Obrasci REF 1, REF 2, REF 3, REF 4, RFN, IKPS PDV – refakcija PDV-a

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22) i člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22), ministar finansija je doneo Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23, 60/23, 96/23 i 116/23) kojim su propisani sledeći obrasci: 

Obrazac: REF 1 Zahtev stranog obveznika za refakciju
[01.07.2021]
Podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Podnosi se jednom godišnje, najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini.
Obrazac: REF 2 Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
[01.07.2021]
Podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Podnosi se jednom godišnje, najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra nabavljena u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini.
Obrazac: REF 3 Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju 
[01.07.2021]
Podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Rok za podnošenje zahteva je 60 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku.
Obrazac: REF 4 Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju 
[01.07.2021]
Podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Rok za podnošenje zahteva je 30 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku.
Obrazac: RFN Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
[01.07.2021]
Podnosi se u pisanom obliku nadležnom poreskom organu
Obrazac: IKPS PDV Izjava kupca stana da kupuje prvi stan
[01.07.2021]
Dostavlja se uz Obrazac RFN nadležnom poreskom organu
 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.