Obrazac ZIP-1 - Obračun sredstava za isplatu zarada zaposlenih u javnim preduzećima

Na osnovu člana 54. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/12 i 116/13 - autentično tumačenje) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14, 30/18 - dr. zakon), Vlada je donela Uredbu o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 27/14), kojom je, u članu 3. propisan sledeći obrazac:
 
Obrazac: ZIP-1 Obračun sredstava za isplatu zarada zaposlenih _________ za mesec ______ 20__. godine
[07.03.2014]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenih zakona i Uredbe (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".