Broj 14/11 časopisa Informator od 13.06.2011. godine

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH NA ODSUSTVO I NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE (NOVOROĐENOG) DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA /u skladu sa najnovijom Instrukcijom br. 011-00-413/2011-13 od 23.05.2011./

 • Pravo na odsustvo sa rada radi porođaja, nege novorođenčeta i posebne nege deteta
  • Pravo na odsustvo sa rada po osnovu trudnoće i porođaja – „porodiljsko odsustvo“
  • Pravo na odsustvo sa rada radi nege (prvog i drugog) novorođenog deteta
  • Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege novorođenog trećeg, četvrtog i svakog narednog deteta
  • Modeli Rešenja kojima poslodavac utvrđuje prava iz člana 94. Zakona o radu
  • Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti
  • Pravo na odsustvo sa rada usvojilaca, hranitelja ili staratelja radi nege deteta mlađeg od pet godina života
  • Pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom zbog nege deteta ili druge osobe oštećene cerebralnom paralizom, dečijom paralizom, nekom vrstom plegije, distrofije i ostalim teškim bolestima
  • Pravo na odsustvo sa rada do tri godine života zdravog deteta
  • Zabrana otkaza
  • Zaštita od noćnog i prekovremenog rada za vreme trudnoće roditelja sa decom
  • Zaštita utvrđena posebnim kolektivnim ugovorima
 • Prava na naknadu po Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom
  • Način ostvarivanja prava na naknadu zarade
   • Pravo na naknadu zarade zaposlenom kod poslodavca koji u dužem periodu ne isplaćuje zaradu ili kod koga je pokrenut stečajni postupak
   • Prestanak radnog odnosa porodilje i pravo na naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje
  • Način utvrđivanja iznosa naknade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege novorođenog deteta
 • Mogućnost isplate naknade zarade zaposlenim porodiljama na teret poslodavca iznad iznosa koji se može refundirati od strane države

PRIMENA PROPISA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ

 • Uredba o primanjima i prihodima koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć
 • Pravilnik o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć

POSTUPAK JAVNE NABAVKE KADA JE PREDMET NABAVKE OBLIKOVAN PO PARTIJAMA I PREFERENCIJAL DOMAĆEG PONUĐAČA

PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE

IZDACI ZA REKLAMU, PROPAGANDU I REPREZENTACIJU

 • Reklama i propaganda
 • Reprezentacija

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ČETVRTOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA RS

 • Primena Zakona o porezima na imovinu
 • Primena Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
 • Primena Zakona o platnom prometu