Obrazac ZP/P PDP - Zahtev za povraćaj/preknjižavanje više plaćenog poreza na dobit

Poreska uprava je u martu 2015. godine na svojoj internet strani objavila Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja poreske prijave poreza na dobit pravnih lica, kojim je propisan sledeći obrazac:

Obrazac: ZP/P PDP Zahtev za povraćaj/preknjižavanje više plaćenog poreza na dobit
[30.03.2015]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti

Do implementacije softverske podrške za elektronsko podnošenje zahteva, isti se podnosi u papirnom obliku nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")