Obrazac PPP-PO - Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku

Na osnovu člana 41. stav 12. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22), ministar finansija i privrede je doneo Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 - ispravka, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18, 96/19, 132/21), kojim je, u članu 1. tačka 3) propisan sledeći obrazac:
 
Obrazac: PPP-PO Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku
[11.03.2017]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".