Obrazac ZIG - Zahtev za ispravku greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja

Na osnovu člana 62. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21, 138/22), Ministar privrede, koji je na osnovu Odluke predsednika Vlade 01 broj 119-00-36/2014-01 od 15. jula 2014. godine, objavljene u "Sl. glasniku RS", broj 73/14, preuzeo ovlašćenja ministra finansija, doneo je Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja ("Sl. glasnik RS", br. 77/14), kojim je, u članu 3. stav 1. propisan sledeći obrazac:
 
Obrazac: ZIG Zahtev za ispravku greške
[01.08.2014]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćen tekst navedenog zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".