PDV broj 10/2020 od 6.10.2020.U časopisu PDV br. 10/2020:


 • Pravo na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, kod kupovine prvog stana

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu (obrasci AM-C, AM-A i AM-K)

 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za treći kvartal 2020. godine) - obrasci 1 do 7

Datum izdanja: 6/10/2020

Obim: 134 strane, Format: A5

  Poruči


   Elektronsko izdanje časopisa
SADRŽAJ:


POSEBNA (snižena) PORESKA STOPA

POREZA NA DODATU VREDNOST - obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima

(nastavak teme iz broja 9/2020 časopisa "PDV")


 • Šta se smatra stambenim objektima na čiji se promet PDV plaća po posebnoj stopi od 10%?

  •  Spisak službenih mišljenja po pitanju oporezivanja stambenih objekata

 • Šta se smatra uslugama smeštaja u ugostiteljskim objektima za smeštaj u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 10%?

  •  Spisak službenih mišljenja po pitanju oporezivanja smeštaja

 • Šta se smatra uslugama iz oblasti komunalne delatnosti čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 10%?

  • Spisak službenih mišljenja po pitanju oporezivanja usluga iz oblasti komunalne delatnosti


PRIMENA PROPISA O PDV-u PRAVO NA REFUNDACIJU PDV-a, ODNOSNO NA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, KOD KUPOVINE PRVOG STANA


 • Pravo na refundaciju PDV-a kod kupovine prvog stana

  • Kada se na prenos prava raspolaganja na stanu plaća PDV?

  • Normativna uređenost prava na refundaciju PDV-a (uslovi i obim prava)

 • Pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kod kupovine prvog stana

  • Kada se na prenos prava svojine na stambenom objektu ili stanu plaća porez na prenos apsolutnih prava?

  • Zakonska uređenost prava na poresko oslobođenje (uslovi i obim prava)

 • Za koji pravni osnov prenosa prava na stanu se može ostvariti pravo na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?

 • Koje uslove treba da ispuni kupac?

 • Šta se smatra stanom u smislu prava na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?

 • Za koja se lica može ostvariti pravo na refundaciju PDV-a ili pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?

 • Pravo na poresko oslobođenje, odnosno na refundaciju PDV-a, kada supružnik kupca ima na svoje ime uknjiženu imovinu

  • Zakonska uređenost imovine supružnika prema odredbama Porodičnog zakona

  • Pojam posebne i zajedničke imovine supružnika

  • Pravo na poresko oslobođenje na prenos apsolutnih prava, odnosno na refundaciju PDV-a kod kupovine prvog stana

 • Koliki je obim prava na refundaciju PDV-a kupcu stana, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava?

 • Postupak ostvarivanja prava

  • Postupak ostvarivanja prava na refundaciju PDV-a kupcu stana

  • Postupak ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava pri kupovini prvog stana (Obrazac PPI-4/1 i Obrazac IKPS-PPAP)

  • Ostvarivanje prava kada kupac prvog stana kupuje stan od dva fizička lica, a od kojih je jedno lice obveznik PDV-a, a drugo ne (Obrazac RFN)

 • Rok zastarelosti za pravo poreskog obveznika na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana

 • Republička administrativna taksa za spise koji se prilažu uz zahtev za refundaciju PDV-a


PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA


 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu (obrasci AM-C, AM-A i AM-K)


PRIMENA PROPISA O DUVANU


 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za treći kvartal 2020. godine) - obrasci 1 do 7


PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U OKTOBRU 2020. GODINE


 • Podsetnik


PITANJA I ODGOVORI


 • Pitanja i odgovori


SLUŽBENA MIŠLJENJA

 I. Porez na dodatu vrednost

 II. Akcize

 III. Fiskalne kase

 


   Elektronsko izdanje časopisa


 

administrator
sl_PDV