Zakon o porezu na dodatu vrednost sa podzakonskim aktima (prečišćeni tekstovi, februar 2021.)

Naslov: Zakon o porezu na dodatu vrednost sa podzakonskim aktima (prečišćeni tekstovi, februar 2021.)
Datum izdanja: 09.02.2021
Strana: 239
Format: A5
Cena: 0,00 RSD
Pogledajte novo izdanje knjige
Srodne knjige iz oblasti: Poreski propisi i akcize
Tiraž je rasprodat

ELEKTRONSKO IZDANJE

 

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije "Propisi" uključena je u cenu pretplate na stručni časopis "PDV" i pretplatnici na ovaj časopis su u mogućnosti da koriste elektronsko izdanje.


Svi propisi navedeni u knjizi se primenjuju do 1.07.2021. godine.

Od 1.07.2021. iz ove knjige i dalje se mogu koristiti Zakon o PDV-u i tri uredbe. Navedenih 27 pravilnika prestaju da važe 1.07.2021. godine, tj. danom početka primene Pravilnika o porezu na dodatu vrednost.

SADRŽAJ:

1. ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20)

2. Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 124/04)

 • Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost

3. Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo ("Sl. glasnik RS", br. 124/04, 27/05, 4/13, 21/15, 44/18 - dr. zakon)

 • Obrazac PID PDV
 • Obrazac PID PDV 1

4. Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta Bezbednosti OUN broj 1244 ("Sl. glasnik RS", br. 111/13, 31/18)

5. Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 118/12)

6. Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara ("Sl. glasnik RS", br. 122/12)

7. Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen ("Sl. glasnik RS", br. 118/12)

8. Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen ("Sl. glasnik RS", br. 118/12)

9. Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 86/15, 159/20)

10. Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 107/12, 74/13)

11. Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/15)

 • Obrazac ZPPPDV - Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

12. Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem ("Sl. glasnik RS", broj 75/19)

13. Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 21/17)

14. Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 21/17, 41/17)

15. Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 21/17)

16. Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu ("Sl. glasnik RS", br. 86/15, 159/20)

17. Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik ("Sl. glasnik RS", br. 105/04)

18. Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 86/15)

19. Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV ("Sl. glasnik RS", br. 108/04, 130/04 - ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15, 109/16, 48/18)

20. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Sl. glasnik RS", br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 44/18 - dr. zakon, 48/18, 62/18, 104/18, 16/19, 80/19, 159/20) 105

 • Obrazac PII - Potvrda o izvršenom izvozu
 • Obrazac ZPPPDV - Zahtev putnika za povraćaj PDV
 • Obrazac EZPPPDV - Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV
 • Obrazac SNPDV - Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
 • Obrazac LNPDV - Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava

21. Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 120/12, 86/15)

22. Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka ("Sl. glasnik RS", br. 96/19, 159/20)

23. Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV ("Sl. glasnik RS", br. 86/15)

24. Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte ("Sl. glasnik RS", br. 120/12)

25. Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima ("Sl. glasnik RS", br. 159/20)

26. Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 114/12)

27. Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu ("Sl. glasnik RS", br. 23/18, 48/18 - dr. propis)

28. Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Sl. glasnik RS", br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15, 11/16, 60/18, 47/19, 50/19, 94/19, 159/20)

 • Obrazac EPPDV - Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
 • Obrazac PEPDV - Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
 • Obrazac ZBPDV - Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
 • Obrazac PBPDV - Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
 • Obrazac PP PDV - Poreska prijava poreza na dodatu vrednost

29. Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci ("Sl. glasnik RS", br. 123/12, 86/15, 52/18, 94/19)

30. Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 90/17, 119/17, 48/18, 60/18, 75/19, 159/20)

 • Obrazac POPDV - Pregled obračuna PDV za poreski period od ____ do ____ 20__ godine

31. Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV ("Sl. glasnik RS", br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 - dr. zakon, 104/18, 87/20)

 • Obrazac REF 1 - Zahtev stranog obveznika za refakciju
 • Obrazac REF 2 - Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
 • Obrazac REF 3A - Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
 • Obrazac REF 5 - Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju
 • Obrazac IKPS-PDV - Izjava kupca stana da kupuje prvi stan
 • Obrazac RFN - Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
 • Obrazac RFNB - Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV

 

Share/Save