Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (april, 2016.)

Naslov: Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (april, 2016.)
Datum izdanja: 04.04.2016
Strana: 268
Format: A5
Cena: 0,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Finansijsko poslovanje
Tiraž je rasprodat

SADRŽAJ:

PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM  ("Sl. glasnik RS", br. 16/16)

 

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 3.)

 

II. STANDARDNI KLASIFIKACIONI OKVIR (čl. 4. do čl. 8.)

 • Kategorija 1 - Opšte javne usluge
 • Kategorija 2 - Odbrana
 • Kategorija 3 - Javni red i bezbednost
 • Kategorija 4 - Ekonomski poslovi
 • Kategorija 5 - Zaštita životne sredine
 • Kategorija 6 - Poslovi stanovanja i zajednice
 • Kategorija 7 - Zdravstvo
 • Kategorija 8 - Rekreacija, sport, kultura i vere
 • Kategorija 9 - Obrazovanje
 • Kategorija 0 - Socijalna zaštita

III. SADRŽINA KONTA I PRIMENA KONTNOG PLANA (čl. 9. do čl. 19.)

 • Klasa 000000 - Nefinansijska imovina (član 10.)
 • Klasa 100000 - Finansijska imovina (član 11.)
 • Klasa 200000 - Obaveze (član 12.)
 • Klasa 300000 - Kapital, utvrđivanje rezultata poslovanja i vanbilansna evidencija (član 13.)
 • Klasa 400000 - Tekući rashodi (član 14.)
 • Klasa 500000 - Izdaci za nefinansijsku imovinu (član 15.)
 • Klasa 600000 - Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine (član 16.)
 • Klasa 700000 - Tekući prihodi (član 17.)
 • Klasa 800000 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine (član 18.)
 • Klasa 900000 - Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine (član 19.)

IV. ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 20. i čl. 21.)

Prilog 1: Šema funkcionalne klasifikacije

 

Prilog 2: Kontni plan

 • Klasa 000000 – Nefinansijska imovina
 • Klasa 100000 – Finansijska imovina
 • Klasa 200000 – Obaveze
 • Klasa 300000 – Kapital, utvrđivanje rezultata poslovanja i vanbilansna evidencija
 • Klasa 400000 – Tekući rashodi
 • Klasa 500000 – Izdaci za nefinansijsku imovinu
 • Klasa 600000 – Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine
 • Klasa 700000 – Tekući prihodi
 • Klasa 800000 – Primanja od prodaje nefinansijske imovine
 • Klasa 900000 – Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

 

Share/Save