), kojim su, u čl. 2. tač. 1), 2) i 3), propisani sledeći obrasci:
Obrazac: PPDG-1R Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti
[01.01.2018]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: PPDG-2R Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za _____ godinu
[01.01.2018]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: PPDG-3R Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
[26.05.2018]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
Od 1. januara 2018. godine poreska prijava PPDG-1R se podnosi isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, dok se poreske prijave PPDG-2R i PPDG-3R mogu podnositi i u pisanom obliku.
 
Za podnošenje obrasca u elektronskom obliku, PPoreska uprava je na svom portalu objavila Korisničko uputstvo.
Pregled Korisničkih uputstava Poreske uprave za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave možete videti ovde.
 
 
    Obrasci u PDF formatu
 Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".