Obrazac Zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti

Na osnovu člana 140. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17, 95/18 - autentično tumačenje), ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je doneo Pravilnik o sadržaju obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti ("Sl. glasnik RS", br. 31/05, 78/19), kojim je u članu 5. propisan sledeći obrazac:

Obrazac Zahtev za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti
[09.11.2019]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenog Zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".